Opinia autorstwa Pani dr hab. Doroty Karkowskiej (Prof.nadz.UŁ, radca prawny) w kwestii dotyczącej zapisu art. 61a ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych z 15.07.2011r. (Dz.U.2019.576 z późń.zm.)