1.Pielęgniarka, położna która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do rejestru.

( według art. 102 )

Ustawą z dnia 30 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw  ( DZ. U. z 2016r. poz. 960 ) uchylono m.in. art. 100 pkt 4  i 5  ustawy o  działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r., z czego wynika, że  pielęgniarka/położna wysyłając wniosek o rejestrację swojej praktyki  zawodowej w REJESTRZE  PRAKTYK  ZAWODOWYCH, nie dołącza załączników potwierdzających spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej, jedynie składa  oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków, które jest umieszczone we  wniosku.

Stąd ważne jest aby, pielęgniarka/położna składająca powyższe  oświadczenie do wniosku  o rejestrację swojej praktyki zawodowej, zapoznała się m.in. z  art. 19, art. 25 oraz art. 102 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej , poz. 1638 )

KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH

93 – indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład
94 – ind. specjalistyczna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład
95 – indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania
96 – ind. specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania
97 – grupowa praktyka
98 – indywidualna praktyka ( własny gabinet )
99 – ind. specjalistyczna praktyka ( własny gabinet )

2. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

3. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1,a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

( według art. 104 )

4. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej; ( opłata za wpis w 2024r. wynosi 149,00 zł – opłatę należy dokonać na konto izby – PKO BP:  49 1440 1332 0000 0000 0340 7567.

zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej; ( według art. 105 ) ( opłata za zmiany wpisu w 2024r. wynosi 74,50 zł –   opłatę należy dokonać na konto izby – PKO BP: 49 1440 1332 0000 0000 0340 7567.

5. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

(według art. 107.1.2 )

6. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;

podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19.

7. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;

wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;

rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;

niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112  ust. 7 pkt 2;

złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;

bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności;

( według art.108 )

8. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywania czynności kontrolnych.

Osoby, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:

żądania informacji i dokumentacji;

oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

wglądu do dokumentacji medycznej;

żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

( według art. 111 )