Załącznik  Nr 1 do Uchwały Rady SIPiP Nr 230 /VIII/23  z dnia 28.09.2023r.

 

 

Regulamin dofinansowania/refundowania kosztów kształcenia

Członków Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 01 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z , poz. 628 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ((Dz. U. z 2022 r., poz. 2702 ze zm.)

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Dofinansowaniu – oznacza przekazanie środków finansowych na różne formy kształcenia podyplomowego organizowane przez SIPiP

 

Refundowaniu – oznacza zwrot w całości lub w części poniesionych osobiście przez członka SIPiP kosztów finansowych na różne formy kształcenia podyplomowego

 

ROZDZIAŁ I – Przepisy wstępne

§  1

 1. Członek Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych podnoszący kwalifikacje zawodowe ma prawo ubiegać się o częściową refundację poniesionych kosztów z  tego tytułu – zgodnie z zapisami szczegółowymi ujętymi w Rozdziale II.
 1. Wysokość funduszu przeznaczonego na dofinansowanie/refundowanie określa na każdy rok kalendarzowy Uchwała Budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
 1. Dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, jest realizowane do wykorzystania określonej wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel z budżetu SIPiP na dany rok kalendarzowy.

 

§  2

 1. Dofinansowaniu/refundowaniu podlegają następujące formy kształcenia i doskonalenia zawodowego:
 • studia pierwszego stopnia uzupełniające tzw. „pomostowe” i drugiego stopnia niestacjonarne na kierunku pielęgniarstwo dla pielęgniarek i na kierunku położnictwo dla położnych;
 • specjalizacje;
 • kursy kwalifikacyjne;
 • kursy specjalistyczne;
 • konferencje, sympozja, kongresy, zjazdy, warsztaty, których program  ma związek z zakresem zadań zawodowych pielęgniarek i położnych.
 1. Dofinansowania/refundacji dokonuje się wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, jeden raz w roku do jednej z wybranych form kształcenia lub doskonalenia zawodowego. W przypadku konferencji, sympozjum, kongresu, zjazdu, warsztatu – jeden raz na dwa lata.
 1. W przypadku skorzystania z dofinansowania/refundacji do konferencji, sympozjum, kongresu, zjazdu, warsztatu członek SIPiP nie będzie mógł ubiegać się o refundację do żadnej z form kształcenia i doskonalenia zawodowego w następnym roku kalendarzowym.
 1. Udzielona kwota refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nie może przekroczyć kwoty osobiście poniesionych środków przez członka SIPiP. W przypadku refundacji z innych źródeł (np. zakład pracy, sponsorzy itp.) ubiegający się o refundację ma obowiązek wykazać otrzymaną kwotę we wniosku o refundację (Wniosek pkt.7).
 1. Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Dane przedstawione we Wniosku muszą być zgodne z danymi zawartymi w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W przypadku niezgodności Wniosek nie będzie rozpatrzony.
 1. Wniosek wypełniony nieczytelnie, niepoprawnie, niedokładnie oraz bez wymaganych załączników nie będzie rozpatrzony.

 

§ 3

 1. O dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego mają prawo ubiegać się członkowie SIPiP, regularnie opłacający składki członkowskie i nie mający zaległości przez okres ostatnich 36 miesięcy.
 2. Nowi członkowie SIPIP mają prawo ubiegać o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek.
 3. Osoby, które przeniosły się z rejonu innej Izby do SIPiP, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 12 miesięcy regularnego opłacania składek na rzecz Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych i udokumentowania regularnego opłacania składek na rzecz Izby, której byli członkami przez 12 miesięcy w okresie poprzedzającym przeniesienie.
 4. Członkowie SIPiP, którzy po pięcioletniej przerwie w wykonywaniu zawodu, odnowili Prawo Wykonywania Zawodu, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek.
 5. Członkowie SIPiP, którzy pozostawali bezrobotni, mają prawo, po podjęciu zatrudnienia, ubiegać się o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek oraz dostarczenia zaświadczenia z właściwego Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej.
 6. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej należy rozumieć przekazanie jej na konto SIPP do 30 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dopuszcza się opłacanie składki członkowskiej „z góry” za okres dłuższy niż miesiąc.
 7. Okres zwolnienia z obowiązku opłaty składki członkowskiej na mocy postanowień aktualnie obowiązującej uchwały Krajowego Zjazdu PiP uznaje się na potrzeby Regulaminu za jednoznaczny z okresem opłacania składek.

