Aktualności

Załącznik  Nr 1 do Uchwały Rady SIPiP Nr 39/VII/18 z dnia 21.06.2018r.

 

Regulamin dofinansowania/refundowania kosztów kształcenia

Członków Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 01 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011r. Nr 174 poz.1038 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. z 2016r, poz.1251 z późn. zm.)

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Dofinansowaniu – oznacza dokonanie przedpłaty przez SIPiP do danej formy kształcenia (dotyczy tylko i wyłącznie konferencji, sympozjów, kongresów, itp.)

Refundowaniu – oznacza zwrot przez SIPiP wcześniej wydatkowanych środków finansowych na kształcenie przez członka SIPiP;

 

ROZDZIAŁ I – Przepisy wstępne

§ 1

 1. Członek Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych podnoszący kwalifikacje zawodowe ma prawo ubiegać się o częściowe dofinansowanie/refundację poniesionych kosztów z  tego tytułu – zgodnie z zapisami szczegółowymi ujętymi w Rozdziale II.
 2. Wysokość funduszu przeznaczonego na dofinansowanie/refundowanie określa na każdy rok kalendarzowy Uchwała Budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
 3. Dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, jest realizowane do wykorzystania środków budżetowych w danym roku kalendarzowym.

§ 2

1. Dofinansowaniu/refundowaniu podlegają następujące formy kształcenia i doskonalenia zawodowego:

 • wyższe studia  zaoczne pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie-pomostowe, magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo;
 • specjalizacje;
 • kursy kwalifikacyjne;
 • kursy specjalistyczne;
 • konferencje, sympozja, kongresy, itp., których program  ma związek z zakresem zadań zawodowych wnioskodawcy.

2. Dofinansowania/refundacji dokonuje się wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, jeden raz w roku do jednej z wybranych form kształcenia lub doskonalenia zawodowego. W przypadku konferencji, sympozjum, kongresu itp. jeden raz na dwa lata.

3. W przypadku skorzystania z dofinansowania/refundacji do konferencji, sympozjum, kongresu itp., członek SIPiP nie będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie/refundację do żadnej z form kształcenia i doskonalenia zawodowego w następnym roku kalendarzowym.

4. Udzielona kwota refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nie może przekroczyć kwoty osobiście poniesionych środków przez członka SIPiP. W przypadku dofinansowania lub refundacji z innych źródeł (np. zakład pracy, sponsorzy itp.) ubiegający się o dofinansowanie/refundację ma obowiązek wykazać otrzymaną kwotę we wniosku o dofinansowanie/refundację (część A pkt.11).

5.Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3

 1. O dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego mają  prawo ubiegać się członkowie SIPiP, regularnie opłacający składki członkowskie i nie mający zaległości przez okres ostatnich 36 miesięcy.
 2. Nowi członkowie SIPIP mają prawo ubiegać o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek.
 3. Osoby, które przeniosły się z rejonu innej Izby do SIPiP, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 12 miesięcy regularnego opłacania składek na rzecz Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych i udokumentowania regularnego opłacania składek na rzecz Izby, której byli członkami przez 12 miesięcy w okresie poprzedzającym przeniesienie.
 4. Członkowie SIPiP, którzy po pięcioletniej przerwie w wykonywaniu zawodu, odnowili Prawo Wykonywania Zawodu, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek.
 5. Członkowie SIPiP, którzy pozostawali bezrobotni, mają prawo, po podjęciu zatrudnienia, ubiegać się o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek oraz dostarczenia aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Pracy o ujęciu przed podjęciem zatrudnienia w rejestrze osób bezrobotnych.
 6. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej należy rozumieć przekazanie jej  na konto SIPP do 30 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dopuszcza się opłacanie składki członkowskiej „z góry” za okres dłuższy niż miesiąc.
 7. Okres zwolnienia z obowiązku zapłaty składki członkowskiej na mocy postanowień odpowiedniej uchwały Krajowego Zjazdu PiP uznaje się na potrzeby Regulaminu  za jednoznaczny z okresem opłacania składek.

