REGULAMIN

OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038);
 2. Regulaminie wyborów do organów izb – należy przez to rozumieć Regulamin wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich członków przyjęty przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;
 3. okręgowym zjeździe – należy przez to rozumieć okręgowy zjazd pielęgniarek
  i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
 4. okręgowej radzie – należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek
  i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
 5. okręgowej komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć okręgową komisję rewizyjną, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
 6. okręgowym sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek
  i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
 7. okręgowym rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ okręgowej izby pielęgniarek
  i położnych;
 8. okręgowej izbie – należy przez to rozumieć okręgową izbę pielęgniarek
  i położnych;
 9. Naczelnej Radzie – należy przez to rozumieć Naczelną Radę Pielęgniarek
  i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 2.1. Okręgowa Rada  Pielęgniarek i Położnych wykonuje zadania  samorządu na obszarze działania  Izby wynikające z art. 31 ustawy z dnia 1 lipca 2011r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2011.174.1038)  oraz uchwał Krajowego Zjazdu i Okręgowego Zjazdu w drodze działań własnych lub swojego organu wykonawczego, jakim jest Prezydium Okręgowej Rady.

2. Okręgowa Rada kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami pielęgniarek i położnych.

3. Okręgowa Rada ocenia i zdaje sprawozdanie z realizacji uchwał krajowego zjazdu i okręgowego zjazdu.

4. Okręgowa rada ustala corocznie plan pracy i wykonuje uchwały okręgowego zjazdu pielęgniarek  i położnych.

5. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru zgodnie z art. 76.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. z 2011r. nr 174 poz. 1039).

6. Okręgowa Rada prowadzi szkolenie przypominające po 5-letniej przerwie
w okresie ostatnich 6 lat w wykonywaniu zawodu, o którym mowa w art. 26 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki  i położnej (tj. Dz.U. z 2011r. nr 174 poz. 1039).

7. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych ustala program i sposób prowadzonego    szkolenia przypominającego, o którym mowa w ust. 6.

§ 3. 1. W skład okręgowej rady wchodzą: przewodniczący i członkowie okręgowej rady wybrani przez okręgowy zjazd.

2. Kadencja okręgowej rady trwa 4 lata.

3. Okręgowa rada działa do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranej okręgowej rady. Przewodniczący okręgowej rady wykonuje swoją funkcję od dnia wyboru.

§ 4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej rady zwołuje przewodniczący okręgowej rady w ciągu 30 dni od dnia zakończenia okręgowego zjazdu.

§ 5. 1. Na pierwszym posiedzeniu okręgowa rada wybiera prezydium okręgowej rady.

2. Prezydium okręgowej rady stanowią: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz
i skarbnik okręgowej rady oraz członkowie prezydium. Liczbę członków prezydium i liczbę wiceprzewodniczących ustala na pierwszym posiedzeniu okręgowa rada, która może ponadto ustalić zasady podziału ilość miejsc  w prezydium i funkcji wiceprzewodniczących z uwagi na wykonywany zawód (pielęgniarka, położna). Ustalenia te mogą być zmieniane w czasie trwania kadencji.

§ 6.1. Wybór prezydium okręgowej rady dokonywany jest poprzez odrębne wybory spośród jej członków: wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika okręgowej rady oraz członków prezydium. W przypadku, gdy określone zostaną zasady podziału ilości miejsc w prezydium lub funkcji wiceprezesów z uwagi na wykonywany zawód, wybory na te stanowiska dokonywane są oddzielnie spośród kandydatów wykonujących dany zawód.

2. Do wyborów prezydium okręgowej rady stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziałów I
i III Regulaminu wyborów do organów izb.

3. Bierne prawo wyborcze w wyborach na funkcje: wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza okręgowej rady nie przysługuje osobie, która pełniła daną funkcję przez 2 następujące po sobie kadencje poprzedzające kadencję, na która ma być przeprowadzany wybór. Pełnienie danej funkcji dłużej niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję. §3- 6 Regulaminu wyborów do organów izb stosuje się odpowiednio.

4. Członek prezydium traci swoją funkcję wskutek odwołania przez okręgową radę albo rezygnacji. Ustanie funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza albo skarbnika okręgowej rady oznacza ustanie członkostwa  w prezydium.

5. Do odwołania osoby powołanej w skład prezydium okręgowej rady stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów. Odwołanie stwierdzane jest w formie uchwały.

6. W głosowaniu nad odwołaniem osoby powołanej w skład  prezydium okręgowej rady wymagane jest złożenie wniosku o odwołanie  przez minimum 1/5 wszystkich członków rady.

