Stwierdzenie/przyznanie pwz – ogólne informacje

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

Zawód pielęgniarki i  położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone  albo  przyznane przez  właściwą okręgową radę pielęgniarki i położnych oraz osoba, o której mowa w art 24 i art 25 (art.7 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2022 poz.551 ).

Prawo wykonywania zawodu  albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada  pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.  (art.  37 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2022 poz.551).

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej przysługuje osobie:

 1. posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej/położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie UE świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczpospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły  pielęgniarskiej / położnych lub dyplomem, zgodnie  z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE;
 2. posiadającej  pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. której  stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki / położnej;
 4. która wykazuje nienaganną postawę etyczną. (art.  28 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  przysługuje również  obywatelowi  państwa członkowskiego UE, jeżeli spełnia wymogi wykazane w art 29 powyższej ustawy.

Osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej i nie  uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu , a spełniają wymagania  określone w art. 28 pkt 2-4  albo art. 31 pkt 2-4, uzyskują, na swój wniosek,  stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.   (według art.  36a  ustawy    o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2022 poz.551).

Prawo wykonywania zawodu  albo ograniczone prawo wykonywania zawodu  wygasa w przypadku:

 1. śmierci;
 2. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
 3. utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego, polegającego na zakazie wykonywania zawodu;
 4. utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego UE albo cofnięcia zezwolenia na pobyt  stały;
 5. cofnięcie statusu rezydenta długoterminowego UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
 6. utraty pełniej zdolności do czynności prawnych;
 7. upływu czasu , na jaki zostało przyznane.

( art.  42 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2022 poz.551).