Załącznik nr 1 do Uchwały Rady SIPiP  Nr  22/VII/18 z dnia 16 lutego 2018r.

 

 

 

R E G U L A M I N

przyznawania pomocy finansowej

Członkom Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt.15 i 16 art. 31 pkt. 5 oraz art. 90.1. ust. 3 ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych /Dz. Nr 174, poz. 1038/ w związku z §2 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

 

 1. Postanowienia ogólne 
 1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową są członkowie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, którzy regularnie opłacają składkę członkowską – o ile na mocy uchwały Krajowego Zjazdu PiP nie zostali z tego obowiązku zwolnieni –  i nie zalegają z płatnością w dniu ubiegania się o przydzielenie pomocy.
 2. Pomoc finansowa jest przyznawana uchwałą Prezydium Rady lub Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną.
 3. Wysokość funduszu przeznaczona na pomoc finansową członkom samorządu określa na każdy rok kalendarzowy uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 4. Pomoc finansową przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej bądź pełnomocnika Izby jeden raz w roku kalendarzowym w formie pieniężnej w wysokości nie więcej niż 1500,00 zł.
 5. Pomoc może być udzielona w przypadkach losowych.

Za przypadki losowe uważa się:

 1. a)  pożar, powódź, wichura, gradobicie,
 2. b)  kradzież poza zakładem pracy,
 3. c) nabyte trwałe kalectwo członka samorządu, powstałe od momentu wpisu do rejestru SIPiP
 4. d) ciężką chorobę, wymagającą wysokich kosztów leczenia członka samorządu, dziecka (do czasu uzyskania pełnoletności (18 lat) lub uczącego się i nie pracującego do ukończenia 26 roku życia) (pomoc jednorazowa) lub współmałżonka (pomoc jednorazowa).
 5. Załącznikiem do Regulaminu jest Wniosek o udzielenie pomocy finansowej, który zawiera następujące dane:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres zamieszkania
 • Telefon do kontaktu
 • Nr konta bankowego
 • PESEL
 • Przynależność do US
 • Zawód oraz miejsce zatrudnienia
 • Uzasadnienie wniosku,
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub inną aktualną dokumentację medyczną
 • Dokumenty potwierdzające przypadki losowe,
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych
 • Zaświadczenie o regularności opłacanych składek lub informacji o okresie zwolnienia z tego obowiązku oraz o nie zaleganiu w płaceniu składek
 1. Wniosek należy złożyć w terminie do 60 dni od zdarzenia wymienionego w pkt. 5 (dot. ppkt. a,b).
 2. W razie śmierci osoby, której wniosek dotyczy, przyznana pomoc finansowa zostaje cofnięta, a kwota pozostaje na koncie Izby.

 

Przepisy końcowe 

 1. Spotkanie Komisji socjalnej odbywa się zgodnie z planem pracy pod warunkiem wpłynięcia  wniosków.

Na wniosek członka Komisji Socjalnej wniosek o zapomogę może być przedstawiony na posiedzeniu Prezydium Rady lub Rady do oceny i rozpatrzenia bez opinii Komisji Socjalnej – Uchwała nr 136/V/08 Prezydium Rady z dnia 14.05.2008r.

 1. Komisja opiniuje wniosek o przyznanie pomocy finansowej przy obecności nie mniej niż 3 osób.
 2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół i przedkłada Prezydium lub Radzie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, która podejmuje w tej sprawie uchwałę. W przypadku decyzji negatywnej uchwała ma charakter indywidualny w odniesieniu do każdego wnioskodawcy.
 3. Formę i sposób finansowania innych zadań niż wymienione w niniejszym regulaminie wymagają akceptacji Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 4. Od uchwały Prezydium Rady negującej przyznanie pomocy finansowej przysługuje odwołanie na ogólnych zasadach. Odwołanie nie dotyczy wysokości przyznanej pomocy.
 5. Komisja Socjalna przedstawia wnioski oraz propozycje finansowe Prezydium lub Radzie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, które to mogą udzielić wsparcia finansowego członkom innych Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.
 6. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową są członkowie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, którzy regularnie opłacają składkę członkowską i nie zalegają z płatnością w dniu ubiegania się o przydzielenie pomocy. Okres zwolnienia z obowiązku zapłaty składek na mocy odpowiedniej uchwały Krajowego Zjazdu PiP traktowany jest na równi z okresem regularnego opłacania składek.
 7. Wysokość składki członkowskiej oraz osoby zobowiązane do jej opłacania określa tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
 8. Składka członkowska winna być opłacana regularnie do 30 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 9. Dopuszcza się opłacanie składki członkowskiej „z góry” za okres  dłuższy niż miesiąc.
 10. Uzupełnienie zaległych składek nie jest regularnością w jej uiszczaniu i nie stanowi podstawy do rozpatrzenia wniosku.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.02.2018 r. i ma zastosowanie po tej dacie.