Korespondencja

Korespondencja Wioletty Krociak – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej z Ministerstwem Zdrowia w sprawie zwiększenia poziomu finansowania świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz hospicjum domowego. czytaj
„Zembalowe” w pytaniach i odpowiedziach czytaj
Stanowisko nr 56 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej wraz z odpowiedziami z MZ oraz NFZ czytaj
Stanowisko Rady SIPIP w sprawie zmiany wyceny wartości św.zdr. udzielanych przez pielęgniarki i położne w AOS czytaj
Informacja ZOW NFZ w sprawie zasad i warunków przekazywania przez NFZ dodatkowych środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych czytaj
Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wynagrodzenia medyków po 1 lipca 2021 r. czytaj
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej czytaj
Odpowiedź Pana Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, poruszająca kwestie dotyczące prawidłowości wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz, kto i w jaki sposób powinien nadzorować wykorzystanie publicznych środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia czytaj
Wystąpienie pokontrolne z MZ dotyczące jednego ze szpitali w Rzeszowie (realizacja rozporządzeń MZ w sprawie OWU). czytaj
Rozporządzenie MZ z dnia 27 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej czytaj
Korespondencja NIPiP z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz odpowiedź Ministerstwa. czytaj
NFZ wyjaśnia Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wprowadzonych od września br. zmian zasad rozliczania kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje czytaj
Komentarz do Porozumienia zawartego 9 lipca 2018 r. czytaj
Realizując postanowienie Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym przez Ogólnopolski Związkiem Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministra Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, MZ podpisał 3 rozporządzenia. czytaj
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pobierz
Pismo NRPiP w sprawie par. 2 ust. 4 rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015r. pobierz
Uchwała nr 122/VI/15 Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 09.10.2015r. pobierz
Propozycja MZ dotycząca propozycji średniego wzrostu wynagrodzeń wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pobierz
Stanowisko MZ w sprawie par. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej link
Porozumienie z dnia 23 września 2015r. pomiędzy OZZPiP, NRPiP i MZ pobierz
Rozporządzenie MZ z dnia 14.10.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pobierz
Rekomendacje Ministra Zdrowia pobierz
Pielęgniarki i Położne w żłobkach oraz domach pomocy społecznej pobierz
Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek opieki długoterminowej pobierz
Pielęgniarki stacji sanitarno – epidemiologicznych pobierz
Opinia prawna dotycząca pielęgniarek i położnych bezpośrednio uczestniczących w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez „podwykonawców” świadczeniodawców posiadających umowy na ich realizację z NFZ (w aspekcie stosowania postanowień rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015r.) pobierz
Pismo kierowane do Prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka w sprawie wątpliwości interpretacyjnych zapisu par. 2 ust. 1 rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pobierz
Korespondencja NRPiP z Prezesem NFZ oraz Ministrem Zdrowia w sprawie interpretacji zapisów rozporządzenia MZ z dnia 14.10.2015r. dotyczącego podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek POZ oraz środowiska nauczania i wychowania od 01.01.2016r. pobierz
Odpowiedź Centrali NFZ w sprawie kwestii podwyżki wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w gabinetach zabiegowych oraz punktach szczepień pobierz
Realizacja przekazania dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej POZ pobierz
Pismo Prezesa NFZ do Pani Prezes NRPiP w sprawie wątpliwości co do zakresu zastosowania rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015r. pobierz
Działania zmierzające do ujednolicenia interpretacji przepisów rozporządzenia MZ z dnia 14.10.2015r. (pismo NRPiP) pobierz
Działania zmierzające do ujednolicenia interpretacji przepisów rozporządzenia MZ z dnia 14.10.2015r. (odpowiedź MZ) pobierz
Środki finansowe NFZ przeznaczone na podwyżki pobierz
Zarządzenie nr 50 Prezesa NFZ z dnia 27.06.2016r.(komunikat OIPIP) pobierz
Zarządzenie nr 50 Prezesa NFZ z dnia 27.06.2016r.(odpowiedź NFZ) pobierz
Podwyżki wrzesień 2016 – korespondencja pobierz
Podwyżki wrzesień 2016 – korespondencja pobierz
Odpowiedź Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w stacjach sanitarno – epidemiologicznych pobierz
Korespondencja NRPiP z MZ w sprawie źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych przewidzianych przepisami rozporządzenia z dnia 14.10.2015r pobierz
Korespondencja NIPiP z MZ w sprawie podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w organach lub jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub nadzorowanych przez Ministra pobierz
Stanowisko nr 9 Prezydium NRPiP w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych pobierz

POZ – propozycje założeń do ustawy

STANOWISKO PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PILE Z DNIA 10 MARCA 2016 R. pobierz
Pismo Przewodniczącej ORPiP pobierz
List otwarty pobierz
Stanowisko nr 4 NRPiP z dnia 8 marca 2016 pobierz
Pismo MZ w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w POZ pobierz