 

 

ROZDZIAŁ II – Przepisy szczegółowe

§  4

 1. STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO LUB POŁOŻNICTWO

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na studiach  niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, mogą ubiegać się o przyznanie refundacji po zakończeniu kształcenia i uzyskaniu dyplomu licencjata lub magistra do kwoty 600,00 zł , jednak nie więcej niż 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia.

 

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Kopię dyplomu;
 • Potwierdzenie opłat tj:

a) oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

lub

b) potwierdzenie imienne przelewów bankowych i zaświadczenie od organizatora studiów obowiązuje tylko w okresie przejściowym tj. do 31.12.2024r.

 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od daty wystawieniu dyplomu.

 

 1. SPECJALIZACJE

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na specjalizacji,  mogą ubiegać się o przyznanie refundacji jeden raz na 5 lat w  wysokości do kwoty 1600,00 zł po uzyskaniu dyplomu specjalisty, jednak nie więcej niż 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia.

 

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Kopię  dyplomu specjalisty;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od daty wystawienia dyplomu specjalisty.

 

 1. KURSY KWALIFIKACYJNE

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na kursie kwalifikacyj-nym mogą ubiegać się o przyznanie refundacji jeden raz w roku w wysokości do kwoty 600,00 zł  po ukończonym kształceniu, jednak nie więcej niż 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia.

 

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Zaświadczenie od organizatora kształcenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, z zachowaniem terminu do 30 dni po zakończonym kształceniu.

 

 1. KURSY SPECJALISTYCZNE

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na kursie specjalistycznym mogą ubiegać się o przyznanie refundacji  jeden raz w roku w wysokości do 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia, nie więcej niż 350,00 zł po ukończonym kursie.

 

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Zaświadczenie od organizatora kształcenia o ukończeniu kursu specjalistycznego;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, z zachowaniem terminu do 30 dni po zakończonym kształceniu.

 

 

 1. KONFERENCJE, SYMPOZJA, KONGRESY, ZJAZDY, WARSZTATY

Członkowie SIPiP, którzy:

 • ponieśli osobiście koszty z tytułu uczestnictwa w konferencji, sympozjum, kongresiezjeździe, warsztatach, których  organizatorem nie była SIPiP mogą ubiegać się o przyznanie  refundacji do kwoty 850,00 zł.  Refundacja w tym przypadku obejmuje koszt uczestnictwa, dojazdu i zakwaterowania.
 • ubiegają się o udział w konferencji organizowanej przez SIPiP w całości finansowanej z budżetu Izby, mogą w niej uczestniczyć pod warunkiem spełnienia wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Informację organizatora o kosztach uczestnictwa;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP na co najmniej 20 dni przed terminem posiedzenia Rady lub Prezydium Rady poprzedzającego termin planowanej konferencji, sympozjum, kongresu, zjazdu, warsztatów.

 

5.1. Negatywnie będą rozpatrzone wnioski, które:

5.1.1.   nie spełniają powyższych wymogów;

5.1.2.   zostaną złożone po terminie konferencji, sympozjum, kongresu, zjazdu, warsztatów.

 

5.2.  Rozliczenie przez członka SIPiP przyznanej refundacji na konferencję, sympozjum, kongreszjazd, warsztaty, których  organizatorem nie była SIPiP musi nastąpić w ciągu 30 dni od zakończenia  konferencji, kongresu, sympozjum, zjazdu, warsztatów po przedstawieniu:

 • oryginału  faktury imiennej potwierdzającej osobiście poniesione koszty za uczestnictwo w konferencji, kongresie, sympozjum, zjeździe, warsztatach;
 • potwierdzenia uczestnictwa (certyfikat lub potwierdzona delegacja);
 • udokumentowanych kosztów przejazdu;
 • kosztów noclegu (oryginał rachunku imiennego uczestnika);
 • Oświadczenia rozliczenia kosztów (do pobrania w Sekretariacie Izby lub na stronie SIPiP).

