REGULAMIN

OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038);
 2. Regulaminie wyborów do organów izb – należy przez to rozumieć Regulamin wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich członków przyjęty przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;
 3. okręgowym zjeździe – należy przez to rozumieć okręgowy zjazd pielęgniarek
  i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
 4. nadzwyczajnym okręgowym zjeździe – należy przez to rozumieć nadzwyczajny okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych;
 5. okręgowej radzie – należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek
  i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
 6. okręgowej komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć okręgową komisję rewizyjną, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
 7. okręgowym sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek
  i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
 8. okręgowym rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
 9. okręgowej izbie – należy przez to rozumieć okręgową izbę pielęgniarek
  i położnych;
 10. Naczelnej Radzie – należy przez to rozumieć Naczelną Radę Pielęgniarek
  i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
 11. Naczelnej Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Naczelną Komisję Rewizyjną, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
 12. delegacie – należy przez to rozumieć delegata na okręgowy zjazd pielęgniarek
  i położnych.

§ 2.1. Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę
w terminie do końca marca danego roku.

2. Uchwalenie budżetu okręgowej izby powinno nastąpić nie później, niż do dnia 31 marca po uprzednim przyjęciu sprawozdania za rok ubiegły.

 

3. Kadencja okręgowego zjazdu trwa 4 lata.

§ 3.1.  W okręgowym zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym jedynie delegaci wybrani na zebraniach w  rejonach wyborczych ustalonych przez okręgową radę.

 

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu, z pouczeniem
o obowiązku uczestnictwa należy przesłać każdemu delegatowi zjazdu  co najmniej na 14 dni przed terminem zjazdu.

 

3. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 2, okręgowa rada przesyła projekty uchwał w sprawach, które są objęte porządkiem obrad, a także sprawozdania z działalności organów okręgowej izby wymienionych w § 1 pkt 5-8.

4. W obradach okręgowego zjazdu, na którym mają zostać wybrani członkowie organów okręgowej izby następnej kadencji mogą brać udział, z głosem doradczym,
nie będące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach okręgowej izby wymienionych w § 1 pkt 5-8. W stosunku do tych osób postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. W obradach okręgowego zjazdu mogą brać udział członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej wyznaczeni przez ten organ do przedstawienia informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli działalności okręgowej komisji rewizyjnej.

6. W obradach okręgowego zjazdu mogą brać udział z prawem zabrania głosu obserwatorzy powołani przez Naczelną Radę lub jej Prezydium.

§ 4. 1. Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach okręgowego zjazdu.

2. Delegat bierze udział w posiedzeniach okręgowego zjazdu wyłącznie osobiście.

3. Każdego dnia przed rozpoczęciem obrad okręgowego zjazdu delegat potwierdza swoją obecność podpisem na liście obecności.

4. Za nieusprawiedliwioną nieobecność lub nieuzasadnione wcześniejsze opuszczenie obrad delegat może być obciążony proporcjonalną częścią kosztów zjazdu.

 

5. Po podpisaniu listy obecności delegaci otrzymują mandaty, którymi poprzez podniesienie oddają głos w głosowaniu jawnym.

 

6. Delegat może być członkiem tylko jednej komisji zjazdowej.

 

§ 5. 1. W sprawach wynikających z przepisów prawa okręgowy zjazd podejmuje uchwały. Okręgowy zjazd może podejmować uchwały również w innych sprawach, a także podejmować decyzje w innej formie:

1) rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie wskazanego  w rezolucji jednorazowego działania;

2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie;

3) deklaracje – zawierające zobowiązania do określonego postępowania;

4) apele – zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub realizacji zadania.

 

2. Okręgowy zjazd jest władny do podejmowania uchwał, w tym dokonania wyborów
w trybie Regulaminu wyborów do organów izb przy obecności co najmniej połowy delegatów.

3. W przypadku braku quorum ponowny termin zjazdu ustala okręgowa rada, przy czym ten termin nie może przypaść później, niż 2 miesiące i nie wcześniej, niż 3 tygodnie po pierwszym terminie zjazdu.

 

4. Zjazd może w wyjątkowych wypadkach odbywać się w dwóch turach. Decyzję
o przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich po przerwie podejmuje zjazd na wniosek prezydium zjazdu  w głosowaniu jawnym.

