Proponowane kursy przez Narodowy Instytut Leków

  1. rozwiązywaniem problemów związanych z dekontaminacją w obszarze medycznym, w tym:
  • analizą przepisów prawa, rekomendacji i norm PN-EN-ISO regulujących procesy dekontaminacji
  • aktualizacją procedur mycia i dezynfekcji w obszarze medycznym
  • różnicowaniem dezynfekcji niskiego, średniego i wysokiego stopnia
  • doborem preparatów bójczych w oparciu o normy PN-EN-ISO
  1. rozwiązywaniem problemów związanych z gospodarowaniem odpadami w obszarze medycznym, w tym:
  • interpretacją  aktów prawnych obowiązujących w Polsce i UE
  • selektywną zbiórką, magazynowaniem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych
  • różnicowaniem tzw. odpadów lustrzanych, w tym odpadów medycznych zakaźnych i wysoce zakaźnych
  • postępowaniem z odpadami wytwarzanymi w domu pacjenta, placówkach kosmetycznych lub domach opieki

Wszystkie osoby zainteresowane rozwiązywaniem powyższych problemów zapraszamy do zapoznania się z propozycją szkoleniową znajdującą się na stronie Narodowego Instytutu Leków https://www.nil.gov.pl w zakładce DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA w folderze KURSY I SZKOLENIA – webinarium IV, webinarium V i webinarium VI

Biuro Organizacji Działalności

Naukowo-Badawczej z Biblioteką
a.ziolko@nil.gov.pl

tel. 22 851 52 03