VI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

W dniach 21-22.10.2011r. w Seminarium Duchownym odbył się VI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. W Zjeździe oprócz delegatów wybranych w 31 rejonach wyborczych  udział wzięli Członkowie ustępującej Rady, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu oraz Komisji Rewizyjnej.

Na Zjeździe:

wybrano:

– Przewodniczącą oraz  członków Rady SIPiP

– Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego Zastępców,

– Przewodniczącą oraz członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych,

– Przewodniczącą oraz członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

– Delegatów na V Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,

 

Podjęto ogółem :

19 uchwał, 7 apeli, poniżej ich treść:

UCHWAŁY :

1. UCHWAŁA Nr 1/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie przyjęcia porządku obrad – czytaj

2. UCHWAŁA Nr 2/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia regulaminu – czytaj

3. UCHWAŁA Nr 3/VI/11 z dnia 21października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie powołania Komisji Zjazdowych – czytaj

4. UCHWAŁA Nr 4/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady – czytaj

5. UCHWAŁA Nr 5 /VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – czytaj

6. UCHWAŁA Nr 6/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – czytaj

7. UCHWAŁA Nr 7/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej – czytaj

8. UCHWAŁA Nr 8/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie udzielenia absolutorium Radzie – czytaj

9. UCHWAŁA Nr 9/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie liczby członków organów Izby – czytaj

10. UCHWAŁA Nr 10/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Przewodniczącej/ego Rady – czytaj

11. UCHWAŁA Nr 11/VI/11 z dnia 21 października 2011r.VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – czytaj

12. UCHWAŁA Nr 12/VI/11 z dnia 21 października 2011r.VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – Przewodniczącego Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – czytaj

13. UCHWAŁA Nr 13/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – czytaj

14. UCHWAŁA Nr 14/VI/11 z dnia 21 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej – czytaj

15. UCHWAŁA Nr 15/VI/11 z dnia 22 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – członkowie Rady – czytaj

16. UCHWAŁA Nr 16/VI/11 z dnia 22 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – czytaj

17. UCHWAŁA Nr 17/VI/11 z dnia 22 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – członków Okręgowego Sądu – czytaj

18. UCHWAŁA Nr 18/VI/11 z dnia 22 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru Organów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – czytaj

19. UCHWAŁA Nr 19/VI/11 z dnia 22 października 2011r. VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych – czytaj

APELE :

1. Apel Nr 1 VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 października 2011r. skierowany do: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Parlamentarzystów w sprawie zwiększenia działań członków organów okręgowych Izb Pielęgniarek  i Położnych, mających na celu realizację zapisów ustawy o ochronie zawodów pielęgniarki i położnej jako funkcjonariuszy publicznych – czytaj

2. Apel Nr 2 VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 października 2011r. skierowany do: Ministerstwa Zdrowia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Parlamentarzystów w sprawie podjęcia działań przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych na rzecz przyjęcia Dyrektywy dotyczącej czasu pracy wobec sektora ochrony zdrowia przez Rząd Polski – czytaj

3. Apel Nr 3 VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 października 2011r. skierowany do: Ministerstwa Zdrowia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Parlamentarzystów w sprawie ustanowienia płatnych rocznych urlopów zdrowotnych dla pielęgniarek i położnych pracujących nieprzerwanie w zawodzie 25 lat. – czytaj

4. Apel Nr 4 VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 października 2011r. skierowany do: Okręgowej Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie podjęcia przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych działań zmierzających do uzyskania reprezentatywnej grupy posłów wywodzących się ze środowiska pielęgniarek i położnych następnej kadencji Sejmu – przygotowanie i wypromowanie kandydatów na posła na Sejm – czytaj

5. Apel Nr 5 VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 października 2011r. skierowany do: Prezesa Rady Ministrów Ministerstwa Zdrowia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Parlamentarzystów w sprawie minimalnego wynagrodzenia pielęgniarki i położnej na poziomie 1,5 średniej krajowej – czytaj

6. Apel Nr 6 VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 października 2011r. skierowany do: Ministerstwa Zdrowia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Narodowego Funduszu Zdrowia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany zasad finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w DPS  – czytaj

7. Apel Nr 7 VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 października 2011r. skierowany do: Ministerstwa Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podwyższenia stawki kapitacyjnej dla świadczeń z zakresu medycyny szkolnej – czytaj