Regulamin Prezydium 

Art. 32. 1. W skład prezydium okręgowej rady wchodzą przewodniczący okręgowej rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez okręgową radę spośród jej członków wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie.

2. Prezydium działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem spraw określonych w art. 31 pkt 6.

3. W posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczący okręgowego sądu oraz okręgowy rzecznik.

REGULAMIN ORGANÓW SZCZECINSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH /Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/VI/12  XXI Zjazdu Sprawozdawczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2012 r./

§ 5. 1. Na pierwszym posiedzeniu okręgowa rada wybiera prezydium okręgowej rady.

2. Prezydium okręgowej rady stanowią: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz
i skarbnik okręgowej rady oraz członkowie prezydium. Liczbę członków prezydium i liczbę wiceprzewodniczących ustala na pierwszym posiedzeniu okręgowa rada, która może ponadto ustalić zasady podziału ilość miejsc  w prezydium i funkcji wiceprzewodniczących z uwagi na wykonywany zawód (pielęgniarka, położna). Ustalenia te mogą być zmieniane w czasie trwania kadencji.

§ 16. 1. Prezydium okręgowej rady działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą.

2. Posiedzenia prezydium okręgowej rady odbywają się w miarę potrzeby. Nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Posiedzenia prezydium okręgowej rady zwołuje przewodniczący okręgowej rady.

4. Postanowienia określone w § 8.1, 8.3., § 9, § 10, § 11 – § 14 niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie do obrad prezydium okręgowej rady.