Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Zakres tematyczny – pobierz

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

„I Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących”

Świlcza k/Rzeszowa, 27 – 30 listopada 2017r.

 

Opis szkolenia:

 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

 

 • Przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji medycznej wynikające z ustawy o prawach pacjenta oraz innych aktów prawnych
 • Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności pielęgniarki i położnej oraz zasady wyboru optymalnych polis ubezpieczeniowych

 

 1. Unormowania prawne z zakresu zamówień publicznych i procedury ich stosowania w realiach podmiotu leczniczego, zasady eksploatacji wyrobów medycznych i produktów leczniczych

 

 1. Pielęgniarko i położno pielęgnuj swoje zdrowie i nie daj się chorobie

 

 • Poszerzenie wiedzy związanej z ergonomiką pracy na oddziale i w przychodni
 • Profilaktyka zdrowia
 • Zasady stosowania autoterapii bólu

 

 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu epidemiologii na oddziale

 

 • Jak poprawić bezpieczeństwo epidemiologiczne w oddziale nie zwiększając budżetu
 • Epidemiologiczne ujęcie błędów pracowników medycznych

 

 1. Wymagania prawne w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych

 

 1. Regulacje i unormowania prawne dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

 

Po szkoleniu możliwość skorzystania z warsztatów:

 

 • „Zarządzanie emocjami – czyli jak radzić sobie w sytuacjach wywołujących emocje w nas i w innych”
 • „Krzyk czy cisza – wczesne i późne radzenie sobie z napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej, rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji”

 

Prowadzący szkolenie:

 

 • dr n. prawnych Anna Augustynowicz – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Paweł Strzelec – radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • Danuta Jaskulska – trener – prawnik, były arbiter z listy Prezesa UZP.  Duże praktyczne doświadczenie, udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza, przewodniczącego komisji oraz kontroli prowadzonych postępowań. Uwzględnia rozwiązania problemów zamówieniowych w aspekcie systemowym i biznesowym
 • Zdzisław Jarecki – mgr fizjoterapii
 • Marzena Stopa – specjalista ds. epidemiologii
 • Małgorzata Giemza –Konsultant ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego woj. Mazowieckiego
 • Andrzej Peńsko – lekarz, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Marcin Wanke – trener komunikacji interpersonalnej, andragog
 • Maciej Kierył – lekarz, muzykoterapeuta
 • Beata Szlendak – Z-ca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia” i „konferencje” lub po kliknięciu tutaj.

Pozdrawiam,
Anna Osińska

Deklaracja zgłoszeniowa – pobierz

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Jeszcze do 10 stycznia obowiązują niższe opłaty na konferencję pt.: „Terapia podciśnieniowa. Ciąg dalszy nastąpił”. To kolejna edycja spotkania z tego cyklu.
Gdy parę lat temu rozpoczynaliśmy serię naszych spotkań poświęconych terapii podciśnieniowej ten sposób leczenia ran był pewnego rodzaju nowością – twierdzi prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz, przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji.
Jesteśmy w przededniu wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań telemedycznych w leczeniu ran, zaczynamy stosować nieinwazyjną diagnostykę rany pod kątem obecności zakażenia, wdrażamy nowe schematy antybiotykoterapii, poszerzamy możliwości diagnostyczne o genotypowanie bakterii w ranie. Pokażemy to wszystko na naszym kolejnym spotkaniu. Nastawimy się tym razem jeszcze bardziej na interaktywność i praktyczność działań. Nowe miejsce i nowa formuła konferencji będą olbrzymim wyzwaniem, ale też motywacją by zrobić spotkanie, jakiego jeszcze nie było – zachęca do udział prof. Banasiewicz.

Opłaty
Rejestracja
Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
tel./faks: +48 61 656 22 00
www.termedia.pl

Bądź z nami w kontakcie:

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Zapraszamy po raz pierwszy na szkolenie

z największym autorytetem z dziedziny ADHD

z Russell A. Barkley

Grupa docelowa:
-Szkolenie skierowane do rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (psychologów, psychiatrów, lekarzy, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów, terapeutów SI).

Czas trwania:
10.00-15.00

 

Miejsce: Warszawa

 

Data: 20.10.2018r

Prowadzący:

Prof. Russell A. Barkley –  profesor kliniczny psychiatrii i pediatrii . Autor  wielu książek i artykułów naukowych na temat zaburzenia aktywności i uwagi (ADHD), funkcji wykonawczych oraz zachowań buntowniczych wieku dziecięcego.

ADHD Od A do Z:

Postępy w diagnozie i terapii w ADHD
u Dzieci oraz Nastolatków

Warsztaty mają na celu przedstawienie przeglądu głównych postępów przeszłej dekady, w zakresie rozumienia natury, przyczyn, przebiegu oraz sposobu postępowania z ADHD u dzieci oraz nastolatków.

