Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komunikat

 

Informujemy, że wychodząc naprzeciw pielęgniarkom i położnym  Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  organizuje  bezpłatne  szkolenia w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapraszamy na  kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych  :

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – 21.10.2022r. (ogłoszony w systemie SMK)
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – 25.11.2022r. (ogłoszony w systemie SMK)
 • Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych – 18.11.2022r. II edycja (ogłoszony w systemie SMK)
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – – 02.12.2022r. ( ogłoszony w systemie SMK)
 • Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie – 18.11.2022r. (ogłoszony w systemie SMK)

 

 1. W kursach mogą uczestniczyć osoby, które:
 • posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/,
 • członkowie Szczecińskiej Izby  Pielęgniarek i Położnych mający opłacone składki członkowskie,
 • złożą kartę zgłoszenia uczestnictwa na wybraną edycję kursu w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)
 1. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie spełnienie wymogów formalnych oraz miejsce na liście rankingowej Kandydatów .
 2. Po zamknięciu rekrutacji osoby ubiegające się do udziały w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie lub e- mail w celu wypełnienia dokumentacji projektu . zakwalifikowane osoby w umówionym terminie będą zobowiązane zgłosić się do działu szkoleń SIPIP przed rozpoczęciem kursu.
 3. W przypadku braku zrekrutowania minimalnej liczby uczestników na daną edycję kursu (32 osoby) Organizator ma prawo odwołać edycję lub zaproponować nowy termin jej przeprowadzenia.

Uwaga !

 • Projekt UE przewiduje uczestnictwo pielęgniarki/pielęgniarza/położnej tylko w JEDNYM kursie
 • Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają bezpłatnie materiały dydaktyczne (książka) oraz zestawy szkoleniowe (tablet, notes, długopis, pendrive) w ramach zajęć teoretycznych zostanie zapewniony catering.