Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20141030_konf

Szkolenia

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że  liczba pielęgniarek ubiegających się o dopuszczenie do kursu jest większa niż liczba miejsc w związku z czym odbędzie się test kwalifikacyjny  na kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo – oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w dniu  29.10.2014r. o godz. 09.00 w budynku: BUCHALTER Sp. z.o.o. ul. Wojska Polskiego 83 w Szczecinie (parter).

Prosimy o przybycie o godzinie 08.30 i zabranie dowodu osobistego oraz długopisu.

Drzwi do sali wykładowej zostaną zamknięte o godzinie 09.00.

Warunkiem zakwalifikowania do testu kwalifikacyjnego jest złożenie następujących dokumentów:

– karta zgłoszenia uczestnictwa

– ksero prawa wykonywania zawodu ( potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginał   do wglądu)

– zaświadczenie o półrocznym stażu pracy

Dokumenty w/w należy dostarczyć w dziale szkoleń Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych  przy ul. Bogusława X 30  w Szczecinie do dnia  27.10.2014r.

 

 

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Rady

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

mgr Maria Matusiak

 

 

UWAGA: Uczestnik   zobowiązany jest do  osobistego lub telefonicznego (91/4329864) potwierdzenia swojego udziału lub rezygnacji  z kursu do 24.10.2014r.

 

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (Nr 01/11) wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne –  30 godzin,

ćwiczenia w warunkach symulowanych –  25 godzin,

zajęcia praktyczne –  35 godzin.

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych
w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Łączną liczbę godzin zaplanowano na 493 godziny dydaktyczne:

  • blok ogólnozawodowy 120 godzin[1]
  • blok specjalistyczny 373 godziny
    • część teoretyczna 93 godziny
    • część praktyczna     280 godzin

 

 

 

Kurs specjalistyczny  Resuscytacji krążeniowo oddechowej rozpocznie się od 03.11.2014r. o godz. 14.30

Aktualności

20141016_akt

Aktualności

 

W związku z otrzymanym  dnia 01.10.2014r. pismem  z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dotyczącym   raportu  praktyk zawodowych  figurujących w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, które nie posiadają w księdze rejestrowej informacji  o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej bądź wpisy w tym zakresie zawierają informacje o ubezpieczeniach nieaktualnych,

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina:

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

(Do rejestru należy również zgłaszać informację o nowo zawartej umowie ubezpieczenia OC, wypełniając wniosek o zmianę wpisu w rejestrze. Zgodnie z punktem 35 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, zmiana ta jest wolna od opłat.)

Informacja jak zgłosić  m.in. nowo wykupiona polisę OC, w powyższym rejestrze znajduje się na stronie izby : www.sipip.szczecin.pl, wchodząc w zakładkę PRAKTYKI ZAWODOWE, a następnie  WYSYŁANIE WNIOSKU O ZMIANIE WPISU W REJESTRZE PRAKTYK.

 

W sytuacjach niejasnych bądź trudnych prosimy o telefon pod nr : 91 / 432 98 65.

 

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

(według art. 107.1.2  ustawy o działalności leczniczej )

 

 Wobec powyższego , prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej posiadania aktualnie obowiązującej polisy OC, w trybie natychmiastowym  i  aktualizowanie na bieżąco danych zawartych w rejestrze.

 

 

Szkolenia

Prowadzimy nabór na pełnopłatną Specjalizacje w dziedzinie „Pielęgniarstwa neurologicznego” dla pielęgniarek.

Bliższych informacji udziela Dział Szkoleń SIPIP pod numerem tel. 91-432-98-64.

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20141124_konf

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20141027_konf

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Z a p r o s z e n i e

Wojewoda Zachodniopomorski

 serdecznie zaprasza

 Pielęgniarki medycyny szkolnej

 

na konferencję wojewódzką
nt. „Problemy zdrowia psychicznego w środowisku szkolnym” – II edycja,

 która odbędzie się w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

w dniu 16 października 2014 r. o godz. 10.00

Udział w konferencji jest bezpłatny, zgłoszenia proszę przesłać faksem na kartach zgłoszeń do Wydziału Zdrowia Publicznego pod numer 91-430-33-18 do dnia 14 października 2014 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz pierwszeństwo mają osoby, które nie brały udziału w I edycji w ubiegłym roku. W przypadku pytań proszę o kontakt z Martą Gracewicz-Bartczak tel. 91-430-32-57.

 

Podczas konferencji poruszana będzie tematyka z zakresu zaburzeń i chorób psychicznych najczęściej występujących wśród dzieci i młodzieży m. in.: ADHD, bulimia, anoreksja, depresja, zaburzenia nerwicowe oraz problemy zdrowia psychicznego w miejscu pracy takie jak wypalenie zawodowe, mobbing.

Karta zgłoszeniowa – pobierz
Program – pobierz

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

i

Polpharma

Mają zaszczyt zaprosić Panie położne i pielęgniarki na spotkanie edukacyjne

Antykoncepcja XXI wieku”

Które odbędzie się 30 października 2014roku w godz. 1800 - 2000
Hotel Novotel ul. 3 Maja 31 Szczecin

Tematyka spotkania:

1. Co o antykoncepcji położna wiedzieć powinna.
2. Kto będzie mógł wypisywać RECEPTY , a kto je przedłużać
ZGODNIE Z USTAWĄ Z 22 LIPCA 2014
r.

SPOTKANIE PROWADZIĆ BĘDZIE

prof. dr n. med. Violetta Skrzypulec – Plinta
ginekolog położnik, endokrynolog, seksuolog
Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 15 PAŹDZIERNIKA 2014r.

Karta zgłoszeniowa – pobierz

 

Galeria Szkoleń