 

5. Przerwa między poszczególnymi turami nie może być dłuższa niż 30 dni.

 

6. Prezydium zjazdu i komisje wybrane na pierwszym posiedzeniu kontynuują swoje czynności na kolejnym posiedzeniu, zgodnie z porządkiem obrad przyjętym na pierwszym posiedzeniu.

 

7. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

 

8. Uchwały:

1) w sprawie regulaminów organów okręgowej izby;

2) w sprawie wyboru przewodniczącego okręgowej rady, przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącego okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika,

– przewodniczący okręgowego zjazdu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.

 

9. Przewodniczący okręgowej rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę, o której mowa w ust. 8, jeżeli nie została ona nadesłana w trybie określonym w tym przepisie, a także inną uchwałę okręgowego zjazdu, w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.

10. Uchwałę okręgowego zjazdu podpisuje przewodniczący okręgowego zjazdu
lub jego zastępca oraz sekretarz okręgowego zjazdu lub członek prezydium okręgowego zjazdu.

11. Procedurę podejmowania przez okręgowy zjazd uchwał w trybie Regulaminu wyborów do organów izb szczegółowo reguluje ten Regulamin.

 

§ 6. Przewodniczący okręgowej rady otwiera zjazd w obecności co najmniej połowy delegatów  i prowadzi obrady do czasu wyboru przewodniczącego zjazdu.

 

§ 7.1. Prezydium okręgowego zjazdu, oprócz przewodniczącego okręgowego zjazdu powinno się składać z 2 wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

2. Przewodniczący zjazdu przy pomocy członków prezydium:

1) czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad, regulaminu zjazdu oraz dyscypliny na sali obrad;

 

2) kieruje przebiegiem zjazdu zgodnie z porządkiem obrad, udziela głosu delegatom
i zaproszonym gościom;

 

3) zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.

 

§ 8.1. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru przewodniczącego i prezydium zjazdu,
w głosowaniu jawnym przyjmuje się:

–         porządek obrad zjazdu,

–         regulamin zjazdu,

–         składy komisji zjazdowych.

 

2. Porządek obrad zjazdu obejmuje w szczególności:

1) otwarcie zjazdu;

2) wybór osób uprawnionych do liczenia głosów oddanych w głosowaniu jawnym;

3) wybór przewodniczącego zjazdu, zastępców przewodniczącego i sekretarzy zjazdu;

4) wybór komisji mandatowej;

5) sprawozdanie przewodniczącego komisji mandatowej;

6) przyjęcie porządku i regulaminu obrad;

7) wybór komisji zjazdowych;

8) przedstawienie sprawozdań organów izby;

9) dyskusja nad sprawozdaniami;

10) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań organów izby;

11) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium ustępującej okręgowej radzie
w zjazdach sprawozdawczo – wyborczych;

12) podjęcie uchwały w sprawie ilości osób wchodzących w skład poszczególnych organów izby;

13) wybory przewodniczących i członków organów izby, w zjazdach sprawozdawczo – wyborczych;

14) rozpatrzenie wniosków;

15) podjęcie innych uchwał;

16) sprawozdanie komisji uchwał i wniosków;

17) zamknięcie zjazdu.

3. Dopuszcza się przeprowadzenie głosowań, zarówno jawnych, jak też głosowań tajnych
i imiennych przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów (głosowanie elektroniczne). System używany do głosowania elektronicznego musi zapewniać możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego lub imiennego przy zachowaniu jego charakteru. Prawidłowość przeprowadzania głosowań elektronicznych nadzoruje komisja skrutacyjna.

§ 9. 1. Okręgowy zjazd powołuje następujące komisje zjazdowe:

1) komisję mandatową – która stwierdza, czy zjazd jest władny do podjęcia uchwał;

 

2) komisję wyborczą – która informuje o zasadach zgłaszania kandydatur, przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w kolejności alfabetycznej sporządza listy kandydatów –
w przypadku zjazdu wyborczego;

 

3) komisję skrutacyjną – która informuje o zasadach i sposobie głosowania, przygotowuje karty do głosowania, rozdaje je delegatom, zbiera głosy do sprawdzonych i zamkniętych przez nią urn wyborczych, a także nadzoruje prawidłowość przeprowadzania głosowań
w sytuacji, gdy głosowania są przeprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów.

