Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 jako szpital węzłowy będzie realizował szczepienia  pracowników innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, indywidualnych praktyk zawodowych oraz pracowników aptek.

Nie ma wymogu posiadania zawartej umowy z NFZ !

Szczepienia są dla Państwa bezpłatne.

Planowany termin rozpoczęcia szczepień – od 15 stycznia 2021r.

Szczepienia obejmują zarówno pracowników medycznych i niemedycznych, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę zatrudnienia (również kontrakty, umowy b2b itp) .

Zgłoszenia należy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres e –mail : biuro@spzozmswia.szczecin.pl

w terminie do dnia 19.12.2021r.

Formularz zgłoszeniowy przesłać w wersji edytowalnej – pobierz

Do formularza należy załączyć zgody wyszczególnionych pracowników na przetwarzanie danych osobowych (wzór zgody w załączeniu).

Zgoda w wersji papierowej i elektronicznej (scan) – pobierz

Wersje papierową można przesłać pocztą lub pozostawić na portierni przy wejściu głównym do szpitala – na kopercie dopisek „Szczepienia pracownicze Covid 19”,

natomiast wersje elektroniczna przesłać na wskazany powyżej adres e-mail.

Na wskazany wyżej adres e-mail można kierować pytania w sprawie projektu.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie deklaracją o przystąpieniu do realizacji szczepień Państwa personelu.

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44

70-382 Szczecin

tel.  kontaktowy w sprawie projektu: 91 43 29 510