COVID19. MIESZKANIE DLA MEDYKA

Mieszkanie dla pielęgniarki/położnej

 

I. Prywatne zakwaterowanie dla pielęgniarki/położnej na okres kwarantanny

Mieszkanie dla pielęgniarki/położnej na okres kwarantanny – kontakt za pośrednictwem Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych pod nr. tel. 91/4329861

 

II. Pracujesz jako pielęgniarka, położna walczysz z epidemią COVID-19 jesteś zmuszona wyprowadzić się z domu, by nie narażać swoich bliskich zgłoś się do Izby.

Hotel dla personelu medycznego

Informujemy, że Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek odpowiedział na apel OIL w Szczecinie “Mieszkanie dla lekarza”.
W najbliższych dniach przekazany zostanie do dyspozycji personelu medycznego działającego na pierwszej linii frontu walki z epidemią (lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych) jeden ze szczecińskich hoteli.

Dzięki współpracy Przewodniczącej SIPiP z Panią Prezes OIL w Szczecinie Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych dołączyła do projektu mieszkań dla medyków.

Aby sfinalizować ten projekt konieczne jest ustalenie liczby medyków zainteresowanych tą formą pomocy w najbliższym czasie. Wobec powyższego prosimy o przesyłanie deklaracji poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.

Przyjmujemy zgłoszenia pielęgniarek, położnych oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych.

UWAGA!

Jeżeli znasz datę od kiedy potrzebujesz zakwaterowania wpisz ją w formularzu.

Wypełnij  formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (zainteresowanego mieszkaniem)

Zawód

Nr prawa wykonywania zawodu

Adres email

Numer telefonu

Nazwa i adres miejsca pracy, oddział

Data zakwaterowania /jeżeli nie jest jeszcze znana, proszę wpisać nie dotyczy/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych, Szczecin 70-237, ul. Kusocińskiego 16LU1 oraz Współadministratora (Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Pory 78, 02-757 Warszawa) oraz podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w celu zgłoszenia mieszkania dla medyka. Przetwarzanie wynika z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”- RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych (SIPiP) zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskiego Rozporządzenia PE I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Traktujemy Państwa dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, dlatego chcemy Państwa poinformować, że:

Nasza siedziba znajduje się w Szczecinie (70-237) na ul. Kusocińskiego 16LU1. Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u Nas Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Łubiński, który dostępny jest pod adresem: iod@sipip.szczecin.pl

Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia mieszkania dla medyka oraz wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na SIPiP (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO), w szczególności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

- osoby upoważnione tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

- inne Okręgowe Izby, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych,

- podmioty świadczące usługi IT/ hostingowe,

- podmioty realizujące usługi serwisowe naszego sprzętu informatycznego,

- podmioty świadczące usługi pocztowe,

- podmioty współpracujące z SIPiP w zakresie wynikającym z ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych,

- podmioty świadczące usługi rozliczeń finansowych na rzecz SIPiP,

- podmioty wykonujące zadania archiwizacji oraz brakowania danych członków SIPiP,

- instytucje upoważnione z mocy prawa.

5) W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków nałożonych na SIPiP przepisami ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, w szczególności rozpatrzenia wniosku, a następnie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego oraz wpisania do rejestru Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych a w przypadku ich niepodania wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony. Z kolei podawanie danych fakultatywnych na podstawie wyrażanej zgody jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane będą u nas przechowywane przez okres wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów oraz naszych przepisów wewnętrznych tj. Instrukcji Archiwalnej, w szczególności na czas niezbędny do ich archiwizowania tzn. dane przechowujemy przez okres w jakim Pani/Pan jest wpisana/wpisany do rejestru, a po wykreśleniu przez okres 50 lat.

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu profilowaniu./