Wymiana pwz / wydanie duplikatu pwz

Osoby które, posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów przez urząd wojewódzki lub okręgową radę, powinny złożyć stosowny wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu – zgodnie z §1 pkt. 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej   i wpisu do okręgowego rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę, w której znajduje się jej dokumentacja.

§ 10 uchwały 381/VI/2015 Naczelnej Rady  Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015r.

 

W przypadku utraty dokumentu  prawa wykonywania zawodu, właściwa rada pielęgniarek i położnych wydaje na wniosek pielęgniarki albo położnej duplikat utraconego dokumentu.

( art. 41.1a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2022 poz.551 )