Aktualności

Załącznik  Nr 1 do Uchwały Rady SIPiP Nr 39/VII/18 z dnia 21.06.2018r.

 

Regulamin dofinansowania/refundowania kosztów kształcenia

Członków Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 01 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011r. Nr 174 poz.1038 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. z 2016r, poz.1251 z późn. zm.)

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Dofinansowaniu – oznacza dokonanie przedpłaty przez SIPiP do danej formy kształcenia (dotyczy tylko i wyłącznie konferencji, sympozjów, kongresów, itp.)

Refundowaniu – oznacza zwrot przez SIPiP wcześniej wydatkowanych środków finansowych na kształcenie przez członka SIPiP;

 

ROZDZIAŁ I – Przepisy wstępne

§ 1

 1. Członek Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych podnoszący kwalifikacje zawodowe ma prawo ubiegać się o częściowe dofinansowanie/refundację poniesionych kosztów z  tego tytułu – zgodnie z zapisami szczegółowymi ujętymi w Rozdziale II.
 2. Wysokość funduszu przeznaczonego na dofinansowanie/refundowanie określa na każdy rok kalendarzowy Uchwała Budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
 3. Dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, jest realizowane do wykorzystania środków budżetowych w danym roku kalendarzowym.

§ 2

1. Dofinansowaniu/refundowaniu podlegają następujące formy kształcenia i doskonalenia zawodowego:

 • wyższe studia  zaoczne pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie-pomostowe, magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo;
 • specjalizacje;
 • kursy kwalifikacyjne;
 • kursy specjalistyczne;
 • konferencje, sympozja, kongresy, itp., których program  ma związek z zakresem zadań zawodowych wnioskodawcy.

2. Dofinansowania/refundacji dokonuje się wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, jeden raz w roku do jednej z wybranych form kształcenia lub doskonalenia zawodowego. W przypadku konferencji, sympozjum, kongresu itp. jeden raz na dwa lata.

3. W przypadku skorzystania z dofinansowania/refundacji do konferencji, sympozjum, kongresu itp., członek SIPiP nie będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie/refundację do żadnej z form kształcenia i doskonalenia zawodowego w następnym roku kalendarzowym.

4. Udzielona kwota refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nie może przekroczyć kwoty osobiście poniesionych środków przez członka SIPiP. W przypadku dofinansowania lub refundacji z innych źródeł (np. zakład pracy, sponsorzy itp.) ubiegający się o dofinansowanie/refundację ma obowiązek wykazać otrzymaną kwotę we wniosku o dofinansowanie/refundację (część A pkt.11).

5.Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3

 1. O dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego mają  prawo ubiegać się członkowie SIPiP, regularnie opłacający składki członkowskie i nie mający zaległości przez okres ostatnich 36 miesięcy.
 2. Nowi członkowie SIPIP mają prawo ubiegać o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek.
 3. Osoby, które przeniosły się z rejonu innej Izby do SIPiP, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 12 miesięcy regularnego opłacania składek na rzecz Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych i udokumentowania regularnego opłacania składek na rzecz Izby, której byli członkami przez 12 miesięcy w okresie poprzedzającym przeniesienie.
 4. Członkowie SIPiP, którzy po pięcioletniej przerwie w wykonywaniu zawodu, odnowili Prawo Wykonywania Zawodu, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek.
 5. Członkowie SIPiP, którzy pozostawali bezrobotni, mają prawo, po podjęciu zatrudnienia, ubiegać się o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek oraz dostarczenia aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Pracy o ujęciu przed podjęciem zatrudnienia w rejestrze osób bezrobotnych.
 6. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej należy rozumieć przekazanie jej  na konto SIPP do 30 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dopuszcza się opłacanie składki członkowskiej „z góry” za okres dłuższy niż miesiąc.
 7. Okres zwolnienia z obowiązku zapłaty składki członkowskiej na mocy postanowień odpowiedniej uchwały Krajowego Zjazdu PiP uznaje się na potrzeby Regulaminu  za jednoznaczny z okresem opłacania składek.

  

ROZDZIAŁ II – Przepisy szczegółowe

§ 4

1. STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO LUB POŁOŻNICTWO

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na studiach  zaocznych (licencjackich, magisterskich) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, pod warunkiem braku dofinansowania ze środków unijnych lub z puli Ministra Zdrowia, mogą ubiegać się o przyznanie refundacji po zakończeniu toku kształcenia i uzyskaniu dyplomu licencjata lub magistra do kwoty 600,00 zł., jednak nie więcej niż 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia.

 

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP ( wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Kopię dyplomu;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Izby lub osobę wystawiającą rachunek,  potwierdzający wniesienie opłaty;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji kształcenia, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, z zachowaniem terminu do 30 dni po wystawieniu dyplomu.