Komisja skrutacyjna przelicza głosy i ustala wyniki wyborów w protokole, w którym określa:

a) liczbę uprawnionych do głosowania,

b) liczbę głosów oddanych,

c) liczbę głosów ważnych,

d) liczbę głosów nieważnych,

e) liczbę głosów oddanych na każdego kandydata – w przypadku głosowania
w sprawach wyborów do organów okręgowej izby;

 

4) komisję uchwał i wniosków – która przyjmuje od delegatów propozycje uchwał
i wniosków wraz  z uzasadnieniem na piśmie oraz opracowuje ich projekty dla zjazdu.

 

4. Zjazd może zarządzić wybór także innych komisji pracujących na zjeździe.

 

5. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach do organów izby,

 

6. W przypadku zaistnienia zdarzenia losowego niezależnego od członka prezydium lub komisji zjazdowej uniemożliwiającego mu kontynuowanie pracy podczas obrad, zjazd dokonuje wyboru nowego członka prezydium lub komisji.

 

§ 10.1. Komisje wybierają ze swego składu: przewodniczącego, ewentualnie jego zastępcę (zastępców) oraz sekretarza.

 

2. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami i składa zjazdowi sprawozdanie z jej działalności.

 

3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

 

§ 11. 1. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Okręgowy zjazd może uchwalić tajność głosowania albo głosowanie imienne
w określonej sprawie i wówczas głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.

3. Przeprowadzając głosowanie tajne komisja skrutacyjna w szczególności: przygotowuje karty do głosowania, rozdaje delegatom karty do głosowania, zbiera głosy do sprawdzonych
i zamkniętych przez nią urn, przelicza głosy i ustala wyniki głosowania w protokole,
o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3.

 

§ 12.1. Przewodniczący zjazdu prowadzi zjazd i udziela głosu jego  uczestnikom
w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust.1 i 2 oraz § 14 ust. 1.

 

2. Uczestnicy zjazdu zgłaszają chęć udziału w dyskusji nad określonym punktem porządku dziennego sekretarzowi, prowadzącemu listę dyskutantów.

 

3. Uczestnik zjazdu nie może zabierać głosu w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy, chyba że do kolejnego zabrania głosu wezwie go przewodniczący zjazdu lub bezwzględna większość delegatów.

 

4. Przewodniczący zjazdu może zwrócić uwagę zabierającemu głos, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku obrad, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi może odebrać przemawiającemu głos.

 

5. Jeżeli wymaga tego wzgląd na listę uczestników zapisanych do dyskusji, przewodniczący zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi do 2 minut.

 

§ 13.1. Przewodniczący zjazdu udziela głosu przewodniczącym: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu, okręgowemu rzecznikowi oraz zaproszonym gościom poza kolejnością mówców zapisanych do głosu.

 

2. Pozostałym uczestnikom zjazdu przewodniczący zjazdu udziela głosu poza kolejnością jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Przemówienie nie może trwać dłużej niż 1 minutę.

 

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia;

2) uchwalenie tajności posiedzenia;

3) zamknięcie listy mówców;

4) zamknięcie dyskusji;

5) odesłanie do komisji celem rozpatrzenia i opracowania;

6) głosowanie bez dyskusji;

7) zmianę porządku obrad;

8) przeprowadzenie głosowania;

9) głosowanie imienne;

10) ograniczenie czasu przemówienia;

11) sprawdzenie quorum;

12) reasumpcję głosowania;

13) uchwalenie tajności głosowania;

14) zamknięcie listy kandydatów.

 

4. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy
i ewentualnie jednego głosu przeciwnego.

 

§ 14.1. Po zamknięciu dyskusji nad projektem uchwały lub innymi wnioskami
i propozycjami zgłoszonymi w toku obrad, przewodniczący zjazdu oznajmia, że zjazd przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem przez przewodniczącego zjazdu przystąpienia do głosowania.

 

2. Porządek głosowania nad uchwałą jest następujący:

1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony;

2) głosowanie poprawek do poszczególnych postanowień uchwał, przy czym
w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach;

3) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

 

3. Przewodniczący zjazdu ustala kolejność głosowania projektów uchwał.

 

4. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie z zastrzeżeniem § 11 ust. 2.

