Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

Zawód pielęgniarki i  położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone  albo  przyznane przez  właściwą okręgową radę pielęgniarki i położnych   oraz osoba,   o której mowa w art 24 i art 25 (art.
7 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Prawo wykonywania zawodu  albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada  pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.  (art.  37 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej przysługuje osobie:

 1. posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej/położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie UE świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczpospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły  pielęgniarskiej / położnych lub dyplomem, zgodnie  z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE;
 2. posiadającej  pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. której  stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki / położnej;
 4. która wykazuje nienaganną postawę etyczną. (art.  28 ustawy  o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  przysługuje również  obywatelowi  państwa członkowskiego UE, jeżeli spełnia wymogi wykazane w art 29 powyższej ustawy.

 

Osoby, które odbywają staże podyplomowe na podstawie art 9 ustawy, o której mowa w art. 103, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, i osoby, które są obowiązane do odbycia takiego stażu, a nie rozpoczęły go przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą uzyskać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej pod warunkiem ukończenia stażu do dnia 1 stycznia 2015r.

Po upływie tego terminu, prawo wykonywania zawodu wygasa!!! ( art.  96 ustawy  o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039  z późniejszymi  zmianami).

Osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej i nie  uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu , a spełniają wymagania  określone w art. 28 pkt 2-4  albo art. 31 pkt 2-4, uzyskują, na swój wniosek,  stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.   (według art.  36a  ustawy    o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r.    Nr 174, poz. 1039 z późniejszymi  zmianami).

Prawo wykonywania zawodu  albo ograniczone prawo wykonywania zawodu  wygasa  w przypadku:

 1. śmierci;
 2. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
 3. utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego, polegającego na zakazie wykonywania zawodu;
 4. utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego UE albo cofnięcia zezwolenia na pobyt  stały;
 5. cofnięcie statusu rezydenta długoterminowego UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
 6. utraty pełniej zdolności do czynności prawnych;
 7. upływu czasu , na jaki zostało przyznane.

( art.  42 ustawy  o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z późniejszymi  zmianami ).

Wydanie duplikatu  utraconego dokumentu

W przypadku utraty  dokumentu  prawa wykonywania zawodu, właściwa rada pielęgniarek i położnych wydaje na wniosek pielęgniarki albo położnej duplikat utraconego dokumentu.

( art.  41.1a ustawy  o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z późniejszymi  zmianami ).

 

Wydanie nowego zaświadczenia

Osoby które, posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów przez urząd wojewódzki lub okręgową radę, powinny złożyć stosowny wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu – zgodnie z §1 pkt. 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej   i wpisu do okręgowego rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę, w której znajduje się jej dokumentacja.

( § 10 uchwały 381/VI/2015 Naczelnej Rady  Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015r. )

Zaprzestanie wykonywania zawodu

Pielęgniarka lub położna, które zamierzają zaprzestać wykonywania zawodu przez czas określony, zgłaszają to niezwłocznie właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, z podaniem przewidywanego okresu niewykonywania zawodu

( art.  26a ustawy  o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z późniejszymi  zmianami ).

Pielęgniarka lub położna, które zamierzają zaprzestać wykonywania zawodu powinny zgłosić niezwłocznie okręgowej radzie w formie oświadczenia, które jest do pobrania na stronie, podając przewidywany okres niewykonywania zawodu i pozostawić zaświadczenie prawa wykonywania zawodu w aktach osobowych w izbie.

W przypadku zamiaru podjęcia zaprzestanego  zawodu,  pielęgniarka lub położna powinna zgłosić to okręgowej radzie  w formie oświadczenia.

( § 7.1-2  uchwały 381/VI/2015 Naczelnej Rady  Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015r. )

Pielęgniarki i położne, które złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu są zwolnione z opłacania składek członkowskich.

(uchwała nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia2016r.)