Uchwała

Nr 43/05 z dnia 11 lutego 2005r.

 

Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

w sprawie

zasad płatności składki członkowskiej.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. nr 41 poz. 178  z późn. zm.) w związku z § 3 pkt. 2 Uchwały nr 13 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału,   uchwala się co następuje:

§ 1.

1.        Wysokość składki członkowskiej oraz osoby zobowiązane do jej opłacania określa Uchwała nr 13 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

2.        Składka członkowska winna być opłacana regularnie do 30 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

3.        Dopuszcza się opłacanie składki członkowskiej „z góry” za okres  dłuższy niż miesiąc.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                                                    Przewodnicząca

Krystyna Kaziszko                                                                                     Ewa Świętochowska