 

5. Obliczenia oddanych głosów dokonują osoby uprawnione do liczenia głosów
w głosowaniu jawnym  i podają sekretarzom zjazdu wyniki głosowania.

 

6. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący zjazdu.

 

§ 15. 1.W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, okręgowy zjazd może dokonać reasumpcji głosowania.

2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.

3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.

4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego i tajnego.

5. Zjazd rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 1/5 delegatów biorących udział w obradach Zjazdu w chwili zgłaszania wniosku.

 

§ 16.1. W trybie przewidzianym dla uchwał okręgowy zjazd rozpatruje wnioski,
a także dokonuje wyborów członków prezydium okręgowego zjazdu oraz komisji zjazdowych, a także przeprowadza inne wybory poza trybem określonym
w Regulaminie wyborów do organów izb.

2. W przypadku wyborów, o których mowa w ust. 1, w sytuacji, gdy jest więcej
niż dwóch kandydatów na daną funkcję albo dokonuje się jednoczesnego wyboru więcej niż jednej osoby na jednakowe funkcje, wybrana zostanie osoba albo osoby, które uzyskały największą liczbę głosów, chyba że okręgowy zjazd przyjmie wniosek o przeprowadzeniu głosowania w inny sposób.

3. Wybór członków komisji zjazdowej może być połączony z ustaleniem liczby
jej członków w ten sposób, że głosowany jest skład komisji wynikający ze wszystkich zgłoszonych kandydatur.

§ 17. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący okręgowego zjazdu ogłasza jego zamknięcie.

 

§ 18.1. Z przebiegu okręgowego zjazdu sporządza się protokół, który stanowi stwierdzenie przebiegu obrad i w załącznikach zawiera:

1) protokoły komisji zjazdowych;

2) pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, wniosków oraz innych dokumentów okręgowego zjazdu.

2. Przewodniczący okręgowego zjazdu jest obowiązany w ciągu 14 dni
przekazać okręgowej radzie dokumenty okręgowego zjazdu.

3. Odpis protokołu znajdować się będzie do wglądu członków danej okręgowej izby
w biurze okręgowej izby. Delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w terminie 30 dni od daty przekazania okręgowej radzie dokumentów okręgowego zjazdu.

4. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje prezydium okręgowego zjazdu większością głosów.

5. Protokół, do którego nie wniesiono w terminie poprawek lub zastrzeżeń uważa się
za przyjęty. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpisami członkowie prezydium okręgowego zjazdu.

§ 19. Postanowienia dotyczące okręgowego zjazdu stosuje się odpowiednio
do nadzwyczajnego okręgowego zjazdu, z uwzględnieniem postanowień poniższych paragrafów.

§ 20.1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada z własnej inicjatywy,
a także na wniosek Naczelnej Rady, okręgowej komisji rewizyjnej lub co najmniej 1/5 członków okręgowej rady.

2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd powinien zostać zwołany w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

3. Termin obrad nadzwyczajnego okręgowego zjazdu powinien zostać wyznaczony
na dzień przypadający nie później niż na miesiąc od dnia podjęcia uchwały o jego zwołaniu.

§ 21. 1. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu należy wskazać sprawy, które mają być na nim rozpatrywane. Do wniosku mogą być dołączone projekty uchwał lub innych dokumentów, które w związku z treścią wniosku mają być przyjęte na nadzwyczajnym okręgowym zjeździe.

2. W uchwale o zwołaniu nadzwyczajnego okręgowego zjazdu okręgowa rada wskazuje sprawy, które mają być na nim rozpatrywane. W przypadku, gdy nadzwyczajny okręgowy zjazd jest zwoływany na wniosek, okręgowa rada może wskazać dodatkowe sprawy poza sprawami wskazanymi we wniosku.

§ 22.1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd może obradować wyłącznie nad sprawami wskazanymi w uchwale okręgowej rady o jego zwołaniu, chyba że konieczność powzięcia uchwały w innej sprawie wyniknęła po dniu podjęcia uchwały o zwołaniu okręgowego zjazdu. W takiej sytuacji wymagana jest zmiana porządku obrad podejmowana w formie uchwały nadzwyczajnego okręgowego zjazdu.

2. W pierwszej kolejności nadzwyczajny okręgowy zjazd rozpatruje sprawy, które zostały wskazane we wniosku o jego zwołanie.