Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Zakres tematyczny – pobierz

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

„I Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących”

Świlcza k/Rzeszowa, 27 – 30 listopada 2017r.

 

Opis szkolenia:

 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

 

 • Przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji medycznej wynikające z ustawy o prawach pacjenta oraz innych aktów prawnych
 • Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności pielęgniarki i położnej oraz zasady wyboru optymalnych polis ubezpieczeniowych

 

 1. Unormowania prawne z zakresu zamówień publicznych i procedury ich stosowania w realiach podmiotu leczniczego, zasady eksploatacji wyrobów medycznych i produktów leczniczych

 

 1. Pielęgniarko i położno pielęgnuj swoje zdrowie i nie daj się chorobie

 

 • Poszerzenie wiedzy związanej z ergonomiką pracy na oddziale i w przychodni
 • Profilaktyka zdrowia
 • Zasady stosowania autoterapii bólu

 

 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu epidemiologii na oddziale

 

 • Jak poprawić bezpieczeństwo epidemiologiczne w oddziale nie zwiększając budżetu
 • Epidemiologiczne ujęcie błędów pracowników medycznych

 

 1. Wymagania prawne w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych

 

 1. Regulacje i unormowania prawne dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

 

Po szkoleniu możliwość skorzystania z warsztatów:

 

 • „Zarządzanie emocjami – czyli jak radzić sobie w sytuacjach wywołujących emocje w nas i w innych”
 • „Krzyk czy cisza – wczesne i późne radzenie sobie z napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej, rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji”

 

Prowadzący szkolenie:

 

 • dr n. prawnych Anna Augustynowicz – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Paweł Strzelec – radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • Danuta Jaskulska – trener – prawnik, były arbiter z listy Prezesa UZP.  Duże praktyczne doświadczenie, udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza, przewodniczącego komisji oraz kontroli prowadzonych postępowań. Uwzględnia rozwiązania problemów zamówieniowych w aspekcie systemowym i biznesowym
 • Zdzisław Jarecki – mgr fizjoterapii
 • Marzena Stopa – specjalista ds. epidemiologii
 • Małgorzata Giemza –Konsultant ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego woj. Mazowieckiego
 • Andrzej Peńsko – lekarz, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Marcin Wanke – trener komunikacji interpersonalnej, andragog
 • Maciej Kierył – lekarz, muzykoterapeuta
 • Beata Szlendak – Z-ca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia” i „konferencje” lub po kliknięciu tutaj.

Pozdrawiam,
Anna Osińska

Deklaracja zgłoszeniowa – pobierz

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Jeszcze do 10 stycznia obowiązują niższe opłaty na konferencję pt.: „Terapia podciśnieniowa. Ciąg dalszy nastąpił”. To kolejna edycja spotkania z tego cyklu.
Gdy parę lat temu rozpoczynaliśmy serię naszych spotkań poświęconych terapii podciśnieniowej ten sposób leczenia ran był pewnego rodzaju nowością – twierdzi prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz, przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji.
Jesteśmy w przededniu wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań telemedycznych w leczeniu ran, zaczynamy stosować nieinwazyjną diagnostykę rany pod kątem obecności zakażenia, wdrażamy nowe schematy antybiotykoterapii, poszerzamy możliwości diagnostyczne o genotypowanie bakterii w ranie. Pokażemy to wszystko na naszym kolejnym spotkaniu. Nastawimy się tym razem jeszcze bardziej na interaktywność i praktyczność działań. Nowe miejsce i nowa formuła konferencji będą olbrzymim wyzwaniem, ale też motywacją by zrobić spotkanie, jakiego jeszcze nie było – zachęca do udział prof. Banasiewicz.

Opłaty
Rejestracja
Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
tel./faks: +48 61 656 22 00
www.termedia.pl

Bądź z nami w kontakcie:

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Zapraszamy po raz pierwszy na szkolenie

z największym autorytetem z dziedziny ADHD

z Russell A. Barkley

Grupa docelowa:
-Szkolenie skierowane do rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (psychologów, psychiatrów, lekarzy, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów, terapeutów SI).

Czas trwania:
10.00-15.00

 

Miejsce: Warszawa

 

Data: 20.10.2018r

Prowadzący:

Prof. Russell A. Barkley –  profesor kliniczny psychiatrii i pediatrii . Autor  wielu książek i artykułów naukowych na temat zaburzenia aktywności i uwagi (ADHD), funkcji wykonawczych oraz zachowań buntowniczych wieku dziecięcego.

ADHD Od A do Z:

Postępy w diagnozie i terapii w ADHD
u Dzieci oraz Nastolatków

Warsztaty mają na celu przedstawienie przeglądu głównych postępów przeszłej dekady, w zakresie rozumienia natury, przyczyn, przebiegu oraz sposobu postępowania z ADHD u dzieci oraz nastolatków.

