Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzi nabór na bezpłatny kurs dokształcający: „Psychologiczna relacja pomagania i metody wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny”

KOMUNIKAT

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzi nabór na bezpłatny kurs dokształcający:Psychologiczna relacja pomagania i metody wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny” w ramach projektu: „Wzrost kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.07.00-32-K030/16.

Rozpoczęcie kursu dokształcającego  planowane jest na dzień  24.11.2017r.

Cel kształcenia:

  • Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:

  1. Złożenie wniosku o założenie konta w systemie SMK,
  2. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych i pełnej aktywacji konta należy kliknąć:
    Dane o planowanych szkoleniach – rodzaj kształcenia dziedzina- kliknąć wybierz – znaleźć kurs w województwie zachodniopomorskim organizowany przez SIPIP i kliknąć zapisz się na kurs

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl


oraz  złożenie u organizatora:

  • Wypełnionej ankiety rekrutacyjnej, którą należy dostarczyć  do Działu Szkoleń do 10.11.2017r. Ankietę można przynosić osobiście, przesyłać mailowo, faxem lub pocztą tradycyjną. Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Ankieta rekrutacyjna – pobierz