Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza do współpracy do składu Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych na kadencję 2018-2023

Szanowni Państwo,

w związku z rezygnacją członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1a ustawy z 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849), Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza do współpracy do składu ww. Komisji na kadencję 2018-2023.

 

Chętne Pielęgniarki i Położne powinny spełniać następujące warunki:

– posiadać co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł mgr lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych;

– wykonywać zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych;

– posiadać wiedzę w zakresie praw pacjenta;

– korzystać z pełni praw publicznych.

 

Chętne Pielęgniarki i Położne proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

– życiorys i list motywacyjny;

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

– oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych;

– oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej oraz braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu Karnego;

– kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (za zgodność z oryginałem);

– kopie dokumentów poświadczających wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych (za zgodność z oryginałem);

– dane kontaktowe: adres, tel/fax, email.

 

Dokumenty należy przesłać w terminie do 22.10.2020r. na adres Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy 70-237) przy ul. Kusocińskiego 16LU1.