XXIII OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Szczecin

15 marca 2014

 

„ Przyszłości nie kształtują ludzie, którzy w nią nie wierzą”.

John W. Gardner

                                                                          „Przyjmuję z głębokim szacunkiem

Nadany mi tytuł

Pielęgniarki / Położnej

I uroczyście przysięgam…..”

 

XXIII Zjazd Sprawozdawczy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych rozpoczął swoje kolejne obrady 15 marca 2014 roku w Auli Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Papieża Pawła VI 4 w Szczecinie.

Otwarcia Zjazdu dokonała Przewodnicząca Rady SIPiP mgr Maria Matusiak. Przywitała przybyłych delegatów. Poczet sztandarowy w osobach Małgorzata Dwornik, Bożena Rasińska i Ryszard Gawlik wprowadził sztandar Izby, a delegaci odśpiewali Hymn Pielęgniarski.

Po tym  wstępie przewodnicząca Okręgowej Rady SIPiP zaproponowała wybór komisji do obsługi Zjazdu: asesorów – Adama Wzorka, Beatę Jarońską, Tadeusza Majchrzaka  oraz Jolantę Nowowiejską – Biegańską.  Delegaci głosując wyrazili zgodę jednogłośnie.

Do Sekretariatu Zjazdu zaproponowała: kol. Ewę Głowacką, Krystynę Kaziszko – wybór jednogłośny.

Komisja Mandatowa – Teresa Grzegórzek, Małgorzata Dwornik, Grażyna Kędzierska – wybór jednogłośny.

Protokolant  Izabela Piasecka  – jednogłośnie.

Komisja Uchwał i Wniosków: Marzena Fabiańska, Renata Pęciak, Alicja Piątek i Marzanna Stanisławska – wybór jednogłośny.

Prowadzenie Zjazdu oddano w ręce wybranej jednogłośnie Przewodniczącej Alicji Skwarczyńskiej, Wice – przewodniczącym Krystynie Smolarek i Annie Marii Król. Sekretarzem Zjazdu została wybrana jednogłośnie Helena Gąsior.

Po tych wyborach przewodnicząca Komisji Mandatowej Teresa Grzegórzek odczytała protokół o prawomocności Zjazdu. Na XXIII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym SIPiP ze 198 delegatów obecnych jest 126, co stanowi 63,6% uprawnionych. Wobec powyższego Zjazd jest prawomocny i może podejmować uchwały.

Wobec powyższego rozpoczęto obrady. Przewodnicząca Zjazdu Alicja Skwarczyńska odczytała pierwsze uchwały podjęte przez Zjazd:

 • Uchwała Nr 1/VI/2014 z dnia 15 marca 2014 roku w sprawie powołania przewodniczącej Zjazdu jego zastępców, sekretarza, komisji zjazdowych oraz protokolanta. Za przyjęciem uchwały głosowało 121 delegatów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
 • Uchwała Nr 2/VI/2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie porządku obrad XIII Zjazdu Sprawozdawczego SIPiP. Za przyjęciem uchwały głosowało 121  delegatów. Przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
 • Uchwała Nr  3/VI/2014 z dnia 15 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zjazdu SIPiP. Za przyjęciem uchwały głosowało 121 delegatów. Przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejności zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Rady SIPiP Maria Matusiak przedstawiła sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady SIPiP  za rok 2013. Po wysłuchaniu sprawozdania, delegaci głosowali za jego przyjęciem. Za 131 głosów. Przeciwny 1 głos, wstrzymujących się nie było. Wobec powyższego przyjęto sprawozdanie

 • Uchwałą Nr 4/VI/2014 z dnia 15 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady za rok 2013.

Następne sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej złożyła Rzecznik Bożena Rasińska.  Odbyło się głosowanie: za  przyjęciem sprawozdania głosowało 136 delegatów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 • Podjęto Uchwałę Nr 5/VI/2014 z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2013.

Po Rzeczniku sprawozdanie złożyła przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Ewa Kacprzak. Po wysłuchaniu sprawozdania odbyło się głosowanie. Głosowało 134 delegatów, głosów za przyjęciem sprawozdania 134.

 • Podjęto  Uchwałę Nr 6/VI/2014 z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych za rok 2013. Głosowało 134 delegatów. Za przyjęciem sprawozdania 134 głosy.

Ostatnie sprawozdanie przed przerwą przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zofia Cerzniewska. Po wysłuchaniu sprawozdania przystąpiono do głosowania.  Głosowało 136 delegatów, za przyjęciem było 136 głosów.

 • Podjęto Uchwałę Nr 7/VI/2014 z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2013.

Przerwa kawowa.