2. SPECJALIZACJE

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na specjalizacji, pod warunkiem braku dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia lub innych źródeł, mogą ubiegać się o przyznanie refundacji jeden raz na 5 lat w  wysokości do kwoty  1600,00 zł po uzyskaniu dyplomu specjalisty, jednak nie więcej niż 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia.

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP ( wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Kopię  dyplomu specjalisty;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Izby lub osobę wystawiającą rachunek,  potwierdzający wniesienie opłaty;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji Kształcenia, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, z zachowaniem terminu do 60 dni po wystawienia dyplomu specjalisty.

3. KURSY KWALIFIKACYJNE

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na kursie kwalifikacyjnym mogą ubiegać się o przyznanie refundacji jeden raz w roku w  wysokości do kwoty 600,00 zł po ukończonym kształceniu, jednak nie więcej niż 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia.

 

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Zaświadczenie od organizatora kształcenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Izby lub osobę wystawiającą rachunek,  potwierdzający wniesienie opłaty;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji Kształcenia, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, z zachowaniem terminu do 30 dni po zakończonym kształceniu.

4. KURSY SPECJALISTYCZNE

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na kursie specjalistycznym mogą ubiegać się o przyznanie refundacji  jeden raz w roku w  wysokości do 50 % osobiście poniesionych środków, nie więcej niż 350,00 zł po ukończonym kursie.

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP ( wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Zaświadczenie od organizatora kształcenia o ukończeniu kursu specjalistycznego;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Izby lub osobę wystawiającą rachunek,  potwierdzający wniesienie opłaty;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji Kształcenia, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, z zachowaniem terminu do 30 dni po zakończonym kształceniu.

5. KONFERENCJE, SYMPOZJA, KONGRESY itp.

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli lub planują ponieść osobiście koszty z tytułu uczestnictwa w konferencji, sympozjum, kongresieitp. mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania/refundacji 1 raz na 2 lata do kwoty 850,00 zł.  Dofinansowanie/refundacja w tym przypadku obejmuje koszt uczestnictwa, dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Informację organizatora o kosztach uczestnictwa, wraz z numerem konta organizatora;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP na co najmniej 20 dni przed terminem posiedzenia Rady lub Prezydium Rady poprzedzającego termin planowanej konferencji, sympozjum, kongresu itp.
 • W przypadku czynnego uczestnictwa tzn. osobistym wygłoszeniu wykładu, prelekcji, prowadzeniu warsztatów, dodatkowo:
 • potwierdzenie od organizatora o czynnym uczestnictwie,
 • tekst wystąpienia i zgodę autora na publikację w biuletynie „Wiadomości w czepku”.

 

5.1 Przedpłatę kosztów uczestnictwa w konferencji, sympozjum, kongresie itp. dokonuje Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych. Nie udziela się zaliczek na pozostałe koszty tj.  koszty przejazdu, noclegu itp.,

5.2 Wnioski nie spełniające powyższych wymogów będą rozpatrzone negatywnie.

5.3 Wniosek złożony po terminie konferencji, sympozjum, kongresie itp. będzie rozpatrzony negatywnie.

5.4 Ostateczne rozliczenie przez członka SIPiP, przyznanego dofinansowania/refundacji musi nastąpić w ciągu 30 dni od zakończenia  konferencji, kongresu, sympozjum, itp., po przedstawieniu:

 • potwierdzenia uczestnictwa (certyfikat lub potwierdzona delegacja);
 • udokumentowanych kosztów przejazdu;
 • kosztów noclegu, wyżywienia (oryginał rachunku imiennego uczestnika);
 • Oświadczenie rozliczenia kosztów (do pobrania w Sekretariacie Izby lub na stronie SIPiP).

5.5 Członkom Rady, Organów Izby, aktywnym członkom Komisji problemowych po roku działalności ( i po zaopiniowaniu odpowiednio przez Przewodniczącą Rady, Organu Izby lub danej Komisji) dofinansowanie/refundacja może być przyznane  jeden raz w roku niezależnie od wybranej  formy kształcenia  lub doskonalenia.

5.6 Członkom samorządu biorącym czynny udział (wykład, prezentacja)w konferencji, sympozjum, kongresie   itp., organizowanych przez SIPiP, dofinansowanie/refundacja może być przyznane  jeden raz w roku niezależnie od wybranej  formy kształcenia  lub doskonalenia.

§ 5

 1. Członek SIPiP, który nie złożył dokumentów, o których mowa w § 4  pkt. 5.4 dotyczących przyznanego dofinansowania/refundacji w terminie 30 dni od zakończenia  konferencji, kongresu, sympozjum itp, traci prawo do dofinansowania/refundacji kosztów we wszystkich formach kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego (wymienionych w Rozdziale I § 2 ust. 1 Regulaminu) przez okres 3 kolejnych lat.

