Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Sp. z o.o. zatrudni osobę do pracy na stanowisku Pielęgniarki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej

„Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Sp. z o.o. zatrudni osobę do pracy na stanowisku Pielęgniarki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej

  1. Rodzaj zatrudnienia : Umowa o pracę- cały etat ( praca w systemie dziennym)
  2. Wykształcenie: kierunkowe (pielęgniarki)
  3. Główne zadania:

1) asysta pielęgniarska dla lekarzy zatrudnionych w Poradni Chirurgii Stomatologicznej przy kontraktach NFZ oraz obsługa pacjentów.

  1. Wynagrodzenie: do uzgodnienia – w zależności od posiadanych kwalifikacji

Kandydatka powinna charakteryzować się miłym usposobieniem w kontakcie z pacjentem, rzetelnością w wypełnianiu obowiązków, znajomością obsługi komputera,  dobrą organizacją pracy oraz kulturą osobistą,

Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. w szczególności: imię (imiona) i nazwisko,  datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach aplikacyjnych – jeśli w zakresie przekazanych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO|*;

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” mogą być zawarte w odrębnym oświadczeniu (Załącznik nr 1) lub w liście motywacyjnym.

Sposób składania dokumentów:

1)Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja – Pielęgniarka ,należy składać osobiście w siedzibie UKS PUM Sp. z o.o. budynek XVIII (teren szpitala na Pomorzanach) , parter- pokój 11,  lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:  Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, 70-111 Szczecin

2)Termin składania ofert: do 19.04.2019 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do UKS PUM Sp. z o.o.

3)CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

4)Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

5)Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.

6)Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (art. 13 ust. 1i2 RODO) dla kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy o pracę

Administrator danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną PUM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 budynek 18,70-111 Szczecin, NIP: 9552334985, REGON: 321228909, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych

1.Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 i wyłonienia kandydata, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

2.UKS PUM Sp. z o.o. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi  Pani/Pan na to odrębną, dobrowolną zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna, dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres najbliższych 12 miesięcy. Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz wykonawcy świadczący usługi na rzecz UKS PUM Sp. z o.o.

Ma Pani/Pan prawo do:

1.dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych;

2.wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;

3.kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych UKS PUM Sp. z o.o. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4.Dane teleadresowe Inspektora Ochrony Danych: Al. Powstańców Wielkopolskich 72 budynek 18, 70-111 Szczecin, email:iod@ukspum.pl

Przywoływane akty prawne

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.