REGULAMIN

OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038);
 2. okręgowym zjeździe – należy przez to rozumieć okręgowy zjazd pielęgniarek
  i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
 3. okręgowej radzie – należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
 4. okręgowej komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć okręgową komisję rewizyjną, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
 5. okręgowym sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
 6. okręgowym rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
 7. okręgowej izbie – należy przez to rozumieć okręgową izbę pielęgniarek i położnych;
 8. Naczelnej Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Naczelną Komisję Rewizyjną, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 2. 1. W skład okręgowej komisji rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i członkowie okręgowej komisji rewizyjnej wybrani przez okręgowy zjazd.

2. Kadencja okręgowej komisji rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Okręgowa komisja rewizyjna działa do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranej okręgowej komisji rewizyjnej. Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej wykonuje swoją funkcję od dnia wyboru.

§ 3.1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej komisji rewizyjnej zwołuje
jej przewodniczący w terminie 30 dni od dnia wyboru.

2. Na posiedzeniu o którym mowa w ust. 1 ustala się liczbę wiceprzewodniczących okręgowej komisji rewizyjnej oraz dokonuje się ich wyboru, a także wyboru sekretarza okręgowej komisji rewizyjnej.

3. Pełnienie funkcji, o których mowa w ust. 2 ustaje wskutek odwołania przez okręgową komisję rewizyjną albo rezygnacji.

§ 4. 1. Pracami okręgowej komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności funkcję tę pełni wiceprzewodniczący, przy czym w sytuacji,
gdy jest więcej niż jeden wiceprzewodniczący – ten z nich, który został wyznaczony
przez przewodniczącego.

2. W przypadku gdy wyznaczenie zastępcy przez przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej jest niemożliwe albo nie zostało ono dokonane, a jest to konieczne
dla prawidłowego funkcjonowania okręgowej komisji rewizyjnej, organ ten wyznacza,
który z wiceprzewodniczących będzie zastępował przewodniczącego do czasu ustania podstaw wyznaczenia zastępcy w trybie niniejszego ustępu. Posiedzenie okręgowej komisji rewizyjnej w tym celu może zostać zwołane przez wiceprzewodniczącego na wniosek co najmniej 3 członków komisji.

§ 5.1. Posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej są zwoływane przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby. Przewodniczący podejmuje decyzję o terminie i miejscu posiedzeń. Okręgowa komisja rewizyjna może sama określać terminy i miejsca swoich posiedzeń.

2. Okręgowa komisja rewizyjna jest zwoływana w określonym terminie na wniosek danego organu okręgowej izby.

§ 6.1. Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej powinni zostać powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad komisji, przy czym nie może to być termin krótszy niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Z posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej lub zastępujący go wiceprzewodniczący
oraz sekretarz lub członek komisji pełniący jego obowiązki w trakcie posiedzenia.

§ 7.1. W sprawach wynikających z przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu okręgowa komisja rewizyjna podejmuje uchwały.

2. Okręgowa komisja rewizyjna jest władna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

4. Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania,
uchwałę okręgowej komisji rewizyjnej w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.

5. Uchwałę okręgowej komisji rewizyjnej podpisuje przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej lub wiceprzewodniczący oraz sekretarz lub zastępujący go członek okręgowej komisji rewizyjnej.

6. W sprawach innych niż te, o których mowa w ust. 1 okręgowa komisja rewizyjna podejmuje decyzje w określony przez siebie sposób.

§ 8.  Do zakresu zadań przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej należy:

 1. reprezentowanie komisji;
 2. opracowywanie planu pracy komisji i czuwanie nad jego realizacją;
 3. składanie w imieniu komisji informacji na posiedzeniach okręgowej rady oraz sprawozdań okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

§ 9.Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje swoje zadania przez:

 1. okresową, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, kontrolę finansową dokumentów bankowych i kasowych izby, prawidłowego ich zatwierdzania, obiegu i księgowania;
 2. nadzór nad realizacją uchwał okręgowego zjazdu, okręgowej rady i jej prezydium dotyczących spraw finansowych i gospodarczych;
 3. kontrolę poprawnego gospodarowania przez okręgową radę finansami i zgodność wydatków z budżetem i uchwałami okręgowej rady i jej prezydium;
 4. składanie okręgowej radzie informacji i wniosków, a okręgowemu zjazdowi rocznych
  i kadencyjnych sprawozdań.

§ 10.1. Kontrola okręgowej rady przeprowadzana jest na podstawie uchwały okręgowej komisji rewizyjnej określającej datę i zakres kontroli.

2. Okręgowa komisja rewizyjna zawiadamia okręgową radę o terminie kontroli
z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podając zakres kontroli.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w przypadku kontroli stanu kasy okręgowej izby.

4. Z każdej kontroli okresowej komisja rewizyjna sporządza protokół wraz
z wnioskami i ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli. W protokole winny być zawarte wyłącznie stwierdzone fakty i ustalenia poparte dokumentami. Protokół podpisują członkowie zespołu kontrolującego. Zalecenia pokontrolne są podejmowane w formie uchwały.

5. Okręgowa komisja rewizyjna przedkłada protokół pokontrolny wraz z zaleceniami przewodniczącemu okręgowej rady, któremu w terminie 30 dni przysługuje prawo
do złożenia wyjaśnień pokontrolnych i wniosków o uzupełnienie kontroli. Komisja
ma obowiązek ustosunkowania się do wyjaśnień i wniosków w terminie jednego miesiąca. Zmiana treści zaleceń pokontrolnych dokonywana jest w formie uchwały.

6. Po wyczerpaniu procedury, o której mowa w ust. 4 i 5 przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej przedstawia ostateczną wersję protokołu pokontrolnego oraz zaleceń pokontrolnych na najbliższym posiedzeniu okręgowej rady.

7. Terminy, o których mowa w ustępach powyższych mogą być w Regulaminie określone odmiennie, przy czym terminy wskazane w ust. 2 i 5 nie mogą być skrócone.

§ 11.1.Pracownicy biura okręgowej izby, członkowie prezydium okręgowej rady, przewodniczący komisji i zespołów problemowych powołanych przez okręgową radę udzielają okręgowej komisji rewizyjnej, na jej żądanie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień
w sprawach finansowych i gospodarczych będących przedmiotem kontroli.

2. Okręgowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę dokumentów określonych
w § 9.1. w obecności przewodniczącego okręgowej rady lub wskazanego przez niego członka prezydium okręgowej rady lub pracownika biura okręgowej izby odpowiedzialnego za prowadzenie tych dokumentów. Sporządzenie kopii dokumentów zawierających dane osobowe nie jest dopuszczalne. Fakt sporządzenia kopii dokumentu winien być zaznaczony w protokole pokontrolnym.

3. Okręgowy sąd i okręgowy rzecznik udzielają wyjaśnień, na żądanie okręgowej komisji rewizyjnej, wyłącznie w sprawach dotyczących realizacji budżetu tych organów.

§ 12.Obsługa kancelaryjna, finansowa i prawna okręgowej komisji rewizyjnej należy do biura okręgowej izby. Dokumentacja Komisji Rewizyjnej jest zabezpieczona przed dostępem osób postronnych.