Omówionych zostanie wiele ważnych tematów związanych z zaburzeniem, dotyczących jego:

a) natury, funkcji wykonawczych oraz samoregulacji:

Omówione zostaną szczegółowe informacji dotyczących natury objawów ADHD, oraz kryteriów diagnostycznych dla ADHD a także ich modyfikacji dla użytku w docelowych populacjach (dziewczynki, dorośli, etc.). Omówione zostaną również nadchodzące zmiany dla DSM-V, które mają dodatkowo ulepszyć dane kryteria diagnostyczne. Wyjaśniony zostanie  podział ADHD na poszczególne podtypy. Omówimy także powstający wniosek, mówiący o rodzaju nieuwagi który może zostać sklasyfikowany jako nowe zaburzenie. Pokrótce zostaną także omówione podstawowe składowe pierwszej oceny pacjentów z ADHD.

Zebrano wiele badań, które pokazują iż ADHD nie jest tylko problemem związanym z uwagą, nadruchliwością, czy nawet kontrolą impulsu. Wiele deficytów poznawczych związanych z ADHD jest domeną funkcji wykonawczych w neurofizjologii. W związku z tym że funkcje wykonawcze umożliwiają ludziom samoregulację, powstaje wniosek że ADHD jest zaburzeniem samoregulacji. W prezentacji, powtórzona zostanie teoria dotycząca ADHD która integruje te koncepty w bardziej spójny i jednorodny model ADHD. Model dostarcza głębszego zrozumienia natury ADHD oraz związanych z zaburzeniem deficytów poznawczych oraz społecznych. Dostarcza także wielu wskazówek dotyczących radzenia sobie z zaburzeniem.

b) kryteriów diagnostycznych,

c) podtypów

d) częstości występowania

d) zaburzeń współistniejących:

Ponad 80% dzieci oraz dorosłych z ADHD ma przynajmniej jedno inne zaburzenie psychiatryczne, a ponad 50% ma przynajmniej dwa tego typu schorzenia współistniejące. W tej prezentacji przedstawione zostaną następujące tematy:
–  Przypomnienie najczęstszych zaburzeń współistniejących z ADHD oraz przyczyn dla których mogą one być powiązane z ADHD.
– Opis możliwego wpływu jaki mogą mieć dane zaburzenia współistniejące zarówno na zrozumienie przypadku klinicznego jak również (w szczególności) na wybór opcji terapii, w celu skupienia się zarówno na ADHD jak i na schorzeniu współistniejącym.
– Specjalna uwaga zostanie poświęcona omówieniu wpływu współistniejącego zaburzenia opozycyjno-buntowniczego, zaburzenia zachowania, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, chorób tikowych oraz OCD, zaburzeń snu oraz trudności w uczeniu się.
– W przypadku każdego, wykładowca skupi się na sposób w jaki mogą one wpłynąć na planowanie terapii.

e) utrudnień w życiu codziennym

f) etiologii:
czyli  główne postępy w rozumieniu złożonych przyczyn ADHD. Dotyczą one między innymi różnicowania pomiędzy nabytymi formami ADHD a formą rozwojowo-genetyczną. Przedstawione zostaną dowody takie jak obrazowanie neurologiczne, oraz badania behawioralno-genetyczne, pokazujące że ADHD jest głównie zaburzeniem neuro-genetycznym.

g) empirycznie popartych terapii,

h) nieskutecznych lekarstw,

i ) poradnictwa dla rodziców,

j) szkolenia rodziców,

k) aspektów szkolnych

l) stosowania leków

m) Inne zaburzenia uwagi: Wolne Tempo Poznawcze versus ADHD

Od 1798, w literaturze medycznej dotyczącej zaburzeń uwagi, istnieje różnicowanie na przynajmniej dwa rodzaje tego zaburzenia. Pierwszym jest zaburzenie koncentracji, brak skupienia uwagi oraz słabe wyhamowywanie, kolejnym jest zaburzenie związane z niskim pobudzeniem czy koncentracją oraz niskim poziomem energii. Drugi rodzaj zaburzenia był  ignorowany przez prawie dwa wieki, do połowy lat 80-tych kiedy to badania dzieci wykazały obecność ADD bez Nadruchliwości, co zasugerowało że u istotnej części dzieci obecny jest odrębny wzorzec objawów nie rdzenny dla ADHD. Objawami tymi były między innymi sny na jawie,  dezorientacja, wolne przetwarzanie informacji, pod-reaktywność, powolne ruchy oraz ospałość. Nowy wzorzec został określony jako Wolne Tempo Poznawcze (SCT). Kontrowersje dotyczące natury SCT oraz tego czy jest to odrębne zaburzenie czy też jest ono częścią ADHD trwały przez ostatnie 25 lat. W tej prezentacji Dr Barkley omawia historię SCT oraz to co wiemy na jego temat na podstawie ostatnich badań. Opisuje także wyniki swoich ostatnich badań dzieci z SCT  jak również jedynych badań dotyczących SCT u osób dorosłych,  którego wyniki niedawno opublikował, które sugerują że SCT jest odrębnym zaburzeniem od ADHD ale również takim które może z nim współwystępować, co dzieje się w prawie połowie przypadków.  Dr Barkley omawia różnice w samym  SCT w zakresie objawów, funkcji wykonawczych, współistnienia z innymi zaburzeniami, oraz upośledzeń psychospołecznych, oraz to jak mało wiemy na temat reakcji na różnego rodzaju leczenie. Omawia również kilka różnych możliwości wytłumaczenia podłoża SCT.

Program został opracowany w celu zapoznania uczestników z aktualną wiedzą na wymienione tematy, dostarczając jednocześnie najnowszej wiedzy dotyczącej samego zaburzenia.

Cena szkolenia obejmuje:

–5 godzin zegarowych,
–materiały szkoleniowe,
–materiały do pracy (notes, długopis itp.),
–kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
–zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Rezygnacja i zwrot kosztów:

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 30 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie.

Zapisy:
Celem zapisania się proszę o skorzystanie z gotowego formularza – karta zgłoszeniowa dostępna na głównej stronie w górnym pasku
Lub
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: biuro@soyer.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

nazwa, miasto i termin szkolenia
imię i nazwisko uczestnika (zostanie umieszczone na certyfikacie)
adres e-mail uczestnika (kwestie organizacyjne)
nr telefonu komórkowego (ewentualne powiadomienia SMS)
kod pocztowy i miasto zamieszkania uczestnika

 

 

Pozdrawiam serdecznie,

 

Edyta Ziemińska-Dąbrowska

 

Soyer Centrum Szkoleniowe

 1. Różana 2, 05-270 Marki

tel./fax: (22) 781-11-65

 

e-mail: biuro@soyer.edu.pl

www.soyer.edu.pl

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Program – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Uwaga !  Wyjazd na konferencje “W zderzeniu z onkologia”, która odbędzie się w Międzyzdrojach o godz. 13:00 spod siedziby SIPiP. Autokar ze Słonecznego wyrusza o godz. 13:15.

Program – pobierz

Karta zgłoszenia – pobierz

Wniosek o refundacje – pobierz

Aktualności

Kasia to nasza koleżanka, znajoma, sąsiadka, szczęśliwa mężatka i matka trzech córek. Od zawsze pomagała innym, jeszcze do niedawna pracowała jako pielęgniarka w jednej ze szczecińskich przychodni, śpiewała w chórze, cieszyła się życiem. Zawsze uśmiechnięta i pomocna. W czerwcu tego roku poczuła silny ból brzucha.

Wyniki okazały się dramatyczne – złośliwy rak trzustki.

Dnia 10 sierpnia 2017r. w trakcie operacji okazało się, że guza nie można usunąć i trzeba rozpocząć inne metody leczenia. Metody bardzo kosztowne i przekraczające możliwości rodziny Kasi. Szansę na wyleczenie daje metoda IRE, która nie jest refundowana przez NFZ. Koszt leczenia kształtuje się między 45-75 tys. zł. Potrzebne jest również zastosowanie szczepionki dendrytycznej (koszt 12 tys. zł), która ma uniemożliwić wznowę nowotworu. Dodatkowo Kasia musi stosować specjalistyczną dietę wysokobiałkową, Nutridrinki i codzienną kurację witaminową, której miesięczny koszt wynosi 2 tys. zł.
Marzeniem Kasi jest móc patrzeć, jak dorastają Jej dzieci, zakładają rodziny i towarzyszyć im w najważniejszych chwilach ich życia.

 

Dzięki Waszej pomocy możemy zrealizować to marzenie. Liczy się każda złotówka wpłacona na konto. Pamiętajmy, że nawet nasze niewielkie  zaangażowanie może dać Kasi siłę do walki z chorobą.

 

Już 19.11.2017r. o godz.15.00 w Kościele Garnizonowym w Szczecinie odbędzie się Koncert Szczecińskich Chórów  „Pomoc dla Kasi”, na który serdecznie zapraszamy!