Omówionych zostanie wiele ważnych tematów związanych z zaburzeniem, dotyczących jego:

a) natury, funkcji wykonawczych oraz samoregulacji:

Omówione zostaną szczegółowe informacji dotyczących natury objawów ADHD, oraz kryteriów diagnostycznych dla ADHD a także ich modyfikacji dla użytku w docelowych populacjach (dziewczynki, dorośli, etc.). Omówione zostaną również nadchodzące zmiany dla DSM-V, które mają dodatkowo ulepszyć dane kryteria diagnostyczne. Wyjaśniony zostanie  podział ADHD na poszczególne podtypy. Omówimy także powstający wniosek, mówiący o rodzaju nieuwagi który może zostać sklasyfikowany jako nowe zaburzenie. Pokrótce zostaną także omówione podstawowe składowe pierwszej oceny pacjentów z ADHD.

Zebrano wiele badań, które pokazują iż ADHD nie jest tylko problemem związanym z uwagą, nadruchliwością, czy nawet kontrolą impulsu. Wiele deficytów poznawczych związanych z ADHD jest domeną funkcji wykonawczych w neurofizjologii. W związku z tym że funkcje wykonawcze umożliwiają ludziom samoregulację, powstaje wniosek że ADHD jest zaburzeniem samoregulacji. W prezentacji, powtórzona zostanie teoria dotycząca ADHD która integruje te koncepty w bardziej spójny i jednorodny model ADHD. Model dostarcza głębszego zrozumienia natury ADHD oraz związanych z zaburzeniem deficytów poznawczych oraz społecznych. Dostarcza także wielu wskazówek dotyczących radzenia sobie z zaburzeniem.

b) kryteriów diagnostycznych,

c) podtypów

d) częstości występowania

d) zaburzeń współistniejących:

Ponad 80% dzieci oraz dorosłych z ADHD ma przynajmniej jedno inne zaburzenie psychiatryczne, a ponad 50% ma przynajmniej dwa tego typu schorzenia współistniejące. W tej prezentacji przedstawione zostaną następujące tematy:
–  Przypomnienie najczęstszych zaburzeń współistniejących z ADHD oraz przyczyn dla których mogą one być powiązane z ADHD.
– Opis możliwego wpływu jaki mogą mieć dane zaburzenia współistniejące zarówno na zrozumienie przypadku klinicznego jak również (w szczególności) na wybór opcji terapii, w celu skupienia się zarówno na ADHD jak i na schorzeniu współistniejącym.
– Specjalna uwaga zostanie poświęcona omówieniu wpływu współistniejącego zaburzenia opozycyjno-buntowniczego, zaburzenia zachowania, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, chorób tikowych oraz OCD, zaburzeń snu oraz trudności w uczeniu się.
– W przypadku każdego, wykładowca skupi się na sposób w jaki mogą one wpłynąć na planowanie terapii.

e) utrudnień w życiu codziennym

f) etiologii:
czyli  główne postępy w rozumieniu złożonych przyczyn ADHD. Dotyczą one między innymi różnicowania pomiędzy nabytymi formami ADHD a formą rozwojowo-genetyczną. Przedstawione zostaną dowody takie jak obrazowanie neurologiczne, oraz badania behawioralno-genetyczne, pokazujące że ADHD jest głównie zaburzeniem neuro-genetycznym.

