KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS PRZETACZANIE KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

Rodzaj szkolenia (wymagane)
Kurs podstawowy Kurs uzupełniający

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.X.2003r. /Dz. U. Nr 197, poz. 1923/ w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zaświadcza się, iż:

Imię/imiona i nazwisko

Data urodzenia
(rrrr-mm-dd)

Adres do korespondencji

Numer telefonu

Adres email

PESEL

Rodzaj szkoły pielęgniarskiej/położniczej

Tytuł zawodowy

Nr zaświadczenia prawa wykonywania zawodu

Wydane przez / Data wydania
, (rrrr-mm-dd)

Nazwa i adres miejsca pracy i odział

Opłata za kurs: Santander Bank Polska S.A.
34 1090 2268 0000 0001 4167 5724

Opłata za kurs

DATA UKOŃCZENIA OSTATNIEGO KURSU Z ZAKRESU PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW
(rrrr-mm-dd)

Do karty należy dołączyć następujące dokumenty:

Kursy dokształcające - kserokopia prawa wyk. zawodu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych, Szczecin 70-237, ul. Kusocińskiego 16LU1 oraz Współadministratora (Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Pory 78, 02-757 Warszawa) oraz podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w celu zgłoszenia, zarejestrowania osoby do kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i przekazania podmiotom uprawnionym do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Przetwarzanie wynika z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”- RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych (SIPiP) zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskiego Rozporządzenia PE I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Traktujemy Państwa dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, dlatego chcemy Państwa poinformować, że:

Nasza siedziba znajduje się w Szczecinie (70-237) na ul. Kusocińskiego 16LU1. Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u Nas Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Łubiński, który dostępny jest pod adresem: iod@sipip.szczecin.pl

Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia, zarejestrowania osoby do kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i przekazania podmiotom uprawnionym do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na SIPiP (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO), w szczególności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

- osoby upoważnione tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

- inne Okręgowe Izby, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych,

- podmioty świadczące usługi IT/ hostingowe,

- podmioty realizujące usługi serwisowe naszego sprzętu informatycznego,

- podmioty świadczące usługi pocztowe,

- podmioty współpracujące z SIPiP w zakresie szkoleń Pielęgniarek i Położnych wynikających z ustawy o zawodzie

pielęgniarek i położnych,

- firmy ubezpieczeniowe w zakresie OC i NNW uczestników szkoleń,

- podmioty świadczące usługi rozliczeń finansowych na rzecz SIPiP,

- podmioty wykonujące zadania archiwizacji oraz brakowania danych członków SIPiP,

- instytucje upoważnione z mocy prawa.

5) W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków nałożonych na SIPiP przepisami ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, w szczególności rozpatrzenia wniosku, a następnie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego oraz wpisania do rejestru Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych a w przypadku ich niepodania wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony. Z kolei podawanie danych fakultatywnych na podstawie wyrażanej zgody jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane będą u nas przechowywane przez okres wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów oraz naszych przepisów wewnętrznych tj. Instrukcji Archiwalnej, w szczególności na czas niezbędny do ich archiwizowania tzn. dane przechowujemy przez okres w jakim Pani/Pan jest wpisana/wpisany do rejestru, a po wykreśleniu przez okres 50 lat.

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu profilowaniu./