Ważna informacja dla osób prowadzących praktykę zawodową!

W związku z otrzymanym  dnia 29.01.2015r.  kolejnym pismem  z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dotyczącym   raportu  praktyk zawodowych  figurujących w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, które nie posiadają w księdze rejestrowej informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej bądź wpisy w tym zakresie zawierają informacje o ubezpieczeniach nieaktualnych,

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina:

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Do rejestru należy zgłaszać m. in.  informację o nowo zawartej umowie ubezpieczenia OC, wypełniając wniosek o zmianę wpisu w rejestrze.

(Zgodnie z punktem 35 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, zmiana ta jest wolna od opłat.)

 Informacja jak zgłosić  m.in. nowo wykupioną polisę OC, w powyższym rejestrze znajduje się na stronie izby : www.sipip.szczecin.pl, wchodząc w zakładkę PRAKTYKI ZAWODOWE a następnie  WYSYŁANIE WNIOSKU  O  ZMIANIE  WPISU  W REJESTRZE PRAKTYK.

W sytuacjach niejasnych bądź trudnych prosimy o telefon pod nr : 91 / 432 98 65.

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

(według art. 107.1.2  ustawy o działalności leczniczej )

Wobec powyższego , prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej posiadania aktualnie obowiązującej polisy OC, w trybie pilnym.

Jednocześnie bardzo prosimy o dopisanie na wysyłanym drogą elektroniczną wniosku z  nową polisą,   adresu mailowego Państwa, w celu ułatwienia  dalszej korespondencji.