Polityka Ochrony Danych Osobowych

 

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, iż Państwa dane zbierane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).

 

Poniżej informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

I. Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?

II. Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

III. Kiedy zbieramy dane osobowe?

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

V. Odbiorcy danych

VI. Czas przetwarzania danych

VII. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

VIII. Pliki cookies

IX. Klauzule informacyjne do pobrania

X. Zmiana Polityki Ochrony Danych Osobowych

 

I. Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą na ul. Kusocińskiego 16LU1, 70-237 Szczecin.

 

II. Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Tomasza Łubińskiego, z którą można kontaktować się wysyłając:

 

III. Kiedy zbieramy dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas realizacji naszych obowiązków wynikających z członkostwa w SIPiP oraz przepisów ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych, wykonywania zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

 

IV. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych – podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO,
 • wykonywania zawartych z nami umów – podstawa prawna: zawarcie i realizacja umów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wypełniania ciążących na nas obowiązków ustawowych wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego oraz prawa pracy – podstawa prawna: realizacja obowiązków zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO,
 • archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.

W przypadku wyrażania dodatkowej i dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy iod@sipip.szczecin.pl lub na adres siedziby Administratora.

 

V. Odbiorcy danych

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas zadań ustawowych i umów, realizacji obowiązków i uzasadnionego interesu prawnego będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

VI. Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji naszych zadań wynikających z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu tj. 50 lat.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

W przypadku zawartych umów, dane będziemy przechowywali dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń.

 

VII.  Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód,
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest udzielona zgoda, wówczas przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie:

 

W przypadku niezgodności przetwarzania przekazanych nam danych osobowych z RODO, osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. Pliki cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej informacji….

 

IX. Klauzule informacyjne do pobrania:

 • Klauzula informacyjna dla członków SIPiP
 • Klauzula informacyjna dla osób, z którymi łączą nas zawarte umowy

 

X. Zmiana Polityki Ochrony Danych Osobowych

W przypadku zmian w przepisach prawnych lub naszych procedurach przetwarzania danych osobowych, Polityka Ochrony Danych będzie modyfikowana. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj.