Drugi tryb aktualnie przyśpieszona ścieżka uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej dla osób, które posiadają kwalifikacje zawodowe na poziomie średnim ukończone poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu pielęgniarskiego, położnej czy zdania egzaminu z języka polskiego.

Wiąże się z uzyskaniem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w konkretnym podmiocie wykonującym działalność leczniczą albo uzyskaniem warunkowego PWZ pielęgniarki lub położnej które uprawnia do wykonywania zawodu co do zasady tylko w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. Ww. prawa wykonywania zawodu są wydawane na okres 5 lat., pod nadzorem innej pielęgniarki/położnej.

Aby ubiegać się o przyznanie w/w PWZ niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej którą udziela Minister Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej. Poniżej przekazujemy link do strony www, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje w powyższej kwestii, w tym warunków jakie należy spełnić:

www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

 

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji z Ministerstwa Zdrowia pielęgniarka/położna  występuje do okręgowej rady pielęgniarek i położnych z wnioskiem o przyznanie jej  w/w  prawa wykonywania zawodu.

W przypadku spełnienia przez nią wszystkich warunków wskazanych w art. 35a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  ( Dz. U. z 2022 poz.551 )  okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje jej jako cudzoziemcowi  prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w Polsce na 5 lat wraz z ograniczeniami określonymi w decyzji MZ.

( według art.35a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2022, poz. 551 )

Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia – mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

Wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana.