Załącznik nr 1 do Uchwały Rady nr 165/VI/14 z dnia 18.12.2014r.

w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej i regulaminu jej działania

 

 

REGULAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 § 1

 1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodnicząca Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, w głosowaniu jawnym, dokonuje się wyboru Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej w składzie:

– Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej;

– 2 Wiceprzewodniczących;

– Sekretarza;

– 3 członków.

 1. Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej podejmuje   uchwały   we wszystkich sprawach

należących do kompetencji Okręgowej Komisji Wyborczej w okresach pomiędzy  posiedzeniami tej komisji.

 1. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej powinno być doręczone najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania. Powiadomienie o spotkaniu może być przekazywane w formie pisemnej, telefonicznej, faksem lub drogą elektroniczną.

 §  2

 1. Pracami Okręgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności funkcję tę pełni wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
 2. Decyzje o zwoływaniu kolejnych posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej podejmuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
 3. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej powinno być doręczone najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania. Powiadomienie o spotkaniu może być przekazywane w formie pisemnej, telefonicznej, faksem lub drogą elektroniczną.
 4. Obsługę biurową Okręgowej Komisji Wyborczej zapewniają osoby wyznaczone przez Przewodniczącą Rady SIPiP.

 §  3

 1. Decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej podejmowane są na posiedzeniach, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się:
 3. a) protokół, który zawiera:

– stwierdzenie przebiegu obrad;

– stosunek głosów przy podejmowanych decyzjach;

 1. b) listę obecności.

 §  4

 1. Okręgowa Komisja Wyborcza weryfikuje ustalony przez Radę SIPiP podział obszaru SIPiP na rejony wyborcze, w celu dostosowania go do istniejącego stanu faktycznego w zakresie ilości, obszarów rejonów wyborczych i stanu zatrudnienia. W razie stwierdzenia potrzeby dokonania zmian w przyjętym przez Radę podziale, Okręgowa Komisja Wyborcza nie później niż do dnia 28.02.2015r. przedkłada propozycje takich zmian Radzie lub Prezydium Rady SIPiP w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w uchwale Rady o ustaleniu rejonów wyborczych, która w tym zakresie podejmuje stosowną uchwałę.
 2. Rejony wyborcze obejmują: podmioty lecznicze i jednostki organizacyjne, w których pielęgniarki i położne wykonują zawód.
 3. Pielęgniarka i położna niepracująca, emerytka i rencistka oraz zatrudniona w SIPiP może uczestniczyć w wyborach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym, na obszarze SIPiP, której jest członkiem, składając stosowny wniosek.

Wniosek, o którym mowa, powinien zostać wniesiony do okręgowej komisji wyborczej nie później, niż na 14 dni przed terminem zebrania wyborczego.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. Rejony wyborcze mogą obejmować część podmiotu leczniczego.
 2. Dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki, rejony wyborcze mogą być utworzone na określonym terytorium.
 3. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku małych podmiotów leczniczych i jednostek organizacyjnych, w których z uwagi na liczbę wykonujących zawód pielęgniarek i położnych nie można utworzyć rejonu wyborczego.

 §  5

 1. Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie rejestrów prowadzonych przez okręgową radę przygotowuje rejestry osób posiadających bierne prawo wyborcze (rejestry wyborcze) oddzielnie dla każdego rejonu wyborczego, z podaniem imienia, nazwiska i numeru prawa wykonywania zawodu, a także informacji odnośnie tego, czy w stosunku do danej osoby zachodzą okoliczności wyłączające czynne prawo wyborcze.
 2. Osoby, które z powodu przeniesienia się na teren innej Izby zostają skreślone z listy członków SIPiP po dniu 31 marca 2015r., skreśla się również z rejestru wyborców. Wydaje się jednocześnie zaświadczenie podpisane przez Przewodniczącą Rady, poświadczające, iż dana osoba została wykreślona z rejestru wyborców SIPiP, a tym samym nie bierze udziału w wyborach delegatów w rejonach wyborczych SIPiP. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Do rejestru wyborców mogą być dopisane pielęgniarki i położne wpisane na listę członków SIPiP, o ile przedstawią zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wydane przez Izbę, do której poprzednio przynależały.

 § 6

 1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje rejestr wyborców odrębnie dla każdego rejonu wyborczego.
 2. Rejestr wyborców zawiera następujące dane:
 3. imię i nazwisko;
 4. zawód;
 5. numer prawa wykonywania zawodu;

 

 1. Informację na temat tego, czy w stosunku do danej osoby zachodzą okoliczności wyłączające czynne prawo wyborcze.
 2. Rejestr wyborców jest jawny, z wyjątkiem informacji o, której mowa w ust. 2 lit. d.
 3. Rejestr wyborców, o którym mowa w ust. 1, podany jest do publicznej wiadomości
  w siedzibie rejonu wyborczego na miesiąc przed terminem zebrania wyborczego.

 §  7

 1. Reklamacje związane z rejestrem wyborców składane są na piśmie w terminie 14 dni przed terminem wyborów. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, rozpatrywane są przez Okręgową Komisję Wyborczą w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku, a o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje się Radę SIPiP.
 3. Od uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Rady SIPiP, której decyzja jest ostateczna.
 4. O podjętych decyzjach w sprawie złożonych reklamacji powiadamia się na piśmie osoby wnoszące reklamację, niezwłocznie po zakończeniu prac Okręgowej Komisji Wyborczej.
 5. Złożenie odwołania od uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej wstrzymuje wybory w rejonie wyborczym, którego reklamacja dotyczy.
 6. Okręgowa Komisja Wyborcza nie rozpatruje reklamacji nie podpisanych lub opatrzonych nieczytelnym podpisem bądź złożonych po terminie, o którym mowa w ust. 1.

 §  8

 1. Zawiadomienia o zebraniach wyborczych dokonuje się poprzez wywieszenie informacji w siedzibie rejonu wyborczego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie SIPiP przy ul. Ks. Bogusława X 30 w Szczecinie, na stronie internetowej Izby – sipip.szczecin.pl oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
 2. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym winno zawierać: dzień i godzinę rozpoczęcia oraz miejsce obrad, a także planowany porządek obrad.
 3. Na zebranie wyborcze wystawia się osobne zawiadomienie zgodnie z § 8.1 niniejszego regulaminu.
 4. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.

 §  9

 1. Pielęgniarki i położne należące do rejonu wyborczego zostaną powiadomione o terminie i miejscu zebrania wyborczego co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem, zgodnie z § 8.
 2. Zebranie wyborcze otwiera przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej i prowadzi go do momentu wyboru Przewodniczącego i Sekretarza zebrania wyborczego, po czym pełni nadzór nad prawidłowym przebiegiem zebrania wyborczego i pełni funkcję doradcy.
 3. Po wyborze Przewodniczącego zebrania wyborczego wybiera się Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie min. 2 osobowym. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna wybiera swego Przewodniczącego.
 4. Zebranie wyborcze organizuje się w jednym dniu.

 §  10

Brak lub niemożliwość dokonania wyboru osób na funkcje na zebraniu wyborczym,
o których mowa w & 9 ust. 2 i 3, uniemożliwia przeprowadzenie wyborów.

 §  11

 1. Zgłoszenia kandydatów na delegatów przyjmuje komisja mandatowo – skrutacyjna na ustny bądź pisemny wniosek wyłącznie od członka samorządu uczestniczącego w zebraniu wyborczym. Zgłoszenie takie powinno zawierać:

– imię i nazwisko zgłaszającego;

– imię i nazwisko oraz zawód kandydata;

– miejsce pracy kandydata.

 1. Zgłoszony kandydat powinien posiadać bierne prawo wyborcze oraz wyrazić zgodę na kandydowanie.

2.1. W przypadku nieobecności kandydata zgoda na kandydowanie musi być w formie pisemnej.

2.2. Wzór zaświadczenia o biernym prawie wyborczym stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

 1. Kandydaci powinni przedstawić informację o przebiegu pracy zawodowej i społecznej, program/wizję swojej pracy w samorządzie, a uczestnicy zebrania wyborczego mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom. W przypadku niemożności uczestnictwa w zebraniu wyborczym kandydat przedstawia powyższe informacje na piśmie.
 2. Nie można łączyć kandydowania z udziałem w pracach Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 3. Liczba kandydatów na delegatów jest nieograniczona.
 4. Listę kandydatów zamyka się, jeżeli po trzykrotnym zapytaniu przez Przewodniczącego zebrania brak jest kolejnych zgłoszeń.

 §  12

 1. Stosuje się te samie zasady do wszystkich zgłaszanych kandydatur, we wszystkich rejonach wyborczych.

 § 13

 1. Karta do głosowania obejmuje następujące dane:
 2. pieczęć SIPiP;
 3. oznaczenie rejonu wyborczego (nazwa jednostki, numer, inne – należy podać jakie);
 4. dwie alfabetyczne listy kandydatów z podziałem na pielęgniarki i położne,
  z zaznaczeniem zakładu pracy;
 5. określenie, jaka jest dopuszczalna liczba wskazań;
 6. pouczenie o sposobie głosowania.
 7. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 5 niniejszego regulaminu.