  

ROZDZIAŁ II – Przepisy szczegółowe

§ 4

1. STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO LUB POŁOŻNICTWO

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na studiach  zaocznych (licencjackich, magisterskich) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, pod warunkiem braku dofinansowania ze środków unijnych lub z puli Ministra Zdrowia, mogą ubiegać się o przyznanie refundacji po zakończeniu toku kształcenia i uzyskaniu dyplomu licencjata lub magistra do kwoty 600,00 zł., jednak nie więcej niż 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia.

 

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP ( wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Kopię dyplomu;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Izby lub osobę wystawiającą rachunek,  potwierdzający wniesienie opłaty;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji kształcenia, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, z zachowaniem terminu do 30 dni po wystawieniu dyplomu.

2. SPECJALIZACJE

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na specjalizacji, pod warunkiem braku dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia lub innych źródeł, mogą ubiegać się o przyznanie refundacji jeden raz na 5 lat w  wysokości do kwoty  1600,00 zł po uzyskaniu dyplomu specjalisty, jednak nie więcej niż 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia.

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP ( wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Kopię  dyplomu specjalisty;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Izby lub osobę wystawiającą rachunek,  potwierdzający wniesienie opłaty;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji Kształcenia, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, z zachowaniem terminu do 60 dni po wystawienia dyplomu specjalisty.

3. KURSY KWALIFIKACYJNE

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na kursie kwalifikacyjnym mogą ubiegać się o przyznanie refundacji jeden raz w roku w  wysokości do kwoty 600,00 zł po ukończonym kształceniu, jednak nie więcej niż 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia.

 

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Zaświadczenie od organizatora kształcenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Izby lub osobę wystawiającą rachunek,  potwierdzający wniesienie opłaty;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji Kształcenia, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, z zachowaniem terminu do 30 dni po zakończonym kształceniu.

4. KURSY SPECJALISTYCZNE

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na kursie specjalistycznym mogą ubiegać się o przyznanie refundacji  jeden raz w roku w  wysokości do 50 % osobiście poniesionych środków, nie więcej niż 350,00 zł po ukończonym kursie.

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP ( wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Zaświadczenie od organizatora kształcenia o ukończeniu kursu specjalistycznego;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Izby lub osobę wystawiającą rachunek,  potwierdzający wniesienie opłaty;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji Kształcenia, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, z zachowaniem terminu do 30 dni po zakończonym kształceniu.

5. KONFERENCJE, SYMPOZJA, KONGRESY itp.

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli lub planują ponieść osobiście koszty z tytułu uczestnictwa w konferencji, sympozjum, kongresieitp. mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania/refundacji 1 raz na 2 lata do kwoty 850,00 zł.  Dofinansowanie/refundacja w tym przypadku obejmuje koszt uczestnictwa, dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Informację organizatora o kosztach uczestnictwa, wraz z numerem konta organizatora;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP na co najmniej 20 dni przed terminem posiedzenia Rady lub Prezydium Rady poprzedzającego termin planowanej konferencji, sympozjum, kongresu itp.
 • W przypadku czynnego uczestnictwa tzn. osobistym wygłoszeniu wykładu, prelekcji, prowadzeniu warsztatów, dodatkowo:
 • potwierdzenie od organizatora o czynnym uczestnictwie,
 • tekst wystąpienia i zgodę autora na publikację w biuletynie „Wiadomości w czepku”.

 

5.1 Przedpłatę kosztów uczestnictwa w konferencji, sympozjum, kongresie itp. dokonuje Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych. Nie udziela się zaliczek na pozostałe koszty tj.  koszty przejazdu, noclegu itp.,

5.2 Wnioski nie spełniające powyższych wymogów będą rozpatrzone negatywnie.

5.3 Wniosek złożony po terminie konferencji, sympozjum, kongresie itp. będzie rozpatrzony negatywnie.

5.4 Ostateczne rozliczenie przez członka SIPiP, przyznanego dofinansowania/refundacji musi nastąpić w ciągu 30 dni od zakończenia  konferencji, kongresu, sympozjum, itp., po przedstawieniu:

 • potwierdzenia uczestnictwa (certyfikat lub potwierdzona delegacja);
 • udokumentowanych kosztów przejazdu;
 • kosztów noclegu, wyżywienia (oryginał rachunku imiennego uczestnika);
 • Oświadczenie rozliczenia kosztów (do pobrania w Sekretariacie Izby lub na stronie SIPiP).

5.5 Członkom Rady, Organów Izby, aktywnym członkom Komisji problemowych po roku działalności ( i po zaopiniowaniu odpowiednio przez Przewodniczącą Rady, Organu Izby lub danej Komisji) dofinansowanie/refundacja może być przyznane  jeden raz w roku niezależnie od wybranej  formy kształcenia  lub doskonalenia.

5.6 Członkom samorządu biorącym czynny udział (wykład, prezentacja)w konferencji, sympozjum, kongresie   itp., organizowanych przez SIPiP, dofinansowanie/refundacja może być przyznane  jeden raz w roku niezależnie od wybranej  formy kształcenia  lub doskonalenia.

§ 5

 1. Członek SIPiP, który nie złożył dokumentów, o których mowa w § 4  pkt. 5.4 dotyczących przyznanego dofinansowania/refundacji w terminie 30 dni od zakończenia  konferencji, kongresu, sympozjum itp, traci prawo do dofinansowania/refundacji kosztów we wszystkich formach kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego (wymienionych w Rozdziale I § 2 ust. 1 Regulaminu) przez okres 3 kolejnych lat.

§ 6

 1. Komisja Kształcenia przy SIPiP rozpatruje wnioski – 1 x w miesiącu, w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca.
 2. Zaopiniowane przez w/w komisję wnioski przedstawiane są na posiedzeniu Prezydium Rady lub Rady, które podejmują decyzję w drodze uchwały.
 3. W pilnych przypadkach, wniosek o dofinansowanie/refundację jest przedstawiony na posiedzeniu Prezydium Rady lub Rady do oceny i rozpatrzenia bez opinii Komisji Kształcenia przy SIPiP.
 4. Wnioski złożone do 31 grudnia danego roku będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Rady /Prezydium SIPIP i obciążą konto wnioskodawcy w roku złożenia wniosku (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do biura SIPIP).

 

§ 7

 1. Pisemne uzasadnienie odmownej decyzji, członek SIPiP otrzymuje w terminie 14 dni od posiedzenia Prezydium  Rady lub Rady  SIPiP.
 2. Biuro SIPiP nie powiadamia pisemnie członków SIPiP o przyznanym dofinansowaniu/refundacji.
 3. Wnioskodawca, którego wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, został zaopiniowany negatywnie, może odwołać się od decyzji  Prezydium Rady do Rady SIPiP w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Rady SIPiP.
 4. Decyzja Rady SIPiP jest ostateczna.

§ 8

 1. Komisja kształcenia  może zwrócić się do osoby, której dofinansowano/zrefundowano udział w szkoleniu, o przygotowanie informacji w formie sprawozdania do biuletynu „Wiadomości w czepku”.
 2. Przyznana członkowi SIPiP dofinansowanie /refundacja podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości w przypadku stwierdzenia, że została przyznana na podstawie nieprawdziwych informacji lub fałszywych dowodów.  Członek SIPiP zobligowany jest dokonać bezzwłocznie   wpłaty otrzymanych środków na konto SIPiP

§ 9

 1. Rezygnacja członka SIPiP z przyznanego dofinansowania/refundacji do konferencji, sympozjum itp., podyktowana ważnymi zdarzeniami losowymi, musi być złożona bezzwłocznie z zachowaniem formy pisemnej i będzie rozpatrywana indywidualnie na posiedzeniu Prezydium Rady lub Rady zależnie od warunków podyktowanych przez organizatora w/w formy  doskonalenia zawodowego i możliwości zwrotu przelanych środków finansowych.
 2. W przypadku nie dotrzymania warunków określonych w 9 pkt.1 traktuje się w/w członka SIPiP jako osobę, która korzystała z dofinansowania/refundacji.