7. W przypadku ustania członkostwa w prezydium okręgowej rady zarządza się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające nie są zarządzane, a wybory zarządzone nie są przeprowadzane, jeżeli okręgowa rada podejmie uprzednio uchwałę zmieniająca liczbę członków prezydium w ten sposób, iż dokonywanie wyborów uzupełniających stanie się bezprzedmiotowe.

§ 7. 1. Okręgowa rada odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Okręgowa rada zwoływana jest przez przewodniczącego okręgowej rady.

3. Posiedzenia okręgowej rady zwoływane są przez przewodniczącego rady, także na wniosek jej prezydium lub na wniosek 1/3 członków okręgowej rady oraz na wniosek komisji rewizyjnej 20 dni od wniosku – przy wystąpieniu istotnych przesłanek.

§ 8.1. Zwołując  posiedzenie okręgowej rady przesyła się jego uczestnikom zawiadomienie co najmniej na 14 dni przed jego terminem, podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad.

2. Zwołując posiedzenie prezydium rady przesyła się jego uczestnikom zawiadomienie co najmniej na 7 dni przed jego terminem, podając  termin, miejsce.

3. W posiedzeniach okręgowej rady mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez przewodniczącego rady, radę lub jej prezydium lub na pisemny wniosek członka organu wraz z uzasadnieniem, (po akceptacji prezydium lub rady).

4. O terminach obrad okręgowej rady, a także prezydium okręgowej rady zawiadamia się również przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącego okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika, którzy mogą wziąć udział w obradach z głosem doradczym.

§ 9. 1. W sprawach wynikających z przepisów prawa okręgowa rada podejmuje uchwały. Okręgowa rada może podejmować uchwały również w innych sprawach, a także podejmować decyzje w innej formie:

1) rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie wskazanego w rezolucji jednorazowego działania;

2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie;

3) deklaracje – zawierające zobowiązania do określonego postępowania;

4) apele – zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub realizacji zadania.

2. Okręgowa rada jest władna do podejmowania uchwał, w tym dokonania wyborów w trybie Regulaminu wyborów do organów izb przy obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

4. Uchwały:

1) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika okręgowej rady;

2) reprezentowania okręgowej izby przez osoby pełniące funkcję w jej organach,

– przewodniczący okręgowej rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.

5. Przewodniczący okręgowej rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę, o której mowa w ust. 4, jeżeli nie została ona nadesłana w trybie określonym w tym przepisie, a także inną uchwałę okręgowej rady, w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.

6. Okręgowa rada podejmuje uchwałę w określonej sprawie należącej do zakresu jej działania w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia stosownej uchwały Naczelnej Rady.

7. Uchwałę okręgowej rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący okręgowej rady oraz jej sekretarz, a w przypadku nieobecności sekretarza protokolant.  Uchwały
w sprawach finansowych podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący okręgowej rady oraz skarbnik okręgowej rady i sekretarz okręgowej rady.

8. Procedurę podejmowania przez okręgową radę uchwał w trybie Regulaminu wyborów do organów izb szczegółowo reguluje ten Regulamin.

§ 10.1. Przewodniczący okręgowej rady lub wskazany przez niego wiceprzewodniczący otwiera posiedzenie rady w obecności co najmniej połowy członków rady.

2. Prowadzący obrady przy pomocy członków prezydium rady:

1) czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad, regulaminu  oraz dyscypliny  obrad;

2) udziela głosu członkom  i zaproszonym gościom;

3) zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.

3. Uczestnik obrad nie może zabierać głosu w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy, chyba że do kolejnego zabrania głosu wezwie go prowadzący obrady.

4. Prowadzący obrady może zwrócić uwagę zabierającemu głos, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku obrad, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi może odebrać przemawiającemu głos.

5. prowadzący obrady udziela głosu przewodniczącym: okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu, okręgowemu rzecznikowi oraz zaproszonym gościom.

6. uczestnicy obrad mają prawo składania wniosków formalnych, do których zalicza się wnioski o:

1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia;

2) uchwalenie tajności posiedzenia;

3) zamknięcie listy mówców;

4) zamknięcie dyskusji;

5) odesłanie do komisji celem rozpatrzenia i opracowania;

6) głosowanie bez dyskusji;

7) zmianę porządku obrad;

8) przeprowadzenie głosowania;

9) głosowanie imienne;

10) ograniczenie czasu przemówienia;

11) sprawdzenie quorum;

12) reasumpcję głosowania;

13) uchwalenie tajności głosowan

7. Członkowie rady/prezydium rozstrzygają o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego głosu przeciwnego.

§ 11.1. Po zamknięciu dyskusji nad projektem uchwały lub innymi wnioskami i propozycjami zgłoszonymi w toku obrad, przewodniczący obrad oznajmia, że  przystępuje się do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem przez przewodniczącego obrad przystąpienia do głosowania.