 §  14

 1. Głosowanie przeprowadza i nadzoruje Komisja Mandatowo – Skrutacyjna.
 2. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów.
 3. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przygotowuje odpowiednią ilość kart do głosowania, równą liczbie osób zarejestrowanych w rejestrze wyborców rejonu wyborczego.
 4. Każda osoba znajdująca się w rejestrze wyborców rejonu wyborczego po okazaniu dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego, prawa wykonywania zawodu, innego dokumentu ze zdjęciem i po złożeniu podpisu w rejestrze wyborców, otrzymuje kartę do głosowania.

 §  15

 1. Głosować można tylko osobiście i tylko w jednym rejonie wyborczym.
 2. Głosuje się poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku, na które oddajemy swój głos.
 3. Głos jest nieważny, jeżeli:

– znaków „X” jest więcej, niż liczba dopuszczalnych wskazań;

– karta do głosowania została przedarta albo dokonano na niej jakichkolwiek zapisków lub skreśleń sprzecznych ze sposobem głosowania określonym w ust.2.

 1. W przypadku błędnego wypełnienia karty do głosowania, nie wydaje się drugiej.

 §  16

 1. Okręgowa Komisja Wyborcza zapewnia warunki umożliwiające zachowanie tajności głosowania, zabezpieczając urnę i zapewniając odpowiednie warunki podczas wypełniania kart do głosowania.

 §  17

 1. Określa się następujące zasady pracy Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej przy obliczaniu wyników głosowania:
 2. Pracą Okręgowej Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej kieruje jej Przewodniczący wyłoniony spośród członków Komisji, przestrzegając zasad określonych w Uchwale nr 9 VI z dnia 6 grudnia 2011r. Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych oraz przepisach niniejszego regulaminu;
 3. Karty nie wydane do głosowania w związku z nieobecnością osób, przelicza się i sprawdza, czy ich liczba odpowiada liczbie osób, które nie wzięły udziału w głosowaniu.
 4. Przed przystąpieniem do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów należy w pierwszej kolejności: policzyć ilość oddanych głosów, policzyć i zabezpieczyć głosy nieważne, o których mowa w § 15 ust. 4;
 5. Prace związane z realizacją pkt. b i c wykonywane są przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w pełnym składzie;
 6. Karty do głosowania wraz z dołączoną dokumentacją z liczenia głosów, podpisaną przez członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zabezpiecza się w zaklejonej kopercie. W miejscu zaklejenia podpis składa Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

 § 18

 1. Z prac Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 6 niniejszego regulaminu.
 2. Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej niezwłocznie po zakończeniu pracy Komisji ogłasza wyniki wyborów w danym rejonie wyborczym przez odczytanie protokołu lub wywieszenie jego kopii.
 3. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z zebrania wyborczego.

§ 19

 1. Dokumentację zebrania wyborczego stanowią:
 2. Powiadomienie o zebraniu wyborczym;
 3. Protokół z przebiegu zebrania wyborczego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu;
 4. Rejestry wyborców;
 5. Listy zgłoszonych kandydatów na delegatów;
 6. Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej;
 7. Zabezpieczone głosy.
 8. Dokumentacja z zebrania wyborczego, o której mowa w ust. 1, dostarczana jest Okręgowej Komisji Wyborczej bez zbędnej zwłoki w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, która sprawdza poprawność przeprowadzenia wyborów.
 9. W przypadku stwierdzenia uchybień Okręgowa Komisja Wyborcza unieważnia wybory w rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze.
 10. Dokumentacja z zebrania wyborczego, o której mowa w ust. 1, udostępniana jest do wglądu członkom zebrania wyborczego z danego rejonu wyborczego w biurze SIPiP, w terminie 2 tygodni od daty ich otrzymania.
 11. Członkowie zebrania wyborczego mają prawo wniesienia skargi na przebieg wyborów do Okręgowej Komisji Wyborczej w terminie 2 tygodni od daty zaistnienia nieprawidłowości w przebiegu wyborów.
 12. Skargi, o których mowa w ust. 5, rozpatrywane są na posiedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej.
 13. Od uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej przysługuje prawo odwołania do Okręgowej Rady SIPIP w terminie 2 tygodni od doręczenia uchwały odrzucającej skargę.
 14. W przypadku uznania skargi za zasadną i stwierdzenia uchybień, Okręgowa Komisja Wyborcza unieważnia wybory w rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze.

§  20

 1. Dokumentację z wyborów, o której mowa w § 19, należy zabezpieczyć przed ich utratą wskutek wystąpienia zdarzeń losowych.
 2. Dokumentacja przechowywana jest w biurze SIPiP przez okres jednej kadencji – do czasu zakończenia następnych wyborów, a po tym okresie podlega brakowaniu i zniszczeniu.

 § 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje Uchwała nr 9 VI  KZPiP z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu wyborów do Organów Izb oraz trybu odwoływania ich członków.