Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Bloku Operacyjnego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Bloku Operacyjnego.

 

Opis stanowiska:

Kierownik bloku operacyjnego  powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym znajomość pracy na bloku operacyjnym oraz posiadać umiejętność organizacji pracy. Ponadto osoba kandydująca na dane stanowisko powinna posiadać cechy przywódcze, wykazywać się ponadprzeciętną empatią, samodyscypliną oraz odpornością na stres. Cechy dodatkowo pożądane na danym stanowisku to: komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność za powierzone działania, terminowość oraz uczciwość.

Kierownik Bloku Operacyjnego podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

 

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie medyczne lekarskie i specjalizację zabiegową lub pielęgniarskie studia magisterskie i specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego lub chirurgicznego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki.
 • prawo wykonywania zawodu lekarza/pielęgniarki.
 • co najmniej 5 letni staż pracy w oddziale zabiegowym,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących bloku operacyjnego.

 

Zakres czynności (ogólny) Kierownika Bloku Operacyjnego:

 • zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do działania Bloku, w tym odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie i zapotrzebowanie bloku operacyjnego;
 • nadzór nad przestrzeganiem przyjętych standardów i procedur w postępowaniu leczniczym;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 

Zakres szczegółowy:

 • Przygotowanie i udostępnianie sal operacyjnych oraz udostępnianie wyposażenia sal operacyjnych, sprzętu ruchomego oraz wszystkich pozostałych środków i narzędzi zespołom anestezjologicznym i zespołom operatorów w celu przeprowadzenia zabiegów operacyjnych.
 • Ustalanie kolejności oraz harmonogramu zabiegów operacyjnych w oparciu o przesyłane oddziałowe plany operacyjne.
 • Organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu.
 • Planowanie i przestrzeganie prawidłowej realizacji planu rzeczowo-finansowego bloku operacyjnego.
 • Nadzorowanie i kontrola zaopatrzenia bloku w sprzęt i aparaturę medyczną oraz materiały niezbędne do funkcjonowania bloku w zakresie ogólnego zaopatrzenia samodzielnie i w zakresie specjalistycznego zaopatrzenia we współpracy z pielęgniarkami oddziałowymi oddziałów zabiegowych.
 • Przygotowanie instrumentarium i materiałów własnych i użyczonych niezbędnych do wykonywania zabiegów operacyjnych.
 • Dbanie o utrzymanie w należytym stanie sprzętu medycznego oraz innego powierzonego sprzętu technicznego.
 • Planowanie i wnioskowanie o zakup nowego sprzętu, aparatury medycznej i materiałów medycznych niezbędnych do funkcjonowania bloku, w tym zgłaszanie poprawek do planu rzeczowo-finansowego.
 • Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem postępowań przetargowych i oceną złożonych ofert na jednorazowy sprzęt medyczny.
 • Prowadzenie racjonalnej i efektywnej gospodarki czasem pracy, sprzętem, aparaturą i innymi środkami wykorzystywanymi do udzielania świadczeń dla potrzeb działalności kierowanego bloku, zgodnie z przyjętymi procedurami;
 • Terminowe przekazywanie dokumentacji medycznej niezbędnej do prawidłowego rozliczania procedur medycznych w ramach kontraktu z płatnikiem (Narodowym Funduszem Zdrowia);
 • Wykonywanie zadań z należytą starannością przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy medycznej i nabytych kwalifikacji.
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i zażaleń petentów na pracę kierowanego bloku.

 

Osoby zainteresowane  prosimy o składanie  dokumentów aplikacyjnych  mailowo na adres:

kadry@medicam.pl  lub osobiście w Sekretariacie SPZZOZ w Gryficach.

Informujemy że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Opublikowano dnia: 2 marca 2023 r.