PEŁNOMOCNI PRZEDSTAWICIELE SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I ZAKRES ICH DZIAŁANIA

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/04 Rady SIPiP z dnia 16.01.2004r. w sprawie powołania pełnomocnych przedstawicieli Izby na terenie zakładów pracy.

 

Zakres działania

PEŁNOMOCNIKA

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

I. Przedstawiciel Okręgowej Rady, działa w granicach pełnomocnictwa na rzecz samorządu danego rejonu wyborczego, w imieniu Rady.

II. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas określony /od 16.01.2004r. do 31.12.2007r./ Udzielone pełnomocnictwo może dotyczyć pewnej kategorii spraw zależnie od potrzeb i ustaleń Okręgowej Rady

III.  Do zakresu działań pełnomocnika Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych należy w szczególności:

1. negocjowanie warunków pracy i płacy w zakładzie pracy zgodnie z Ustawą o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 1991r. /Dz. U. Nr 41, poz. 178 z późniejszymi zmianami/,

2.   integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych,

.informowanie członków samorządu w swoim rejonie wyborczym o działalności organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, poprzez: organizowanie spotkań z członkami samorządu, wywieszanie na tablicy ogłoszeń stanowisk i uchwał Rady oraz innych informacji dotyczących naszego środowiska,

4.  opiniowanie wniosków o zapomogi bezzwrotne,

5. opiniowanie wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego /specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, Konferencje, itp./,

6.organizowanie spotkań okolicznościowych np. z okazji „Dnia Pielęgniarki i Położnej”, pożegnania osób odchodzących na emeryturę, itp.,

7.  uczestnictwo w naradach i spotkaniach organizowanych przez Pielęgniarkę Naczelną lub Przełożoną Pielęgniarek, dotyczących ogólnych spraw naszego zawodu,

8.  współpraca z przedstawicielem związków zawodowych,

9.  dystrybucja biuletynu „Wiadomości w czepku” w rejonie wyborczym.

IV. Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3/ członków samorządu danego rejonu wyborczego odbierze swe pełnomocnictwo przedstawicielowi, który nie należycie wypełnia swoje obowiązki. Decyzja o odebraniu pełnomocnictwa musi być uzasadniona i złożona do protokołu.

 

REGULAMIN ORGANÓW SZCZECINSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH/Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/VI/12  XXI Zjazdu Sprawozdawczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminów Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych/

 

PEŁNOMOCNI PRZEDSTAWICIELE IZBY

§ 23.1. Okręgowa rada w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków samorządu na terenie zakładów pracy realizuje swoje zadania poprzez pełnomocnych przedstawicieli.

2. Okręgowa rada  powierza  obowiązki związane z pełnieniem funkcji pełnomocnego przedstawiciela, osobie wybranej w rejonie wyborczym, wskazanej przez delegata na zjazd lub członka samorządu z danego rejonu wyborczego.

3. Jeżeli będą zachodziły okoliczności uzasadniające powołanie pełnomocnika w zakładzie pracy, w którym nie pracuje żaden z delegatów, okręgowa rada może powierzyć obowiązki pełnomocnika innemu członkowi samorządu, po uzyskaniu jego zgody.

4. Okręgowa rada udziela swemu przedstawicielowi pełnomocnictwa  na piśmie.

5. Pełnomocnictwo może być udzielone na określony czas i dotyczyć pewnej kategorii spraw lub być udzielane oddzielnie dla każdej sprawy zależnie od potrzeb i ustaleń okręgowej rady.

6. Pełnomocnik okręgowej rady działa w granicach pełnomocnictwa w imieniu rady i na rzecz członków samorządu danego zakładu pracy lub określonego rejonu.

7. Okręgowa rada w celu zapewnienia należytego działania swych pełnomocnych przedstawicieli zwołuje ich zebranie w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8. Zebraniu pełnomocników przewodniczy przewodniczący okręgowej rady lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

9.  Porządek zebrania powinien obejmować:

1) przyjęcie sprawozdań pełnomocników (sprawozdanie dotyczy: sytuacji w miejscu pracy i wykonanych w imieniu rady zadań);

2) przekazanie wszelkich niezbędnych informacji o pracach okręgowej rady;

3) w razie potrzeby zapoznanie z  nowo wydanymi przepisami dotyczącymi członków samorządu;

4) przedstawienie stanowiska samorządu związanego z negocjowaniem warunków pracy i płacy;

5) informowanie o organizowanych szkoleniach i możliwościach korzystania z nich.

Porządek zebrania może obejmować inne sprawy związane z działalnością pełnomocników.

10. Do obowiązków pełnomocnego przedstawiciela okręgowej rady należy w szczególności:

1) zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem negocjowanie warunków pracy i płacy na terenie zakładów pracy;

2) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;

3) informowanie o uchwałach okręgowej rady;

4) wykonanie innych czynności zleconych przez okręgową radę.

11. Okręgowa rada z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków samorządu danego rejonu wyborczego może zdecydować o pozbawieniu pełnomocnictwa osoby, która nienależycie wypełnia swoje obowiązki. Decyzja o pozbawieniu pełnomocnictwa musi być uzasadniona i złożona do protokołu.

12. Z zebrania pełnomocnych przedstawicieli sporządza się protokół.