WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ – OBOWIĄZEK POTWIERDZENIA AKTUALNEJ POLISY OC

 

W związku z otrzymanym  dnia 01.10.2014r. pismem  z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dotyczącym   raportu  praktyk zawodowych  figurujących w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, które nie posiadają w księdze rejestrowej informacji  o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej bądź wpisy w tym zakresie zawierają informacje o ubezpieczeniach nieaktualnych,

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina:

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

(Do rejestru należy również zgłaszać informację o nowo zawartej umowie ubezpieczenia OC, wypełniając wniosek o zmianę wpisu w rejestrze. Zgodnie z punktem 35 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, zmiana ta jest wolna od opłat.)

Informacja jak zgłosić  m.in. nowo wykupiona polisę OC, w powyższym rejestrze znajduje się na stronie izby : www.sipip.szczecin.pl, wchodząc w zakładkę PRAKTYKI ZAWODOWE, a następnie  WYSYŁANIE WNIOSKU O ZMIANIE WPISU W REJESTRZE PRAKTYK.

 

W sytuacjach niejasnych bądź trudnych prosimy o telefon pod nr : 91 / 432 98 65.

 

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

(według art. 107.1.2  ustawy o działalności leczniczej )

 

 Wobec powyższego , prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej posiadania aktualnie obowiązującej polisy OC, w trybie natychmiastowym  i  aktualizowanie na bieżąco danych zawartych w rejestrze.