Program stypendialny – WYBIERAM PIELĘGNIARSTWO

www.wz.wzp.pl/aktualności/nabor-wnioskow-program-stypendialny-wybieram-pielegniarstwo

Nabór wniosków – program stypendialny „Wybieram pielęgniarstwo”

23 sie 2022 11:03 Autor: Aleksandra Borskowicz

1 października 2022 r.

rusza nabór wniosków o udzielenie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2022/2023.

 

NABÓR TRWA OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

O stypendium może ubiegać się student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest studentem I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo w szkole wyższej, mającej siedzibę na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego;

2) jest mieszkańcem Województwa Zachodniopomorskiego;

3) nie powtarza roku i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów:

4) zawrze umowę stypendialną.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zamieszczone są w uchwale Nr XXXIV/400/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zasad przyznawania przez Województwo Zachodniopomorskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo.

Ogłoszenie o naborze wniosków stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr 1311/22 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2022/2023.

Szczegółowe informacje: treść ogłoszenia naboru, wzór wniosku o przyznanie stypendium oraz wzór umowy stypendialnej w załączeniu.

Załączniki

ogloszenie_o_naborze.pdf

wzor_wniosku_o_przyznanie_stypendium.pdf

wzor_umowy_o_przyznanie_stypendium.pdf