Zapraszamy na ostatnie w tym roku bezpłatne szkolenie w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OSTATNIE MIEJSCA !!!

 

Zapraszamy na ostatnie w tym roku bezpłatne  szkolenie w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych –  – 16.12.2022r. (zapisy w systemie SMK)

 

  1. W kursach mogą uczestniczyć osoby, które:
  • posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/,
  • członkowie  Szczecińskiej Izby  Pielęgniarek i Położnych mający opłacone składki członkowskie,
  • złożą kartę zgłoszenia uczestnictwa na wybraną edycję kursu w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)
  1. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie spełnienie wymogów formalnych oraz miejsce na liście rankingowej Kandydatów .
  2. Po zamknięciu rekrutacji osoby ubiegające się do udziały w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie lub e- mail w celu wypełnienia dokumentacji projektu . zakwalifikowane osoby w umówionym terminie będą zobowiązane zgłosić się do działu szkoleń SIPIP przed rozpoczęciem kursu.
  3. W przypadku braku zrekrutowania minimalnej liczby uczestników na daną edycję kursu (32 osoby) Organizator ma prawo odwołać edycję lub zaproponować nowy termin jej przeprowadzenia.

 

 

Uwaga !

  • Projekt UE  przewiduje  uczestnictwo pielęgniarki/pielęgniarza / położnej /tylko w  JEDNYM kursie.  
  • Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają bezpłatnie materiały dydaktyczne (książka) oraz zestawy szkoleniowe (tablet, notes, długopis, pendrive) w ramach zajęć teoretycznych zostanie zapewniony catering.