Wojewódzka Komisja ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie – przyjmowanie kandydatur

OGŁOSZENIE

 

W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2017r. pierwszej kadencji Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.186 z późn. zm.) Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych oczekuje zgłoszeń kandydatów do przedstawienia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu do składu Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie na nową kadencję na lata 2018-2023.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 1. posiadać co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie     nauk medycznych;
 2. wykonywać zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych;
 3. posiadać wiedzę w zakresie praw pacjenta;
 4. korzystać z pełni praw publicznych.

 

Kandydaci składają w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2017r w siedzibie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Kusocińskiego 16LU1:

 1. życiorys i list motywacyjny;
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej oraz braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego;
 5. kopie dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) poświadczających wykształcenie kandydata;
 6. kopie dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) poświadczających wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych;
 7. dane kontaktowe kandydata (adres, nr tel/fax, adres e-mail).