Szanowne Koleżanki i Koledzy wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska na poniższe szkolenia planujemy rozpoczęcie bezpłatnych kursów dla członków Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Komunikat

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska na poniższe szkolenia planujemy rozpoczęcie bezpłatnych kursów dla członków Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

  • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki”  dla pielęgniarek  

 Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 30.10.2020r.

 

Do  kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, która :

1. posiada aktualne prawo wykonywania zawodu,
2. legitymuje się 6-miesięcznym stażem pracy w zawodzie ( które należy załączyć w systemie SMK przy składaniu wniosku na kurs)
3 regularnie opłaca składki członkowskie zgodnie z regulaminem kształcenia .
4.założyła konto w Systemie Monitorowania Kształcenia
5.złożyła wniosek w Systemie Monitorowania Kształcenia o modyfikację uprawnień,
6.po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek
o przyjęcie na w/w kurs
7.posiada zaświadczenia o ukończeniu: (lub uczestnik ukończy niżej wymienione kursy do zakończenia szkolenia)
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.
Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub
– posiadają dyplom ratownika medycznego lub
-zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

 

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego
w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 445 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 200 godzin,
zajęcia praktyczne – 245 godzin.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym , zajęcia praktycznie w tygodniu.

 

  • Kurs specjalistyczny  „Wykonania  i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych ” dla pielęgniarek i położnych 

Do  kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna która :

1. posiada aktualne prawo wykonywania zawodu,
2 regularnie opłaca składki członkowskie zgodnie z regulaminem kształcenia ,
3.założyła konto w Systemie Monitorowania Kształcenia,
4.złożyła wniosek w Systemie Monitorowania Kształcenia o modyfikację uprawnień,
5.po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs.
Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 50 godzin;
zajęcia praktyczne – 58 godzin.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w od piątku do wtorku . Zajęcia praktyczne i ćwiczeniowe  w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy
Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 04.12.2020r.

 

  • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa ” dla pielęgniarek i położnych

 

Do  kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna która :

1. posiada aktualne prawo wykonywania zawodu,
2 regularnie opłaca składki członkowskie zgodnie z regulaminem kształcenia ,
3.założyła konto w Systemie Monitorowania Kształcenia,
4.złożyła wniosek w Systemie Monitorowania Kształcenia o modyfikację uprawnień,
5.po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs.

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego
w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 20 godzin,

ćwiczenia w warunkach symulowanych – 40 godzin,

zajęcia praktyczne – 30 godzin.
Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 20.11.2020r.


Wszystkie informacje o zakwalifikowaniu na kurs należy sprawdzać w systemie SMK Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl
Uczestnicy w ramach kursu będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
następstw  nieszczęśliwych wypadków, HIV/WZW.
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP pod nr 914329864 lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl

 

 

Przewodnicząca Rady

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Gabriela Hofman