Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które maja stwierdzone prawo wykonywania zawodu lub przyznane prawo wykonywania zawodu  i są  wpisane  do rejestru prowadzonego przez  właściwą  ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.

 

Wpis do rejestru  SIPP

Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu  okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych …

( art.  41 ustawy  o zawodach pielęgniarki  i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

 

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, po otrzymaniu uchwały o wykreślenie z rejestru dotychczasowej  okręgowej izby pielęgniarka/położna składa wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.

(  według art.  5  ustawy o  samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011r. Dz. U. Nr 174, poz. 1038)

 

Wykreślenie z  rejestru  SIPP

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka / położna składa wniosek o wykreślenie z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją  o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chce zostać członkiem.

(  według art.  5 .5 ustawy o  samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011r. Dz. U. Nr 174, poz. 1038)

 

W przypadku wykonywania  zawodu  wyłącznie  poza  terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej  pielęgniarka  i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu.

 

(  według art.  5 .7 ustawy o  samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011r. Dz. U. Nr 174, poz. 1038)

 

Aktualizacja danych objętych wpisem do rejestru

W myśl art. 46  ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  z dnia 15 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) pielęgniarka, położna wpisana do rejestru jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1, jednak nie później niż  w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Wpisu danych do rejestrów, o których mowa w ust. 1 , dokonuje się na podstawie dokumentów przedstawionych przez pielęgniarkę lub położną w postępowaniu w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub położnej.

(według  art.  48 ustawy  o zawodach pielęgniarki  i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych na wniosek osoby wpisanej do rejestru niezwłocznie wydaje wypis z rejestru, o którym mowa w ust.1, w zakresie dotyczącym tej osoby. Wydanie wypisu jest bezpłatne.