 

§ 10

 1. Regulamin zatwierdzony przez Radę SIPiP w dniu 21.06.2018 r. w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.08.2018r.
 1. Dofinansowanie/refundacje przyznane na dotychczas obowiązujących przepisach zachowują swoją moc, przy czym ostateczne rozliczenie nastąpi na zasadach  i z uwzględnieniem maksymalnych kwot określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmować będzie Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Warszawa,  9 lipca 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS, agendy Ministra Zdrowia organizuje szkolenia w zakresie HIV/AIDS dla pracowników wykonujących zawód medyczny: 

lekarzy,

lekarzy dentystów,

pielęgniarek i położnych,

ratowników medycznych,

specjalistów i instruktorów terapii uzależnień,

psychologów,

pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych itp.

 

W programie uwzględniono zagadnienia dotyczące HIV/AIDS, obejmujące m.in.  aspekty medyczne, etyczno-prawne, psychospołeczne, ekspozycję zawodową  na HIV i postępowanie poekspozycyjne, epidemiologię , seksuologię oraz wybrane elementy uzależnień.

 

Szkolenia o tematyce HIV/AIDS dla różnych grup zawodowych organizujemy od 2000 r.
w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Fundacja jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00129/2009.

 W naszej tegorocznej ofercie znajdują się 3-dniowe szkolenia (25 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 16 godzin warsztatów)  w terminach:

24 – 26 września 2018 r.                                   1 – 3  października  2018 r.

8 – 10  października  2018 r.

 

Szkolenia odbędzie się w podwarszawskiej miejscowości uzdrowiskowej Konstancin–Jeziorna. Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2–osobowych z łazienką i wyżywienie. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie.

 

Wykładowcami są profesjonaliści, doskonale znający zagadnienia zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i dysponujący  dużym doświadczeniem w bezpośredniej pracy z osobami żyjącymi z HIV/AIDS oraz z osobami uzależnionymi.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o przesłanie na adres Fundacji (przez e-mail, fax lub pocztą) załączonej karty zgłoszenia na szkolenie oraz informacji o nabywcy rachunku (dla osób, które życzą sobie wystawienia rachunku).

 

Wpłaty na konto należy dokonać najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, z zaznaczeniem nazwiska osoby, za którą wnoszona jest wpłata oraz dopiskiem „medycyna”. Na Państwa życzenie możemy wystawić rachunek przed dokonaniem płatności:

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”

PKO BP S.A. IX O/Warszawa Nr 42 1020 1097 0000 7402 0103 5096

 

Zwrotu wpłaty dokonujemy wyłącznie wtedy, jeżeli rezygnacja z udziału w szkoleniu nastąpi najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Uprzejmie informujemy, że pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające szczegóły organizacyjne prześlemy Państwu dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.  W przypadku braku miejsc informujemy o tym uczestników natychmiast po otrzymaniu karty zgłoszenia.

 

 

Zgłoszenia prosimy kierować do:

 

Polskiej Fundacji  Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”

00-672 Warszawa, ul. Piękna 64 A

tel./fax :  (22)  626 86 60

e-mail:  reshumanae@reshumanae.org.pl

 

 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji
o szkoleniu wśród pracowników Państwa placówki.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 

Z poważaniem

Prezes

Zarządu Fundacji „Res Humanae”

 

Witold Mateusz Liwski

Informacje dotyczące szkolenia i druki zgłoszeń  dostępne są na stronie internetowej Fundacji:  www.reshumanae.org.pl

 

Zakres tematyczny – pobierz

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Informacja o nabywcy rachunku – pobierz

Aktualności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne  prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

Oświadczenie – pobierz

Praca

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

W imieniu PZWL Wydawnictwa Lekarskiego i Polskiej Federacji w Diabetologii serdecznie zapraszam Państwa do udziału

w VI edycji konferencji „Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy”, która odbędzie się już 20 października br. w Warszawie.

Kierownikiem Komitetu Naukowego konferencji jest Pani Alicja Szewczyk – Przewodnicząca PFED.

