Uchwała NRPiP z dnia 24 czerwca br. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Uchwała Nr 560/VIIP/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Uchwała Nr 560/VIIP/2022
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.2021, poz. 628.)w związku z art. 8 ust 1 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. 2013, poz. 1562) w związku z § 10 pkt 3 lit a-c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu, wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020, poz. 666 ze zm.) oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawiera następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. tytuł zawodowy:
  1. magister pielęgniarstwa („mgr piel.”) lub magister położnictwa („mgr poł.”),
  2. licencjat pielęgniarstwa („lic. piel.”) lub licencjat położnictwa („lic. poł.”),
  3. pielęgniarka dyplomowana („piel. dypl.”) lub położna dyplomowana („poł. dypl.”),
  4. pielęgniarka lub położna
 3. uzyskane specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
 4. numer prawa wykonywania zawodu.

§ 2. Uchyla się Uchwałę nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                                           Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                      Zofia Małas