 

5.3. Członkom SIPiP biorących aktywny udział w pracy:

Organów NIPiP,

– Rady SIPiP,

– Rzecznika Odpowiedzialności SIPiP,

– Sądu Pielęgniarek i Położnych SIPiP,

– Komisji Rewizyjnej SIPiP,

– Pocztu Sztandarowego SIPiP,

– Komisji problemowych SIPiP,

– Pełnomocników SIPiP

po  roku działalności i po zaopiniowaniu odpowiednio przez Przewodniczącą/Wiceprzewodniczącą Rady, Organu Izby lub danej Komisji, dofinansowanie/refundacja może być przyznana  jeden raz w roku niezależnie od wybranej  formy kształcenia  lub doskonalenia.

§  5

 1. Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego SIPiP rozpatruje wnioski – 1 x w miesiącu, w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca.
 2. Zaopiniowane przez w/w komisję wnioski przedstawiane są na posiedzeniu Prezydium Rady lub Rady, które podejmują decyzję w drodze uchwały.
 3. W pilnych przypadkach, wniosek o dofinansowanie/refundację jest przedstawiony na posiedzeniu Prezydium Rady lub Rady do oceny i rozpatrzenia bez opinii Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego SIPiP.
 4. Wnioski złożone do 31 grudnia danego roku będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Rady /Prezydium Rady SIPIP i obciążą konto wnioskodawcy w roku złożenia wniosku (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do biura SIPIP).
 5. Przyznana refundacja za studia/specjalizację/kurs kwalifikacyjny/kurs specjalistyczny zostanie wypłacona do 30 dni od daty podjęcia Uchwały przez Radę/Prezydium SIPiP. W przypadku konferencji/sympozjum/ kongresu/zjazdu/warsztatów przyznana kwota zostanie wypłacona do 30 dni od daty złożenia oświadczenia rozliczenia kosztów przyznanej refundacji (§ 4, pkt 5.3).

 

 

§ 6

 1. Pisemne uzasadnienie odmownej decyzji, członek SIPiP otrzymuje w terminie 14 dni od posiedzenia Prezydium  Rady lub Rady  SIPiP.
 2. Biuro SIPiP nie powiadamia pisemnie członków SIPiP o przyznaniu refundacji.
 3. Wnioskodawca, którego wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, został zaopiniowany negatywnie, może odwołać się od decyzji  Prezydium Rady do Rady SIPiP w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Rady SIPiP. Decyzja Rady SIPiP jest ostateczna.

§  7

 1. Komisja ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego może zwrócić się do osoby, której zrefundowano  udział w szkoleniu, o przygotowanie informacji w formie sprawozdania do biuletynu „Wiadomości  w czepku”.
 2. Przyznana członkowi SIPiP refundacja podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości w przypadku stwierdzenia, że została przyznana na podstawie nieprawdziwych informacji lub fałszywych dowodów. Członek SIPiP zobligowany jest dokonać bezzwłocznie wpłaty otrzymanych środków na konto SIPiP

§ 8

 1. Rezygnacja członka SIPiP z przyznanego dofinansowania do konferencji, której organizatorem jest SIPiP  podyktowana ważnymi zdarzeniami losowymi, musi być złożona bezzwłocznie z zachowaniem formy pisemnej i będzie rozpatrywana indywidualnie na posiedzeniu Prezydium Rady lub Rady zależnie od  warunków i możliwości zwrotu przelanych środków finansowych.
 1. W przypadku nie dotrzymania warunków określonych w pkt.1 traktuje się w/w członka SIPiP jako osobę, która korzystała z dofinansowania.

§ 9

 1. Regulamin  w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r. i ma zastosowanie od tej daty.
 1. Refundacje przyznane na dotychczas obowiązujących przepisach zachowują swoją moc.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmować będzie Rada/Prezydium Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.