PRZEPISY WPROWADZAJĄCE ZMIANY OD 01.01.2012r.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r. , Nr 112, poz. 654) (pobierz)


Ustawa z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (pobierz).

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (DZ. U. 2011r., Nr 221, poz. 1319) (pobierz)

Rozporządzenie MZ z dnia 6 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2012 poz. 1373) (pobierz )

Ustawa   z  dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw  ( Dz. U.  z 2016r. , poz. 960 ) (pobierz )

1.  Zmiany dotyczące nowego rejestru – RPWDL

W dniu 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654), która określa    m. in. zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wprowadzając szereg zmian w przepisach innych aktów prawnych.

Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, (według art. 103 )

Organem prowadzącym rejestr jest.:

okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania  praktyki zawodowej przez pielęgniarkę/położną. (według art. 106.1 )

 

Organ prowadzący dotychczasowe rejestry praktyk pielęgniarek i położnych   prowadzi te rejestry na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2011 r.

Do dnia 31 grudnia 2012 r. podmiot wykonujący działalność leczniczą dokona zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z ustawy. Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat.  (art. 217 ust. 3(ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej z 14 czerwca 2012 r.)

Według powyższej ustawy Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, dokonuje wpisów praktyk zawodowych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, który jest dostępny pod adresem https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/

– wchodząc na główną stronę systemu i wybraniu logowania, należy wybrać REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH.

 

2. Zasady prowadzenia praktyki zawodowej

Działalność lecznicza pielęgniarki, położnej może być wykonywana w formie

1. jednoosobowej działalności gospodarczej jako :

a) indywidualna praktyka,

b) indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania,

c) indywidualna specjalistyczna praktyka,

d) indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania,

e) indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

f) indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

2. spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka

– zwanych „praktykami zawodowymi”.

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.

( według art. 5.2.3 )

————————————————

1. Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki:

a) posiadać prawo wykonywania zawodu;

b) nie może być:

* zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona

* pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

d) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

e) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

f) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;

g) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1.

2. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną praktykę jest obowiązana:

a) spełniać warunki, o których mowa w punkcie 1 ,

b) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

3. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

a)spełniać warunki, o których mowa w punkcie 1 a – d, f – g, oraz, w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki, warunek, o którym mowa w punkcie 2 .b;

b) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;

c) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

4. Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w  zakładzie  leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać warunki:

a) o których mowa w punkcie 1 podpunkt a – d, f – g oraz, w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki, warunek, o którym mowa w punkcie 2.b;

5. W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki, położne będące wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b, spełniające warunki określone w ust. 1 pkt 1–5 i 7 oraz ust. 2 pkt 2.( powyższej ustawy )

( według art. 19 )