2. Porządek głosowania nad uchwałą jest następujący:

1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony;

2) głosowanie poprawek do poszczególnych postanowień uchwał, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach;

3) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

3. Głosowanie przeprowadza się jawnie, z zastrzeżeniem  ust.4.

4. Rada/Prezydium może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie i wówczas głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.

5. Głosowania, zarówno jawne, jak też głosowania tajne i imienne mogą być przyprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów (głosowanie elektroniczne). System używany do głosowania elektronicznego musi zapewniać możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego lub imiennego przy zachowaniu jego charakteru.

§ 12.1. W przypadku, gdy okręgowa rada działa w trybie Regulaminu wyborów do organów izb, powołuje komisję wyborczą, która przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w kolejności alfabetycznej sporządza listy kandydatów oraz komisję skrutacyjną, która przeprowadza wybory.

2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowadzanych w czasie obrad okręgowej rady.

3. Komisja skrutacyjna powoływana jest również w przypadkach wskazanych w § 11 ust. 4.

§ 13.1. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie  z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Okręgowa rada może uchwalić tajność głosowania, albo głosowanie imienne.

§ 14. 1.W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, okręgowa rada może dokonać reasumpcji głosowania.

2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.

3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.

4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego i tajnego.

5.Minimalną liczbę członków okręgowej rady, która jest konieczna do złożenia wniosku o reasumpcję głosowania stanowi co najmniej 1/5 członków rady biorących udział w obradach rady w chwili zgłaszania wniosku.

§ 15. 1. Z obrad okręgowej rady i prezydium sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz lub zastępujący go członek prezydium okręgowej rady,  jeżeli został wyznaczony.

2. Protokół z posiedzenia rady sporządza się w terminie 21 dni od daty zakończenia obrad, a protokół z posiedzenia prezydium w terminie 14 dni. Protokół po jego sporządzeniu pozostaje do wglądu dla członków okręgowej rady w biurze okręgowej izby.

3. Protokół przyjmuje okręgowa rada/prezydium na następnym posiedzeniu rady/prezydium.

4. Sporządzony protokół wraz z kopiami uchwał podjętych w czasie obrad powinien zostać udostępniony Naczelnej Radzie na jej wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia takiego wniosku.

§ 16. 1. Prezydium okręgowej rady działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą.

2. Posiedzenia prezydium okręgowej rady odbywają się w miarę potrzeby. Nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Posiedzenia prezydium okręgowej rady zwołuje przewodniczący okręgowej rady.

4. Postanowienia określone w § 8.1, 8.3., § 9, § 10, § 11 – § 14 niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie do obrad prezydium okręgowej rady.

§ 17.Przewodniczący okręgowej rady w szczególności:

 1. reprezentuje okręgową izbę pielęgniarek i położnych;
 2. reprezentuje okręgową radę pielęgniarek i położnych;
 3. kieruje pracami okręgowej rady i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie;
 4. przedstawia okręgowemu zjazdowi sprawozdania z działalność rady;
 5. jest reprezentantem pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy;
 6. przewodniczy obradom okręgowej rady i prezydium rady;
 7. przedziela sprawy do załatwienia członkom prezydium rady.

§ 18. 1. Wiceprzewodniczący okręgowej rady jest zastępcą przewodniczącego okręgowej rady w ustalonym przez okręgową radę zakresie.

2. Na okres swojej nieobecności przewodniczący okręgowej rady wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie go zastępował.

3. W przypadku, gdy wyznaczenie zastępcy przez przewodniczącego okręgowej rady jest niemożliwe albo nie zostało ono dokonane, a jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania okręgowej izby lub okręgowej rady, prezydium okręgowej rady wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie zastępował przewodniczącego do czasu ustania podstaw wyznaczenia zastępcy w trybie niniejszego ustępu. Posiedzenie prezydium okręgowej rady w tym celu może zostać zwołane przez wiceprzewodniczącego na wniosek co najmniej 3 członków prezydium.

§ 19.1 Sekretarz okręgowej rady czuwa nad prawidłowym stosowaniem prawa w uchwałach oraz nadzoruje wykonanie uchwał okręgowej rady i prezydium rady.

2. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:

1)   sporządzanie protokołów z posiedzeń okręgowej rady i prezydium rady;

2)   nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczością okręgowej rady i jej prezydium;

3) przygotowanie projektów uchwał okręgowej rady i jej prezydium, z wyłączeniem projektów uchwał związanych z gospodarką finansową izby;

4)  opracowanie informacji o działaniach okręgowej rady do biuletynu;

5)  nadzorowanie i załatwianie bieżącej korespondencji związanej ze stosowaniem prawa;

6)  przyjmowanie skarg i wniosków;

7)  prowadzenie spraw zleconych przez prezydium.

§ 20.1 Skarbnik okręgowej rady odpowiada za gospodarkę finansową okręgowej izby,
a w szczególności:

 1. przygotowuje projekty uchwał związanych z gospodarką finansową izby
  i nadzoruje ich wykonanie;
 2. przygotowuje projekt budżetu okręgowej izby;
 3. przygotowuje analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na posiedzeniach rady;
 4. przygotowuje sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawia okręgowemu zjazdowi;
 5. nadzoruje rachunkowość i sprawozdawczość finansową okręgowej izby;
 6. zgłasza wnioski o egzekucję wierzytelności lub ich umorzenie.

2. Skarbnik w swojej pracy może korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.

§ 21. 1. Do obowiązków członka okręgowej rady należy w szczególności:

1) uczestniczenie w posiedzeniach okręgowej rady;

2) uczestniczenie w pracach komisji lub zespołów problemowych, których jest członkiem;

3) składanie informacji z realizacji zadań wykonywanych w ramach działalności okręgowej rady.

2. Członek okręgowej rady bierze udział w posiedzeniach okręgowej rady wyłącznie osobiście.

§ 22. 1. Okręgowa rada realizując swoje zadania powołuje komisje problemowe, określając ich kompetencje oraz zasady działania.

2. Okręgowa rada w zależności od potrzeb może powołać doraźne komisje problemowe oraz stałe lub doraźne zespoły problemowe.

§ 23.1. Okręgowa rada w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków samorządu na terenie zakładów pracy realizuje swoje zadania poprzez pełnomocnych przedstawicieli.

2. Okręgowa rada  powierza  obowiązki związane z pełnieniem funkcji pełnomocnego przedstawiciela, osobie wybranej w rejonie wyborczym, wskazanej przez delegata na zjazd lub członka samorządu z danego rejonu wyborczego.

3. Jeżeli będą zachodziły okoliczności uzasadniające powołanie pełnomocnika w zakładzie pracy, w którym nie pracuje żaden z delegatów, okręgowa rada może powierzyć obowiązki pełnomocnika innemu członkowi samorządu, po uzyskaniu jego zgody.

4. Okręgowa rada udziela swemu przedstawicielowi pełnomocnictwa  na piśmie.

5. Pełnomocnictwo może być udzielone na określony czas i dotyczyć pewnej kategorii spraw lub być udzielane oddzielnie dla każdej sprawy zależnie od potrzeb i ustaleń okręgowej rady.

6. Pełnomocnik okręgowej rady działa w granicach pełnomocnictwa w imieniu rady i na rzecz członków samorządu danego zakładu pracy lub określonego rejonu.

7. Okręgowa rada w celu zapewnienia należytego działania swych pełnomocnych przedstawicieli zwołuje ich zebranie w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8. Zebraniu pełnomocników przewodniczy przewodniczący okręgowej rady lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

9.  Porządek zebrania powinien obejmować:

1) przyjęcie sprawozdań pełnomocników (sprawozdanie dotyczy: sytuacji w miejscu pracy i wykonanych w imieniu rady zadań);

2) przekazanie wszelkich niezbędnych informacji o pracach okręgowej rady;

3) w razie potrzeby zapoznanie z  nowo wydanymi przepisami dotyczącymi członków samorządu;

4) przedstawienie stanowiska samorządu związanego z negocjowaniem warunków pracy i płacy;

5) informowanie o organizowanych szkoleniach i możliwościach korzystania z nich.

Porządek zebrania może obejmować inne sprawy związane z działalnością pełnomocników.

10. Do obowiązków pełnomocnego przedstawiciela okręgowej rady należy w szczególności:

1) zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem negocjowanie warunków pracy i płacy na terenie zakładów pracy;

2) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;

3) informowanie o uchwałach okręgowej rady;

4) wykonanie innych czynności zleconych przez okręgową radę.

11. Okręgowa rada z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków samorządu danego rejonu wyborczego może zdecydować o pozbawieniu pełnomocnictwa osoby, która nienależycie wypełnia swoje obowiązki. Decyzja o pozbawieniu pełnomocnictwa musi być uzasadniona i złożona do protokołu.

12. Z zebrania pełnomocnych przedstawicieli sporządza się protokół.