Uchwała Nr 19
VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Na podstawie art. 31 pkt 11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U. Nr 41, poz. 178; zm. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000r.
Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 249, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885,
z 2007 r. Nr 176, poz. 1237 i Nr 200, poz. 1326 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 171,
poz. 1016 i Nr 174, poz. 1038) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych,
z zastrzeżeniem § 4.
2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.

§ 2. 1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości:
1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia
na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na
podstawie stosunku służbowego.
2) 0,5% miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego,
3) 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat
z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku
kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w
ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki
zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek
nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących
zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły
wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.
2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 pkt
1 i 2, składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość
składki jest wyższa.
3. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z działalności gospodarczej –
prowadzenia indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej oraz z innego źródła,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składka członkowska powinna być naliczana na podstawie
ust. 1 pkt 3, chyba że składka członkowska obliczona z innego źródła byłaby wyższa.
4. W sytuacji, gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę u więcej niż
jednego pracodawcy, wysokość składki członkowskiej obliczana jest od najwyższego
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje
się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15. dnia każdego
miesiąca, za miesiąc poprzedni.
§ 4. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:
1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,
2) przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny,
3) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania
wykonywania zawodu.

§ 5. 1. Okręgowe izby pielęgniarek i położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położnych 5% sumy uzyskanych w danym miesiącu składek członkowskich
do końca następnego miesiąca.
2. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu
na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 6. W przypadku braku wpłaty należnych składek za dwa pełne okresy, mogą być
one dochodzone w drodze egzekucji.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 13 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

PRZEWODNICZĄCA ZJAZDU
……………………………………..
Halina Synakiewicz