Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zwraca się z uprzejmą prośbą anonimowe wypełnienie ankiety

Ankieta realizowana jest w ramach programu pn. “Dobry Rodzic – Dobry Start” i dotyczy depresji poporodowej oraz innych czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci.
Pomoże Fundacji Dzieci Niczyje zdobyć informacje, na temat skali występowania różnych problemów w rodzinach z małymi dziećmi, wiedzy personelu medycznego w tym zakresie oraz zgłaszanych potrzeb.
Uzyskane informacje wykorzystane będą jedynie w postaci zbiorczych opracowań statystycznych, które pomogą Fundacji zaplanować działania promocyjne i edukacyjne.