Aktualności

UWAGA !!!

KASA IZBY NIECZYNNA DO ODWOŁANIA.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Aktualności
Szkolenia

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie informuje, że prowadzi nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kurs realizowany będzie

w okresie od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

Rekrutacja:

Uczestnikiem Kursu może być pielęgniarka/pielęgniarz, która/y:

 1. a) w rozumieniu art. 5 ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, 1027, z późn. zm.) jest pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:

– ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

– posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód

u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

 1. b) jest zatrudniona w podmiocie leczniczym będącym lub niebędącym przedsiębiorcą, realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, bez względu na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, lub wykonuje zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) i realizuje świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
 2. c) posiada prawo wykonywania zawodu;

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do złożenia:

 1. a) wniosku o dopuszczenie do Kursu
 2. b) kserokopii prawa wykonywania zawodu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 3. c) dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej:
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu
 • lub oświadczenie uczestnika Kursu o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową; (do pobrania ze strony internetowej),

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

mgr Maria Matusiak

 

Zaświadczenie – pobierz

Szkolenia

WYNIKI EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO

na kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” oraz kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo ratunkowe” organizowanym w pakiecie dla pielęgniarek i pielęgniarzy w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

z dnia 29.10.2014r.

 Lp.  NR STOLIKA  Liczba punktów
1. 11 44 pkt.
2. 15 42 pkt.
3. 28 42 pkt.
4. 54 42 pkt.
5. 42 41 pkt.
6. 32 40 pkt.
7. 4 40 pkt.
8. 13 39 pkt.
9. 36 39 pkt.
10. 3 39 pkt.
11. 41 39 pkt.
12. 12 38 pkt.
13. 6 38 pkt.
14. 25 38 pkt.
15. 48 37 pkt.
16. 27 37 pkt.
17. 24 37 pkt.
18. 51 37 pkt.
19. 29 36 pkt.
20. 46 36 pkt.
21. 35 36 pkt.
22. 18 36 pkt.
23. 26 36  pkt.
24. 8 36 pkt.
25. 55 35 pkt.
26. 9 35 pkt.
27. 21 35 pkt.
28. 14 35 pkt.
29. 16 34 pkt.
30. 17 34 pkt.
31. 44 33 pkt.
32. 7 33 pkt.
33. 30 33 pkt.
34. 47 33 pkt.
35. 40 32  pkt.
36. 39 31 pkt.
37. 34 31 pkt.
38. 23 31 pkt.
39. 45 29 pkt.
40. 33 29 pkt.
41. 52 28 pkt.

Na kurs zakwalifikowało się 35 osób, które uzyskały wynik w przedziale od 32- 44 punktów.

Pierwsze zajęcia odbędą się 03.11.2014r. o godz. 14.30 w siedzibie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że

w wyniku wygranego przetargu organizowanego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia prowadzimy nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach :

 • pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

 • pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek

Zgodnie z umową organizator może zakwalifikować na specjalizację dofinansowaną 25 pielęgniarek/pielęgniarzy po uprzednim przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • pisemny wniosek o dopuszczenie do specjalizacji,

 • dokument potwierdzający posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w zawodzie w ciągu ostatnich pięciu lat,

 • kserokopia prawa wykonywania zawodu (poświadczona za zgodność z oryginałem).

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Rady

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

mgr Maria Matusiak

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szczecin, 28.11.2014r.

Konferencja naukowo-szkoleniowa

„ Żywienie i pielęgnacja  noworodka jako problem interdyscyplinarny”

Miejsce: Aula SSW Collegium Balticum ul.Mieszka I 61 c, 71-011 Szczecin

Tematyka:

„Wspieranie rozwoju mózgu noworodka- zadania dla położnych”

”Rola fizjoterapeuty we wspomaganiu matki w karmieniu naturalnym”

„Terapia neurologiczna w zaburzeniach karmienia u noworodków i niemowląt”

Warsztaty NUK

„Wpływ karmienia piersią na występowanie alergii u dzieci”

„Zaburzenia łaknienia w ujęciu gastrologa dziecięcego”

Zgłoszenia  do dnia 10 listopada 2014  pod adresem mailowym:  konferencje.sprm@gmail.com (imię, nazwisko, wykonywany zawód, miejsce pracy)

Więcej informacji na stronie:

http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/samodzielna-pracownia-rehabilitacji-medycznej

 

 

 


www.ptak-magda.pl
tel.kom.603 59 27 91

Aktualności

 

W związku z otrzymanym  dnia 01.10.2014r. pismem  z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dotyczącym   raportu  praktyk zawodowych  figurujących w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, które nie posiadają w księdze rejestrowej informacji  o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej bądź wpisy w tym zakresie zawierają informacje o ubezpieczeniach nieaktualnych,

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina:

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

(Do rejestru należy również zgłaszać informację o nowo zawartej umowie ubezpieczenia OC, wypełniając wniosek o zmianę wpisu w rejestrze. Zgodnie z punktem 35 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, zmiana ta jest wolna od opłat.)

Informacja jak zgłosić  m.in. nowo wykupiona polisę OC, w powyższym rejestrze znajduje się na stronie izby : www.sipip.szczecin.pl, wchodząc w zakładkę PRAKTYKI ZAWODOWE, a następnie  WYSYŁANIE WNIOSKU O ZMIANIE WPISU W REJESTRZE PRAKTYK.

 

W sytuacjach niejasnych bądź trudnych prosimy o telefon pod nr : 91 / 432 98 65.

 

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

(według art. 107.1.2  ustawy o działalności leczniczej )

 

 Wobec powyższego , prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej posiadania aktualnie obowiązującej polisy OC, w trybie natychmiastowym  i  aktualizowanie na bieżąco danych zawartych w rejestrze.

 

 

Szkolenia

Prowadzimy nabór na pełnopłatną Specjalizacje w dziedzinie „Pielęgniarstwa neurologicznego” dla pielęgniarek.

Bliższych informacji udziela Dział Szkoleń SIPIP pod numerem tel. 91-432-98-64.

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20141124_konf

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

&

Polpharma

Mają zaszczyt zaprosić Panie położne i pielęgniarki na spotkanie edukacyjne

„ Antykoncepcja XXI wieku”

Które odbędzie się 04 grudnia 2014roku w godz. 1800 - 2000
Hotel Park ul. Plantowa 1   Szczecin

Tematyka spotkania:

 

 1. Co o antykoncepcji położna wiedzieć powinna.
 2. Kto będzie mógł wypisywać RECEPTY , a kto je przedłużać ZGODNIE Z USTAWĄ Z  22 LIPCA 2014r.

 

 

 

SPOTKANIE PROWADZIĆ BĘDZIE 

prof. dr n. med. Violetta Skrzypulec – Plinta
ginekolog położnik, endokrynolog, seksuolog
Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 15  LISTOPADA 2014r.

Karta zgłoszeniowa – pobierz