 

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kod rabatowy upoważniający do rejestracji w niższej cenie, czyli  99 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację na wydarzenie za pośrednictwem strony  http://i.pzwl.pl/voucher99/

W pole „kod promocyjny” prosimy wpisać kod C2

Program konferencji – pobierz

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

 

 

Pozdrawiam,

Wioletta Reluga
Specjalista ds. marketingu

 
tel. kom. 502 796 059
tel. 22 695 41 70
PZWL Sp. z o. o. Wydawnictwo Lekarskie
Grupa PWN
ul. G. Daimlera 2
02-460 Warszawa
 
 
Instytut PWN
www.instytutpwn.pl
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o. o.
www.pzwl.pl
 
 
PZWL Wydawnictwo Lekarskie z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. Daimlera nr 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265613, REGON: 140 718 275  NIP: 521 340 83 19, kapitał zakładowy w wysokości 13 940 000 zł.

 

 

 

Aktualności
Szanowni Państwo,

Mamy wielką przyjemność, wspólnie z Panią Jeannette
Kalytą, zaprosić Państwa do udziału w I cyklu bezpłatnych
warsztatów szkoleniowych dla
Położnych.Odbędą się one jesienią w 10 miastach Polski.

7 września: Szczecin – Hotel Dana, Aleja Wyzwolenia 50
8 września: Poznań – Hotel Altus, ul. Święty Marcin 40
13 września: Siedlce – Hotel Ibis STYLES, ul. Jana Pawła II 10
14 września: Lublin – Hotel Piano, ul. Jana Pawła II 19
15 września: Rzeszów – Hotel Metropolitan, ul. Juliusza Słowackiego 16
20 września: Warszawa-Sangate Hotel Airport, Komitetu Obrony Robotników 32
21 września: Kraków – Hotel Campanile, ul. św. Tomasza 34
22 września: Katowice-Hotel Diament Arsenal Palace, ul.Paderewskiego35
28 września: Bydgoszcz – Hotel City, ul. 3 Maja 6
29 września: Gdańsk – Hotel Novotel Gdańsk Centrum, ul. Pszenna 1

Tematyka wykładów i warsztatów zorientowana jest na najnowsze trendy
w zakresie pracy położnych,opieki neonatologicznej,zagadnień
żywieniowych oraz snu niemowlaków.

Gwarantujemy Państwu miłą atmosferę oraz dawkę bezcennej wiedzy.

Zainteresowane osoby, prosimy o kliknięcie w poniższy link i
rejestrację on line

http://www.globpharma.pl/aktualne-trendy-polskiego-poloznictwa-z-jeannette-kalyta/

Możliwa jest również rejestracja telefoniczna pod numerem 514 450 900

http://www.globpharma.pl/aktualne-trendy-polskiego-poloznictwa-z-jeannette-kalyta/

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

Dodatkowo dla każdego uczestnika drobny upominek oraz konkurs z nagrodami :)

Niniejszym informujemy że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w
związku z prowadzoną korespondencją (podstawa przetwarzania art. 6
ust. 1 lit.b RODO).

Administratorem danych jest Glob Pharma Sp. z o.o. , ul. Klimczoka 9,
40-857 Katowice, office@globpharma.pl

Pana/Pani  osobowe Administrator może udostępniać następującym
kategoriom podmiotów:

firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji
publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania
przygotowawczego. Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren
Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji
świadczeń związanych z tą korespondencją.

Pani/Panu przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ewentualne sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność
prowadzenia korespondencji emailowej. W takim przypadku możliwa będzie
korespondencja tradycyjna lub kontakt osobisty.

Aktualności

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;

prowadzenie dokumentacji pracowniczej

w kontekście RODO

oraz inne zagadnienia Prawa Pracy

 

 

 

DATA: 16 lipiec 2018 r. (termin potwierdzony!)

MIEJSCE: Szczecin

CENA: 385 zł netto (rabat 15 zł przy zgłoszeniu 2 i więcej osób).

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 12 lipiec 2018 r.

 

Cel szkolenia:

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej wbrew ogólnemu przekonaniu nie jest łatwym zadaniem. Pilnowanie ciągłości akt osobowych, terminowe dokładanie dokumentów, zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Dodatkowo wiele wątpliwości budzi ochrona danych osobowych znajdujących się w tych aktach. Szczególnie gdy musimy się przygotować do wdrożenia RODO.