§ 6

 1. Komisja Kształcenia przy SIPiP rozpatruje wnioski – 1 x w miesiącu, w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca.
 2. Zaopiniowane przez w/w komisję wnioski przedstawiane są na posiedzeniu Prezydium Rady lub Rady, które podejmują decyzję w drodze uchwały.
 3. W pilnych przypadkach, wniosek o dofinansowanie/refundację jest przedstawiony na posiedzeniu Prezydium Rady lub Rady do oceny i rozpatrzenia bez opinii Komisji Kształcenia przy SIPiP.
 4. Wnioski złożone do 31 grudnia danego roku będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Rady /Prezydium SIPIP i obciążą konto wnioskodawcy w roku złożenia wniosku (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do biura SIPIP).

 

§ 7

 1. Pisemne uzasadnienie odmownej decyzji, członek SIPiP otrzymuje w terminie 14 dni od posiedzenia Prezydium  Rady lub Rady  SIPiP.
 2. Biuro SIPiP nie powiadamia pisemnie członków SIPiP o przyznanym dofinansowaniu/refundacji.
 3. Wnioskodawca, którego wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, został zaopiniowany negatywnie, może odwołać się od decyzji  Prezydium Rady do Rady SIPiP w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Rady SIPiP.
 4. Decyzja Rady SIPiP jest ostateczna.

§ 8

 1. Komisja kształcenia  może zwrócić się do osoby, której dofinansowano/zrefundowano udział w szkoleniu, o przygotowanie informacji w formie sprawozdania do biuletynu „Wiadomości w czepku”.
 2. Przyznana członkowi SIPiP dofinansowanie /refundacja podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości w przypadku stwierdzenia, że została przyznana na podstawie nieprawdziwych informacji lub fałszywych dowodów.  Członek SIPiP zobligowany jest dokonać bezzwłocznie   wpłaty otrzymanych środków na konto SIPiP

§ 9

 1. Rezygnacja członka SIPiP z przyznanego dofinansowania/refundacji do konferencji, sympozjum itp., podyktowana ważnymi zdarzeniami losowymi, musi być złożona bezzwłocznie z zachowaniem formy pisemnej i będzie rozpatrywana indywidualnie na posiedzeniu Prezydium Rady lub Rady zależnie od warunków podyktowanych przez organizatora w/w formy  doskonalenia zawodowego i możliwości zwrotu przelanych środków finansowych.
 2. W przypadku nie dotrzymania warunków określonych w 9 pkt.1 traktuje się w/w członka SIPiP jako osobę, która korzystała z dofinansowania/refundacji.

 

§ 10

 1. Regulamin zatwierdzony przez Radę SIPiP w dniu 21.06.2018 r. w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.08.2018r.
 1. Dofinansowanie/refundacje przyznane na dotychczas obowiązujących przepisach zachowują swoją moc, przy czym ostateczne rozliczenie nastąpi na zasadach  i z uwzględnieniem maksymalnych kwot określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmować będzie Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

 

Aktualności

 

Wojewoda Zachodniopomorski poszukuje kandydatów

na stanowisko wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

WYMIAR ETATU:  0,5 etatu lub 1 etat

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4

KONTAKT  91/430 3235 lub 91/430 3330.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie ZUW w zakładce PRACA/WOLNE STANOWISKA

Aktualności

Aktualności
Informujemy Świadczeniobiorców, że składanie wniosków o wydanie opinii w sprawie podziału dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne odbywa się wg dotychczasowych zasad. Jednocześnie informujemy, że wnioski należy złożyć po uzyskaniu z ZOW NFZ aneksu dotyczącego liczby etatów (nie dotyczy POZ).
Szkolenia

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, podstawowy.

Najbliższy kurs będzie organizowany w dniach :  09-10.10.2018.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o złożenie karty zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
Koszt kursu: 200,00 zł

 

Dział Szkoleń SIPiP
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl
91/432-98-64

Szkolenia

KOMUNIKAT

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek w ramach projektu: „Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Numer-naboru:-RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17.

Zajęcia rozpoczną się 09 listopada 2018r. o godz. 15.30 w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej,  ul. Kusocińskiego 3 w Szczecinie.

Cel kształcenia:

 • Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

 Zajęcia teoretyczne na kursie specjalistycznym „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek będą odbywały się według zamieszczonego harmonogramu:

 • 09.11.2018 – od godz. 15.30
 • 10.11.2018 – od godz. 8.30
 • 23.11.2018 –  od godz.  8.30
 • 24.11.2018 – od godz. 15.30
 • 25.11.2018 – od godz.  8.30

Zajęcia praktyczne będą odbywały się w tygodniu, w podziale na grupy.

Na zajęcia praktyczne niezbędny jest (fartuch, obuwie zmienne, ksero aktualnej książeczki zdrowia). Wszyscy uczestnicy w ramach kursu będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, HIV/WZW.

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie
z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi  80 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin,

zajęcia praktyczne –  45 godzin

              

Kwalifikacja na kurs za pośrednictwem systemu SMK

w razie pytań zapraszamy do kontaktu  z działem szkoleń:

91 432-98-64 lub as-szkolenia@sipip.szczecin.pl

Aktualności
Za utrudnienia przepraszamy
Szkolenia
Aktualności

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że organizujemy kurs specjalistyczny „Endoskopia” dla pielęgniarek.

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć   28.09.2018r.
Każda pielęgniarka, która będzie chciała wziąć  udział w  szkoleniu podyplomowym musi złożyć swoje zgłoszenie poprzez system SMK.

Kurs przeznaczony dla pielęgniarek ze wszystkich województw. Informujemy, że planowany kurs będzie kursem pełnopłatnym, po ukończonym kursie uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie po odbytym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie, zgodnie z regulaminami Izb, w których są zrzeszeni. Szczecińska Izba nie zwraca i nie dofinansowuje kosztów związanych z dojazdem oraz noclegami.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 133 godziny dydaktyczne, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 63 godziny,
 • zajęcia praktyczne – 70 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy w ramach kosztu kursu za wrażeniem zgody będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

 

Zgodnie z  ustawą z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. , poz.1991 z późn. zm.)

Warunkiem wzięcia udziału w każdym kursie jest:

 1. Założenie konta w systemie SMK,
 2. Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek.

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Warszawa,  9 lipca 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS, agendy Ministra Zdrowia organizuje szkolenia w zakresie HIV/AIDS dla pracowników wykonujących zawód medyczny: 

lekarzy,

lekarzy dentystów,

pielęgniarek i położnych,

ratowników medycznych,

specjalistów i instruktorów terapii uzależnień,

psychologów,

pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych itp.

 

W programie uwzględniono zagadnienia dotyczące HIV/AIDS, obejmujące m.in.  aspekty medyczne, etyczno-prawne, psychospołeczne, ekspozycję zawodową  na HIV i postępowanie poekspozycyjne, epidemiologię , seksuologię oraz wybrane elementy uzależnień.

 

Szkolenia o tematyce HIV/AIDS dla różnych grup zawodowych organizujemy od 2000 r.
w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Fundacja jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00129/2009.

 W naszej tegorocznej ofercie znajdują się 3-dniowe szkolenia (25 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 16 godzin warsztatów)  w terminach:

24 – 26 września 2018 r.                                   1 – 3  października  2018 r.

8 – 10  października  2018 r.

 

Szkolenia odbędzie się w podwarszawskiej miejscowości uzdrowiskowej Konstancin–Jeziorna. Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2–osobowych z łazienką i wyżywienie. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie.

 

Wykładowcami są profesjonaliści, doskonale znający zagadnienia zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i dysponujący  dużym doświadczeniem w bezpośredniej pracy z osobami żyjącymi z HIV/AIDS oraz z osobami uzależnionymi.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o przesłanie na adres Fundacji (przez e-mail, fax lub pocztą) załączonej karty zgłoszenia na szkolenie oraz informacji o nabywcy rachunku (dla osób, które życzą sobie wystawienia rachunku).

 

Wpłaty na konto należy dokonać najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, z zaznaczeniem nazwiska osoby, za którą wnoszona jest wpłata oraz dopiskiem „medycyna”. Na Państwa życzenie możemy wystawić rachunek przed dokonaniem płatności:

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”

PKO BP S.A. IX O/Warszawa Nr 42 1020 1097 0000 7402 0103 5096

 

Zwrotu wpłaty dokonujemy wyłącznie wtedy, jeżeli rezygnacja z udziału w szkoleniu nastąpi najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Uprzejmie informujemy, że pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające szczegóły organizacyjne prześlemy Państwu dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.  W przypadku braku miejsc informujemy o tym uczestników natychmiast po otrzymaniu karty zgłoszenia.

 

 

Zgłoszenia prosimy kierować do:

 

Polskiej Fundacji  Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”

00-672 Warszawa, ul. Piękna 64 A

tel./fax :  (22)  626 86 60

e-mail:  reshumanae@reshumanae.org.pl

 

 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji
o szkoleniu wśród pracowników Państwa placówki.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 

Z poważaniem

Prezes

Zarządu Fundacji „Res Humanae”

 

Witold Mateusz Liwski

Informacje dotyczące szkolenia i druki zgłoszeń  dostępne są na stronie internetowej Fundacji:  www.reshumanae.org.pl

 

Zakres tematyczny – pobierz

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Informacja o nabywcy rachunku – pobierz

Aktualności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne  prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

Oświadczenie – pobierz

Praca

CLOSE
CLOSE