g) empirycznie popartych terapii,

h) nieskutecznych lekarstw,

i ) poradnictwa dla rodziców,

j) szkolenia rodziców,

k) aspektów szkolnych

l) stosowania leków

m) Inne zaburzenia uwagi: Wolne Tempo Poznawcze versus ADHD

Od 1798, w literaturze medycznej dotyczącej zaburzeń uwagi, istnieje różnicowanie na przynajmniej dwa rodzaje tego zaburzenia. Pierwszym jest zaburzenie koncentracji, brak skupienia uwagi oraz słabe wyhamowywanie, kolejnym jest zaburzenie związane z niskim pobudzeniem czy koncentracją oraz niskim poziomem energii. Drugi rodzaj zaburzenia był  ignorowany przez prawie dwa wieki, do połowy lat 80-tych kiedy to badania dzieci wykazały obecność ADD bez Nadruchliwości, co zasugerowało że u istotnej części dzieci obecny jest odrębny wzorzec objawów nie rdzenny dla ADHD. Objawami tymi były między innymi sny na jawie,  dezorientacja, wolne przetwarzanie informacji, pod-reaktywność, powolne ruchy oraz ospałość. Nowy wzorzec został określony jako Wolne Tempo Poznawcze (SCT). Kontrowersje dotyczące natury SCT oraz tego czy jest to odrębne zaburzenie czy też jest ono częścią ADHD trwały przez ostatnie 25 lat. W tej prezentacji Dr Barkley omawia historię SCT oraz to co wiemy na jego temat na podstawie ostatnich badań. Opisuje także wyniki swoich ostatnich badań dzieci z SCT  jak również jedynych badań dotyczących SCT u osób dorosłych,  którego wyniki niedawno opublikował, które sugerują że SCT jest odrębnym zaburzeniem od ADHD ale również takim które może z nim współwystępować, co dzieje się w prawie połowie przypadków.  Dr Barkley omawia różnice w samym  SCT w zakresie objawów, funkcji wykonawczych, współistnienia z innymi zaburzeniami, oraz upośledzeń psychospołecznych, oraz to jak mało wiemy na temat reakcji na różnego rodzaju leczenie. Omawia również kilka różnych możliwości wytłumaczenia podłoża SCT.

Program został opracowany w celu zapoznania uczestników z aktualną wiedzą na wymienione tematy, dostarczając jednocześnie najnowszej wiedzy dotyczącej samego zaburzenia.

Cena szkolenia obejmuje:

–5 godzin zegarowych,
–materiały szkoleniowe,
–materiały do pracy (notes, długopis itp.),
–kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
–zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Rezygnacja i zwrot kosztów:

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 30 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie.

Zapisy:
Celem zapisania się proszę o skorzystanie z gotowego formularza – karta zgłoszeniowa dostępna na głównej stronie w górnym pasku
Lub
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: biuro@soyer.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

nazwa, miasto i termin szkolenia
imię i nazwisko uczestnika (zostanie umieszczone na certyfikacie)
adres e-mail uczestnika (kwestie organizacyjne)
nr telefonu komórkowego (ewentualne powiadomienia SMS)
kod pocztowy i miasto zamieszkania uczestnika

 

 

Pozdrawiam serdecznie,

 

Edyta Ziemińska-Dąbrowska

 

Soyer Centrum Szkoleniowe

 1. Różana 2, 05-270 Marki

tel./fax: (22) 781-11-65

 

e-mail: biuro@soyer.edu.pl

www.soyer.edu.pl

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Program – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Uwaga !  Wyjazd na konferencje “W zderzeniu z onkologia”, która odbędzie się w Międzyzdrojach o godz. 13:00 spod siedziby SIPiP. Autokar ze Słonecznego wyrusza o godz. 13:15.

Program – pobierz

Karta zgłoszenia – pobierz

Wniosek o refundacje – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Zapraszamy pielęgniarki  do udziału w szkoleniu w ramach projektu pn. “Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych” w Hotelu Novotel Marina Gdańsk, ul. Jelitkowska 20, 1-3 grudnia 2017 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatnyOrganizator zapewnia nocleg – prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania w formularzu rejestracyjnym. 

Szkolenie organizowane we współpracy z Okręgowa Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. W programie dodatkowo:

Prewencja zawodowa gwarancją Twojego bezpieczeństwa.

Odpowiedzialność zawodowa Pielęgniarek i Położnych

Bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych

Analiza zdarzeń niepożądanych

Rola i zadania dokumentacji medycznej w prowadzonych postępowaniach

Zapraszamy w szczególności pielęgniarki rodzinne i środowiskowe oraz pielęgniarki POZ. Możliwy jest również udział pielęgniarek innych specjalności.

Program szkoleń obejmuje 20 godzin dydaktycznych oraz sesję grupy Balintowskiej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne zawierające teksty wykraczające poza zakres wykładów, a zdaniem ekspertów szczególnie przydatne w dalszym rozwoju zawodowym. Szkolenie kończy test zdobytej wiedzy. Wszyscy uczestnicy otrzymają odpowiednie certyfikaty.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Więcej informacji na stronie – http://prometriq.pl/psychiatriagd/

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szkolenia dla pracowników służby zdrowia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Krajowe Centrum ds. AIDS – agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizują  szkolenia dla pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową.  W programie uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące ekspozycji zawodowej na HIV i postępowania poekspozycyjnego, epidemiologii, medycznych i społecznych aspektów HIV/AIDS oraz wybrane elementy narkomanii.

W naszej tegorocznej ofercie znajduje się 4-dniowe (32 godziny zajęć dydaktycznych) szkolenie dla pracowników medycznych  (w tym m.in.: pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, laborantów)  w terminie:

 • 4 –  7 grudnia 2017 r.

Szkolenia odbywają  się w podwarszawskiej miejscowości uzdrowiskowej  Konstancin–Jeziorna.  Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 280 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2–osobowych z łazienką i całodzienne wyżywienie. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie.