 • Jak dobrze przygotować się na jego wejście w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej?
 • Jak prawidłowo nawiązywać stosunek pracy?
 • Jak najlepiej jest rozstać się z pracownikiem?
 • Czy skorzystać z możliwości zmiany formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną?

Na te i na wiele innych pytań znajdziecie praktyczną odpowiedź w trakcie szkolenia.

Adresaci szkolenia:

 

Pracodawcy, osoby kierujące zakładem pracy, pracownicy działów kadr.

Informacje o prowadzącym: Piotr Malinowski

 • prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy,
 • w latach 2010 – 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Expert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi,
 • doświadczony wykładowca – od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem,
 • trener zdobywający znakomite recenzje od uczestników szkoleń.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Proces zatrudniania zasady, błędy:
 • etapy zawarcia stosunku pracy,
 • forma umowy o pracę,
 • kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
 • dzieło a zlecenie,
 • zlecenie a umowa o pracę.
  1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej:
 • zasady prowadzenia akt osobowych,
 • co możemy przechowywać a czego nie?
 • prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • inne dokumenty pracownicze.
  1. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników:
 • odpowiedzialność materialna,
 • szkoda wyrządzona pracodawcy,
 • egzekwowanie odszkodowania od pracownika,
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi,
 • tryb nakładania kar porządkowych.
  1. Jak zwolnić pracownika?
 • zasady rozwiązywania stosunku pracy,
 • wypowiedzenie,
 • kiedy rozwiązanie bez wypowiedzenia?
 • kogo nie można zwolnić?
 • świadectwo pracy tryb wydania i zasady wypełniania.
  1. Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych RODO:
 • ogólne zasady,
 • nowe rodzaje danych osobowych,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej po wejściu w życie RODO,
 • nowe obowiązki informacyjne i zmienione klauzule.
  1. Zmiany w prawie pracy od 01.01.2019:
 • umożliwienie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej lub elektronicznej,
 • skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat,
 • wypłata wynagrodzenia na konto jako zasada.
  1. Nowe kodeksy pracy?

Pełna informacja z programem znajduje się w załączniku – pobierz

Aktualności

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, podstawowy.

Najbliższy kurs będzie organizowany w dniach :  11-12.09.2018.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o złożenie karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu

Koszt kursu: 200,00 zł

 

Dział Szkoleń SIPiP
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl
91/432-98-64

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu naukowym kierowanym do pielęgniarek operacyjnych pod nazwą:

II Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii
pn. „Innowacyjne metody operacyjne w odniesieniu do powszechnie
i sporadycznie występujących nowotworów”

Wydarzenie to będzie miało miejsce 14 września 2018r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Spotkanie jest organizowane przez Pielęgniarki i Położne Operacyjne Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Zespół Pielęgniarek Operacyjnych OIPiP
w Poznaniu przy współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Instrumentariuszek i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej.

Podczas jednodniowej konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach naukowych, warsztatach oraz porozmawiać na żywo z zespołem operacyjnym w trakcie bezpośredniej transmisji operacji z Sali operacyjnej.

Serdecznie zapraszamy chętne Koleżanki i Kolegów do przedstawiania swoich doświadczeń w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w onkologii (i nie tylko). Lista prelegentów nie jest jeszcze zamknięta.

 

Rejestracja na konferencję oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie – www.kpowo.pl

Zapraszamy do Poznania!

 

Aktualności
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Wniosek o refundacje – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji ZDROWIE KOBIETY – jako problem interdyscyplinarny,

która odbędzie się w dniach 8 – 10 listopada 2018 r. w Hotelu Ibis*** we Wrocławiu.

 

Szczegółowe informacje, program oraz rejestracja na stronie internetowej: www.agora-konferencje.pl

Do zobaczenia we Wrocławiu
Prof. Mariusz Zimmer

 

Przemysław Kupka

AGORA KONFERENCJE

Dział Marketingu i Sprzedaży

mobile: 693 068 039

email: przemyslaw.kupka@agora-konferencje.pl

ul.Błażeja 10L/2

61-608 Poznań

tel. 61 842 74 65

mail:biuro@agora-konferencje.pl

www.agora-konferencje.pl

 

CLOSE
CLOSE