ZMIANY W PRZEPISACH, DOTYCZĄCE OSÓB PROWADZĄCYCH PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ORAZ REJESTRUJĄCYCH PO RAZ PIERWSZY PRAKTYKĘ w RPWDL.

Zgodnie z ustawą  z dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016r., poz. 960 )  – pielęgniarki/położne mające zarejestrowaną praktykę zawodową w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą są zwolnione z obowiązku aktualizacji   w rejestrze, co roku wykupowanej nowej polisy OC.

Ustawodawca zwolnił  również  z obowiązku dołączania  wszelkich załączników,  potwierdzających spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej,  w sytuacji rejestracji  po raz pierwszy praktyki zawodowej. Jedynie składa się oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków, które jest umieszczone we  wniosku.