Wykładowcami szkoleń są  profesjonaliści, doskonale znający zagadnienia zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i dysponujący  dużym doświadczeniem w bezpośredniej pracy z osobami żyjącymi z HIV/AIDS oraz z osobami uzależnionymi.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach, prosimy o jak najszybsze przesłanie na adres Fundacji (przez e-mail, fax lub pocztą) karty zgłoszenia na szkolenie oraz informacji o odbiorcy rachunku (dla osób, które życzą sobie wystawienia rachunku). Druki do pobrania poniżej.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Zakres tematyczny szkolenia dla pracowników slużby zdrowia

Zwrotu wpłaty dokonujemy wyłącznie wtedy, jeżeli rezygnacja z udziału w szkoleniu nastąpi najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Relacja, która łączy matkę z jej nienarodzonym dzieckiem posiada charakter unikalny i nakazuje weryfikację obiegowych mniemań antropologicznych. To niezwykłe połączenie dwóch odrębnych osób nakazuje na nowo spojrzeć na autonomię człowieka, którą współczesna kultura czyni centralną kategorią życia społecznego.

Aktualne wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości, że zdrowie kobiety wpływa na rozwój jej rozwijającego się dziecka, ale też przebieg ciąży ma również istotny wpływ na funkcjonowanie organizmu matki, także po jej zakończeniu. Jednocześnie zdrowie kobiety, zwłaszcza jej zdrowie prokreacyjne, staje się współcześnie przedmiotem ożywionej debaty publicznej.

Dostrzeżenie tych okoliczności stało się impulsem do zorganizowania Konferencji pt. „Przebieg ciąży, a zdrowie matki: uwarunkowania medyczne oraz prawne”.

Jest to druga już konferencja Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Tym razem jest ona współorganizowana razem ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie.

Podstawowym celem omawianego spotkania będzie przede wszystkim zaprezentowanie z perspektywy interdyscyplinarnej, istotnych zależności istniejących między przebiegiem ciąży i zdrowiem matki. Wśród wielu zagadnień omówione zostaną:

 • zagadnienia zdrowia fizycznego oraz psychicznego kobiety w ciąży,
 • prawne konteksty ochrony macierzyństwa,
 • relacja: ojciec – matka – dziecko poczęte,
 • psychospołeczne aspekty funkcjonowania kobiety ciężarnej w rodzinie,
 • etyczne oraz medyczne problemy orzekania w sprawach dotyczących strat rodzicielskich,
 • społeczne, prawne oraz medyczne wyzwania funkcjonowania hospicjów perinatalnych,
 • funkcjonowanie kobiet w ciąży, będących podopiecznymi instytucji opiekuńczych,
 • psychologiczne spojrzenie na relację kobiety i dziecka rozwijającego się w czasie ciąży.

Liczymy, że konferencja ta pozwoli spojrzeć na macierzyństwo w znacznie pełniejszy sposób, pozwalając pogłębić również ogólne spojrzenie na nasze człowieczeństwo. 

Więcej informacji na stronie http://zdrowiematki.ordoiuris.pl/

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

I Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek i Położnych

30 listopada- 02 grudnia 2017, Zakopane, Hotel TATRA

 

 

OPIS SZKOLENIA:

 1. Aktualne zagadnienia dotyczące środowiska pielęgniarskiego–  przedstawiciel NRPiP
 2. Kształcenie podyplomowe –rozwój , tendencje, ocena, wnioski– przedstawiciel CMKPPiP
 3. „Pielęgniarko i położno pielęgnuj swoje zdrowie i nie daj się chorobie”- Zdzisław Jarecki, mgr fizjoterapii
 4. „Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności pielęgniarki i położnej oraz zasady wyboru optymalnych polis ubezpieczeniowych. Ryzyka związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki a wybór polisy ubezpieczeniowej (roszenie pacjenta, ekspozycja zawodowa, agresja pacjenta, praca na kontrakcie, prowadzenie działalności)” – Paweł Strzelec – radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 5. „Dokumentacja medyczna po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta”–dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 6. „Zasady skutecznej komunikacji Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog
 7. „Krzyk czy cisza – wczesne i późne radzenie sobie z napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej, rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji” Maciej Kierył, lekarz, muzykoterapeuta
 8. „Depresja, dystymia a śmiechoterapia. Czyli jak zachować równowagę zdrowia psychicznego”-Anna Osińska, pedagog
 9. „Epidemiologiczne ujęcie błędów” – Małgorzata Giemza, Konsultant ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego woj. Mazowieckiego

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia” lub po kliknięciu tutaj

Pozdrawiam,
Anna Osińska

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia