Aktualizacja danych objętych wpisem do rejestru (WAŻNE !)

 

W myśl art. 46  ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  z dnia 15 lipca 2011r. (Dz. U. z 2022r. , poz. 551) pielęgniarka, położna wpisana do rejestru jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1, jednak nie później niż  w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zgłoszeniu podlega m.in. :

1. zmiana danych adresowo-osobowych,

2. rozpoczęcie i zakończenie każdego zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki/położnej,

3. uzyskanie wszelkich dyplomów ukończonych kursów  i  specjalizacji ,

4. uzyskanie  dyplomu  I  /  II stopnia studiów  na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo oraz studiów  podyplomowych , tytułów naukowych .

 

Wpisu danych do rejestrów, o których mowa w ust. 1 , dokonuje się na podstawie dokumentów przedstawionych przez pielęgniarkę lub położną w postępowaniu w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub położnej.

(według  art.  48 ustawy  o zawodach pielęgniarki  i położnej Dz. U. z 2022r. , poz. 551).

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych na wniosek osoby wpisanej do rejestru niezwłocznie wydaje wypis z rejestru, o którym mowa w ust.1, w zakresie dotyczącym tej osoby. Wydanie wypisu jest bezpłatne.