Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Ze względu na fakt, iż refundacja kosztów kształcenia – wypełnianie wniosku oraz sam regulamin, stanowią nadal dla wielu z nas zagadkę, chcielibyśmy wyjaśnić Państwu te zasady „w pigułce” i zwrócić szczególną uwagę na te punkty, które z doświadczenia wiemy, że stanowią problem.

 

REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W PIGUŁCE

  1. WNIOSEK

 

Wniosek Pamiętajmy o:
Część A pkt.6 udział czynny – dla wykładowców konferencji, sympozjów, kongresów itp. pozostałe przypadki to udział bierny
pkt. 8 podpisują osoby prowadzące indywidualną/grupową praktykę pielęgniarską/położniczą potwierdzając tym samym odprowadzanie składek. Nie zapominajmy o dacie.
pkt. 9 mówi o znajomości regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia. Dlatego też zanim się podpiszemy – przeczytajmy regulamin
pkt. 10 PIT 8C należy uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatku od osób fizycznych
pkt. 11 podpis w przypadku nie otrzymania dofinansowania z zakładu pracy
Część B pkt. 2 Sekcja płac potwierdza odprowadzanie składek. Przyjmujemy również potwierdzenia składek w postaci osobnego zaświadczenia wystawionego przez zakład pracy.Osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązana jest dołączyć do wniosku potwierdzenie opłacania składek członkowskich za okres ostatnich 36 miesięcy.
Część C pkt.1 wpisujemy nazwę banku i nr konta organizatora tylko w przypadku przedpłaty przez SIPiP kosztów uczestnictwa konferencji, sympozjum, kongresu itp.

 

  1. REGULAMIN DOFINANSOWANIA

a) dofinansowaniu podlegają następujące formy kształcenia:

– wyższe studia zaoczne pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie-pomostowe, magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo – pod warunkiem braku dofinansowania ze środków unijnych;

– specjalizacje – pod warunkiem braku dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia;

– kursy kwalifikacyjne;

– kursy specjalistyczne;

– konferencje, sympozja, kongresy itp., których program ma związek z zakresem zadań zawodowych wnioskodawcy;

Na kursy dokształcające nie przyznajemy refundacji.

b) o dofinansowanie mają prawo ubiegać się członkowie SIPiP, regularnie opłacający składki członkowskie i nie mający zaległości przez okres ostatnich 36 miesięcy.

Przez regularne opłacanie składek należy rozumieć przekazanie jej na rzecz SIPiP do 30 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.  Można opłacać składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc, stosując zasadę płatności
„z góry”.

c) o dofinansowanie dopiero po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek,  mają prawo ubiegać się:

– nowi członkowie SIPIP,

– osoby, które odnowiły prawo wykonywania zawodu,

– bezrobotni (z aktualnym zaświadczeniem z Urzędu Pracy o ujęciu w rejestrze osób bezrobotnych);

d) o dofinansowanie raz w roku (liczy się rok kalendarzowy) można ubiegać się za następujące formy kształcenia:

– studia, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, specjalizacje,

O dofinansowanie na konferencje, sympozja, kongresy itp. można ubiegać się co dwa lata (liczą się lata kalendarzowe).

Przykład:

przyznana refundacja np. kursu kwalifikacyjnego w roku 2011 pozwala na złożenie wniosku o refundację jakiejkolwiek formy kształcenia w 2012r.

przyznana refundacja za konferencję w 2011r. pozwala na złożenie wniosku o refundację jakiejkolwiek formy kształcenia dopiero w 2013r.

 

Forma Kształcenia

Wymagane dokumenty

Wysokość refundacji

Termin złożenia wniosku

Inne

Wniosek o refundację

Zaświadczenie

Rachunek/FV

imienna

Studia

Zaoczne pierwszego

i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

i położnictwo

(licencjackie

magisterskie)

+

z uczelni o zaliczeniu danego ukończonego roku

+

350 zł

do 30 dni po zaliczonym roku

– można się ubiegać o dofinansowanie raz w roku, po każdym zaliczonym roku studiów, pod warunkiem braku dofinansowania ze środków unijnych;

Specjalizacje

+

od organizatora o zaliczeniu danego ukończonego roku

+

1000 zł

do 30 dni po zakończonym roku

– można się ubiegać o dofinansowanie raz w roku, po każdym ukończonym roku specjalizacji, pod warunkiem braku dofinansowania ze środków ministerialnych;

Kursy kwalifikacyjne

+

od organizatora o ukończonym kursie

+

do 600 zł

do 30 dni po zakończonym kursie

Kursy specjalistyczne

+

od organizatora o ukończonym kursie

+

50%

ale nie więcej niż 350 zł

do 30 dni po zakończonym kursie

50% osobiście poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 350 zł

Konferencje sympozja

Kongresy

itp.

+

Informacja od organizatora o kosztach uczestnictwa (wraz z nr konta organizatora)

po konferencji

do 850 zł

co najmniej 20 dni przed

– złożenie wniosku co najmniej 20 dni przed konferencją, sympozjum, kongresem itp., pod warunkiem, iż posiedzenie Prezydium bądź Rady będzie wyprzedzało termin w/w formy kształcenia;

 

Uwagi:

  1. rachunek/faktura w oryginale potwierdzający opłatę za daną formę kształcenia, którego dotyczy refundacja lub kserokopia w/w rachunku/faktury potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika SIPiP lub osobę wystawiającą rachunek;
  2. wniosek należy złożyć w biurze SIPIP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie komisji kształcenia;
  3. Dotyczy formy kształcenia: konferencje, sympozja, kongresy itp.:

–   w przypadku czynnego uczestnictwa dodatkowo: tekst wystąpienia i zgoda na publikację w biuletynie SIPiP oraz potwierdzenie od organizatora o czynnym uczestnictwie;

–   istnieje możliwość przedpłaty kosztów uczestnictwa w konferencji, sympozjum, kongresie itp. Wówczas wniosek musi być złożony w takim terminie, aby termin posiedzenia prezydium bądź rady poprzedzał
o 2 tygodnie termin płatności dla organizatora.

–        nie udziela się zaliczek na pozostałe koszty tj. przejazdu, noclegu itp.

–   ostateczne rozliczenie przyznanego dofinansowania musi nastąpić w ciągu 30 dni od zakończenia konferencji.

 

Jeszcze kilka drobnych szczegółów, ale jakże ważnych:

  1. Nie przyjmujemy potwierdzeń opłat za wybraną formę kształcenia w postaci KP, wydruku przelewu, kopii przekazu pieniężnego pocztowego itp.
  2. Wnioski składamy najpóźniej dzień przed posiedzeniem komisji Kształcenia czyli do poniedziałku włącznie.
  3. Posiedzenia Komisji Kształcenia odbywają się w każdym pierwszy wtorek miesiąca o godz. 13.30 (harmonogram posiedzeń dostępny na stronie internetowej SIPIP).

 

 

Pewnie dla wielu osób nasze wyjaśnienia wydadzą się zbędne, ale uwierzcie Państwo, że pisząc je kierowaliśmy się w szczególności pytaniami jakie są do nas kierowane przez nasze środowisko. Życzę wszystkim miłej lektury.