Załącznik nr 1 do Uchwały Rady SIPiP  Nr 130/V/08 z dnia 03.09.2008r.

Zmienionej uchwałą nr 124/V/09 z dnia 23.09.2009r. ,Uchwałą  Rady nr 27/V/11 z dnia 05 lutego 2011r.,  uchwałą Rady nr 121/VI/12 z dnia 13 grudnia 2012r., uchwałą Rady nr 23/VI/13 z dnia  15 lutego 2013r. oraz uchwałą Rady nr 03/VI/14 z dnia 14 lutego 2014r.

 

R E G U L A M I N

przyznawania pomocy finansowej

Członkom Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt.15 i 16 art. 31 pkt. 5 oraz art. 90.1. ust. 3 ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych /Dz. Nr 174, poz. 1038/ w związku z §2 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 1. Postanowienia ogólne 
 1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową są członkowie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek
  i Położnych, którzy regularnie opłacają składkę członkowską i nie zalegają z płatnością w dniu ubiegania się
  o przydzielenie pomocy.
 2. Pomoc finansowa jest przyznawana uchwałą Prezydium Rady lub Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek
  i Położnych po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną.
 3. Wysokość funduszu przeznaczona na pomoc finansową członkom samorządu określa na każdy rok kalendarzowy oraz na pierwszy kwartał następnego roku kalendarzowego uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 4. Pomoc finansową przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej bądź pełnomocnika Izby jeden raz
  w roku kalendarzowym w formie pieniężnej w wysokości nie więcej niż 1500,00 zł.
 5. Pomoc może być udzielona w przypadkach losowych.

Za przypadki losowe uważa się:

a)  pożar, powódź, wichura, gradobicie,

b)  kradzież poza zakładem pracy,

c) nabyte trwałe kalectwo członka samorządu, powstałe od momentu wpisu do rejestru SIPiP

d) ciężką chorobę, wymagającą wysokich kosztów leczenia członka samorządu, dziecka lub współmałżonka
(na daną jednostkę chorobową pomoc raz na trzy lata).

6.    Załącznikiem do Regulaminu jest Wniosek o udzielenie pomocy finansowej, który powinien zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko,
 • Zawód oraz miejsce zatrudnienia
 • Uzasadnienie wniosku,
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • Dokumenty potwierdzające przypadki losowe,
 • Opinię pełnomocnika Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych lub bezpośredniego przełożonego
  (z wyjątkiem przypadku choroby własnej członka samorządu).
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o:

–  wysokości dochodów w rodzinie;

– regularności opłacanych składek oraz o nie zaleganiu w płaceniu składek

– od kiedy jest zatrudniona(y).

7.   Wniosek należy złożyć w terminie do 30 dni od zdarzenia wymienionego w pkt. 5 (dot. ppkt. a, b).

 1. Nie podjęcie przez wnioskodawcę pomocy finansowej w ciągu 3 miesięcy od daty przyznania spowoduje cofnięcie decyzji o jej udzieleniu.
 2. W razie śmierci osoby, której wniosek dotyczy, przyznana pomoc finansowa zostaje cofnięta, a kwota pozostaje na koncie Izby.

Przepisy końcowe 

1.  Zakres obowiązków Komisji Socjalnej może być poszerzony w zależności od   potrzeb istniejących w środowisku.

2. Spotkanie Komisji socjalnej odbywa się 1x w miesiącu pod warunkiem wpłynięcia  wniosków.   

Na wniosek członka Komisji Socjalnej w pilnych przypadkach losowych wniosek o zapomogę jest przedstawiony na posiedzeniu Prezydium Rady lub Rady do oceny i rozpatrzenia bez opinii Komisji Socjalnej – Uchwała nr 136/V/08 Prezydium Rady z dnia 14.05.2008r.

 1. Komisja opiniuje wniosek o przyznanie pomocy finansowej przy obecności nie mniej niż 3 osób.
 2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół i przedkłada Prezydium Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek
  i Położnych, która podejmuje w tej sprawie uchwałę. W przypadku decyzji negatywnej uchwała ma charakter indywidualny w odniesieniu do każdego wnioskodawcy.
 3. Odbiór przyznanej pomocy finansowej odbywa się w Biurze Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych osobiście lub przez dokonanie przelewu na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.
 4. Formę i sposób finansowania innych zadań niż wymienione w niniejszym regulaminie wymagają akceptacji Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 5. Od uchwały Prezydium Rady negującej przyznanie pomocy finansowej przysługuje odwołanie na ogólnych zasadach. Odwołanie nie dotyczy wysokości przyznanej pomocy.
 6. Komisja Socjalna przedstawia wnioski Prezydium lub Radzie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, które to mogą udzielić wsparcia finansowego członkom innych Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.
 7. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową są członkowie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek
  i Położnych, którzy regularnie opłacali składkę członkowską i nie zalegają z płatnością w dniu ubiegania się
  o przydzielenie pomocy.

 

REGULARNE opłacanie składek określa Uchwała Nr 43/05 z dnia 11 lutego 2005r.  Rady SIPiP w sprawie płatności składki członkowskiej.

§ 1 w/w Uchwały mówi:

 1. Wysokość składki członkowskiej oraz osoby zobowiązane do jej opłacania określa Uchwała nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 07.12.2011r.
 2. Składka członkowska winna być opłacana regularnie do 30 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 3. Dopuszcza się opłacanie składki członkowskiej „z góry” za okres  dłuższy niż miesiąc.

Uzupełnienie zaległych składek nie jest regularnością w jej uiszczaniu i nie stanowi podstawy do rozpatrzenia wniosku. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2005 r. i ma zastosowanie po tej dacie.

Zmiany do regulaminu – część I Postanowienia ogólne – pkt. 5

obowiązują od 23.09.2009r.