Rozporządzenia

Rozporządzenie MNiSzW w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie Szczegóły
Rozporządzenie MZ z dnia 11.10.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Szczegóły
Rozporządzenie MZ z dnia 22.11.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Szczegóły
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.11.2016r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej /zastosowanie wyłącznie do uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych z innych państw członkowskich UE w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji/ pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych Szczegóły
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Szczegóły
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne Szczegóły
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej Szczegóły
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Szczegóły
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Szczegóły
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Szczegóły
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej Szczegóły
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych Szczegóły