Podstawa Prawna

Wyciąg z Ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r

Art. 27.Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd.

Art. 28.1. W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swoim zasięgiem część obszaru działania izby.

2. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada na podstawie prowadzonych rejestrów.

3. W okręgowym zjeździe mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach okręgowej izby wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 2-5.

Art. 29.1. Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę.

2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Naczelnej Rady;

3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej;

4) na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

Art. 30.Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

1) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;

2) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;

3) ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby;

4) wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców;

5) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;

6) odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;

7) udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie;

8) podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby.