Opinia w sprawie obowiązku opłacania składek członkowskich przez  pielęgniarki i położne – członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych 

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o  samorządzie pielęgniarek i położnych, członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę

W oparciu o art. 5 ust. 2 tej ustawy, pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 1.

Zgodnie z treścią przepisu art. 11 ust. 2 pkt 4 przedmiotowej ustawy, członkowie samorządu obowiązani są regularnie opłacać składkę członkowską.

Określenie wysokości i częstotliwości wpłat składki członkowskiej oraz zasad jej podziału należy – w myśl art. 20 pkt 11 ww. ustawy – do kompetencji Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

radca prawny                                                              radca prawny

Joanna Grygoruk                                                        Małgorzata Rudnik