Pierwszy tryb kończy się uzyskaniem PWZ pielęgniarki lub położnej, które uprawnia do pracy zawodowej bez ograniczeń w zakresie miejsca jej wykonywania, związany z nostryfikacją dyplomu i uzyskania egzaminu z języka polskiego.

W pierwszym trybie pielęgniarka/ położna posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych zwraca się  do uczelni  medycznej np.  (PUM w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 48 pokój nr 10A – tel: 91/4800950 ) o nostryfikację uzyskanych kwalifikacji  poza terytorium państw członkowskich UE.

W odniesieniu do Ukrainy ww. nostryfikacja może obejmować tylko dyplomy ukończenia studiów wyższych I i II stopnia uzyskane na Ukrainie a więc bakaławr, magistr.

 

Pielęgniarka/położna musi posiadać urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim wydane przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat ten może być uzyskany przez cudzoziemca, po zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. ww. egzaminu, miejscach przeprowadzania egzaminów, wysokości opłat za egzamin i dane kontaktowe do ww. Komisji dostępne są na stronie www.certyfikatpolski.pl

 

Następnie występuje do okręgowej rady pielęgniarek i położnych z wnioskiem o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, aby odbyć 6 miesięczny staż adaptacyjny w podmiocie leczniczym.

 

Po odbyciu stażu pielęgniarka/położna  może następnie wystąpić do okręgowej rady pielęgniarek i położnych z wnioskiem o przyznanie jej pełnego prawa wykonywania zawodu. W przypadku spełnienia przez nią wszystkich warunków wskazanych w art. 35 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej,  okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje jej jako cudzoziemcowi pełne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w Polsce na stałe lub na czas określony.

 
( według art.35 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  Dz. U. z 2022, poz. 551 )