Po przerwie wznowiono obrady i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 złożyła  skarbnik Gabriela Hofman. Poinformowała delegatów, że przekroczenie jest  w Dziale Prawa Wykonywania Zawodu. Powodem tego jest zbyt niska dotacja budżetowa do nawału obowiązków, jakie spoczywają na tym dziale. Wydatki przekroczono również  w Komisji Kształcenia, ale też i dochód był większy, niż planowano.  Pytań do Pani Skarbnik nie było, przystąpiono więc do głosowania. Głosowało 128 delegatów, 1 głos przeciw. Sprawozdanie przyjęto

 • Uchwałą Nr 8/VI/2014 zdnia15 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (z wykonania budżetu) za rok 2013.

Pani Skarbnik poinformowała delegatów, że powyższe sprawozdanie musi być przesłane do Urzędu Skarbowego, a podpisują go wszyscy członkowie Rady.

Kolejny punkt Zjazdu to przedstawiony przez Skarbnika Plan Finansowy SIPiP na rok 2014. Rozpoczynamy działalność w nowym roku kwotą 2 265 524, 59 zł. Po wysłuchaniu sprawozdania Pani Skarbnik delegaci nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem Planu Finansowego SIPiP na rok 2014. Głosowało 128 delegatów, 1 głos wstrzymujący się.

 • Podjęto Uchwałę Nr 9/VI/2014 z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia łącznego sprawozdania finansowego SIPiP za rok obrotowy 2013
 • Podjęto Uchwałę Nr 10/VI/2014 z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu SIPiP na rok 2014. Za głosowało 127 osób, wstrzymały się 2 osoby.

Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań głos zabrała Przewodnicząca SIPiP Maria Matusiak. Poprosiła delegatów o wyrażenie zgody na przeniesienie kompetencji na członków Rady w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla osób odchodzących na emeryturę. Do tej pory osoby odchodzące na emeryturę otrzymywały 500,00 zł. Była to kwota stała, nie podlegająca zmianie.  Może będzie możliwość zwiększenia tej kwoty, jeśli finanse na to pozwolą. Zgoda Delegatów uchroni nas przed ponownym zwołaniem nadzwyczajnego Zjazdu dla tej jednej sprawy. Odbyło się  głosowanie nad przyjęciem uchwały Przewodniczącej. Głosowało 121 delegatów za przyjęciem, przeciwko – 4 osoby, wstrzymały się 4 osoby.

 • Podjęto Uchwałę Nr 11/VI/2014 z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla osób odchodzących na emeryturę.

Następną sprawą poruszoną przez Przewodniczącą była sprawa lokalu Izby. Na dzień dzisiejszy Izba ma duże środki na działalność. Mamy trzy lokale przy ulicy Bogusława, które są zakupione jako lokale mieszkalne. Działalność prowadzimy za zgodą obecnego Zarządu. Nie wiadomo, co będzie, jeśli zmieni się Zarząd. Poza tym zwiększa się zakres obowiązków Izby. Chociażby archiwizacja dokumentacji, której jest coraz więcej. Rzecznik nie ma właściwych warunków do swojej działalności. Jeśli toczy się sprawa i trwa przesłuchanie świadków, oczekujący na przesłuchanie nie mają miejsca. Stoją pod drzwiami i mimo woli słyszą rozmowę toczącą się w sali Rzecznika.  Nosimy się z zamiarem kupienia nowego lokalu. W planie jest lokal w trakcie budowy przy ulicy Firlika. Spłata będzie rozłożona na
2 lata, a oddany ma być pod koniec bieżącej kadencji Izby.

W sprawie tej głos zabrała Teresa Jewchuta, która poparła wniosek kupna lokalu i zachęcała koleżanki kolegów za wyrażeniem zgody.

Delegat z SPSK Nr 2 – Wojciech Brzóska poprosił o przybliżenie danych dotyczących  zakupu lokalu, za jaką cenę  i jego kubaturę. Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca – lokal będzie kupiony za pieniądze Izbowe, nie musimy brać kredytu bankowego i zostawiać długów dla nowych zarządzających w następnej kadencji. Lokal ma powierzchnię 370 m² i mieści się przy ulicy Firlika. Koszt – do 2 400 000,00 zł.

Więcej pytań nie było, przystąpiono do głosowania.  Znaczną większością głosów wniosek przyjęto

 • Uchwała Nr 12/VI/2014 z dnia 15 marca 2014r. w sprawie udzielenia zgody na zakup lokalu na nową siedzibę Izby.

Kolejny  punkt Zjazdu to zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Przewodnicząca Izby Maria Matusiak poinformowała delegatów, że nasza Izba podjęła decyzję o zmniejszeniu wysokości składki dla osób pracujących na umowach cywilno-prawnych. Proponowana wysokość składki to 0,7% od średniej krajowej. Obecnie pielęgniarki/położne płacą 40,04 zł miesięcznie, co jest rażąco wysokie w porównaniu z osobami pracującymi na umowę o pracę.  Skarbnik Gabriela Hofman poinformowała delegatów, że osoby te płacą 1% od płacy zasadniczej, składki wahają się w granicach 15zł -60 zł z przewagą 24 zł miesięcznie.

Danuta Kunecka popiera wniosek, ale prosi o ujęcie w tym absolwentów studiujących na PUM, którzy chcą płacić składki, a nie mają jeszcze pracy, a co za tym idzie dochodu. Proponuje 0,5%.

Oba punkty przyjęto Rezolucjami.

 • Rezolucja Nr 1 z dnia 15 marca 2014 skierowana do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  w sprawie zwołania nadzwyczajnego Zjazdu. Rezolucja przyjęta większością głosów.

Po dyskusji głos zabrała przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Marzanna Stanisławska i  przedstawiła wnioski/apele:

 • Apel Danuty Kuneckiej – wypracowanie formuły niedyskredytującej absolwentów licencjatu bez doświadczenia zawodowego kierunek położnictwo.

W tej sprawie głos zabrała Anna Król, która stwierdziła, że sprawa ta dotyczy również pielęgniarek, które odbywają szkolenie po pięcioletniej przerwie. One również muszą płacić składki nie mając pracy.

Sprawę absolwentek przyjęto:

 • Rezolucją Nr 3 z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie obniżenia składki członkowskiej do 0,5% dla absolwentów nieczynnych zawodowo.  Za przyjęciem rezolucji głosowało 100 delegatów, przeciw 10, wstrzymało się 22.
 • Rezolucja Nr 2 Zofii Cerzniewskiej w sprawie wezwania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do delegatów nieobecnych i nieusprawiedliwionych na Zjeździe.

Rozpoczęła się dyskusja nad wnioskiem. Delegat z mandatem Nr 63 zaproponował na przyszłość wysyłanie powiadomień o Zjeździe listem poleconym za potwierdzeniem. Kol. Anna Król poinformowała delegatów, że powiadomienie o Zjeździe jest na stronie internetowej Izby już od dawna. Poza tym, jeśli już ktoś decyduje się być delegatem, to musi ponieść tego konsekwencje. Kol. Barbara Hysa skierowała pytanie do Rzecznika, co zrobi z tymi delegatami. Rzecznik Bożena Rasińska nie wyobraża sobie, jak rozwiązać tę sprawę. Tych osób jest ponad 30 i będzie  to ogrom pracy. Każdą osobę trzeba wezwać listem
i przesłuchać oraz podjąć decyzję o ukaraniu i jego rodzaju.

Kol. Anna Maria Król postawiła wniosek formalny o zamknięciu dyskusji. Większością głosów dyskusję zamknięto. Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem powyższej Rezolucji.

Za przyjęciem Rezolucji głosowało 54 delegatów, przeciw 22, wstrzymało się 70.

Ostatni punkt Zjazdu przedstawiła Przewodnicząca Komisji Kształcenia Anna Maria Król, która przedstawiła szkolenia prowadzone przez komórkę ds. kształcenie podyplomowego „Pelikan”.

Ruszają dwie edycje kursu specjalistycznego  „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” refundowanego z funduszy unijnych.  Rusza specjalizacja epidemiologiczna z funduszy własnych. Ponadto organizowane są w pakiecie kursy: resuscytacja krążeniowo-oddechowa i ratownictwo dla pielęgniarek.

Na tym Zjazd zakończono.

Protokołowała

Izabela Piasecka

 

Prezydium Zjazdu:

Przewodnicząca Zjazdu – Alicja Skwarczyńska                    

Wiceprzewodnicząca Zjazdu – Anna Maria Król                  

Wiceprzewodnicząca Zjazdu – Krystyna Smolarek               

Sekretarz Zjazdu – Helena Gąsior        

 

Podjęto ogółem :

12 Uchwał i 3 Rezolucje, poniżej ich treść:

 

Uchwała nr 1 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 1 – czytaj

Uchwała nr 2 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 2 – czytaj

Uchwała nr 3 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 3 – czytaj

Uchwała nr 4 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 4 – czytaj

Uchwała nr 5 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 5 – czytaj

Uchwała nr 6 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 6 – czytaj

Uchwała nr 7 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 7 – czytaj

Uchwała nr 8 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 8 – czytaj

Uchwała nr 9 – czytaj

Uchwała nr 10 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 10 – czytaj

Uchwała nr 11 – czytaj

Uchwała nr 12 – czytaj

 

Rezolucja nr 1 – czytaj

Rezolucja nr 2 – czytaj

Rezolucja nr 3 – czytaj