Wystąpią chóry:

 1. Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I° pod dyrekcją Anny Tarnowskiej
 2. Chór Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych pod dyrekcją Katarzyny Rydzak
 3. Żeński Chór Nauczycielski „Primo Vere” pod dyrekcją ks. Zbigniewa Woźniaka
 4. Chór „Słowiki 60 prof. Jana Szyrockiego” pod dyrekcją Jacka Kraszewskiego
 5. Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Ryszarda Handtke

Kasia nigdy nie prosiła o pomoc, pomagała innym, a teraz to my prosimy Kasię, żeby przyjęła naszą pomoc. Nadszedł moment, kiedy Kasia potrzebuje pomocy i wsparcia od Was!!!

Udział w koncercie będzie dla Was przyjemnością, a zarazem ogromną pomocą dla naszej Koleżanki!

Pomóżmy Jej w tej jakże trudnej walce!

Po koncercie przeprowadzimy zbiórkę pieniędzy na leczenie i pomoc dla rodziny.

Nie bądźmy obojętni! Razem możemy więcej!!!
Każda złotówka się przyda. Tu liczy się czas!…

 

Wpłaty można dokonywać na konto Caritas z dopiskiem „POMOC DLA KASI KMIEĆKOWIAK” http://www.szczecin.caritas.pl/

21 1020 4795 0000 9302 0004 5757 w PLN

82 1020 4795 0000 9302 0309 8316 w EUR – kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Dziękujemy!

 

Aktualności

Szkolenia

 Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że organizujemy kurs specjalistyczny w dziedzinie „Edukator w cukrzycy” dla pielęgniarek i położnych.

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 01.12.2017r. 
Każda pielęgniarka i położna, która będzie chciała wziąć  udział w  szkoleniu podyplomowym musi złożyć  swoje zgłoszenie poprzez system SMK.
Prosimy zapoznać się z systemem i nie zwlekać z założeniem konta.

 

Łączna liczna godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy wynosi  96 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 96 godzin,

zajęcia praktyczne – 64 godziny.

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy w ramach kosztu kursu za wrażeniem zgody będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

 

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Zgodnie z  ustawą z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. , poz.1991 z późn. zm.),od dnia 1 lipca 2017r. za pośrednictwem SMK będą przeprowadzane:

 • postepowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji , kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

 

 W celu korzystania z SMK niezbędne jest posiadanie:

 

1) dostępu do Internetu;

2) zainstalowanej wersji oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją;

3) przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

 

W celu dokonywania czynności w SMK niezbędne jest:

 

1)założenie własnego konta w tym systemie, za pośrednictwem strony internetowej smk.ezdrowie.gov.pl. (SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA W SYSTEMIE SMK ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE  www.sipip.szczecin.pl

 

2) uwierzytelnienie tożsamości . Po założeniu konta konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości  czego będzie można dokonać na kilka sposobów:

– za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu dostępne na stronie epuap.gov.pl/wsp/portal);

– przez właściwą, z uwagi na przynależność, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych,

3) Weryfikacja uprawnień

Kolejną czynnością jest złożenie wniosku o weryfikację uprawnień w tym celu należy złożyć wniosek, za pośrednictwem SMK, do właściwej, z uwagi na przynależność, okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Ważne jest aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada SIPIP.

Najlepiej zacząć od aktualizacji danych w Centralny Rejestrze Pielęgniarek i Położnych: wypełnij arkusz znajdujący się na stronie www.sipip.szczecin.pl – druki do pobrania – prawo wykonywania zawodu – wniosek o aktualizację danych zawartych w rejestrze SIPIP i należy załączyć  kserokopie zaświadczeń i dyplomów.
W celu przyspieszenia załatwiania spraw związanych z SMK i składaniem aktualizacji do Centralnego Rejestru w SIPIP zwracamy się z uprzejmą prośbą o przynoszenie ze sobą kompletu dokumentów: arkusza aktualizacyjnego i kserokopii dokumentów, czyli zaświadczeń ukończonych kursów, szkoleń, dyplomów zawodowych oraz dowodu osobistego.

Po dopełnieniu powyższych czynności możliwym będzie np.: złożenie wniosku o  zakwalifikowanie na konkretny rodzaj kształcenia, u wybranego organizatora.

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Zapraszamy pielęgniarki  do udziału w szkoleniu w ramach projektu pn. “Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych” w Hotelu Novotel Marina Gdańsk, ul. Jelitkowska 20, 1-3 grudnia 2017 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatnyOrganizator zapewnia nocleg – prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania w formularzu rejestracyjnym. 

Szkolenie organizowane we współpracy z Okręgowa Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. W programie dodatkowo:

Prewencja zawodowa gwarancją Twojego bezpieczeństwa.

Odpowiedzialność zawodowa Pielęgniarek i Położnych

Bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych

Analiza zdarzeń niepożądanych

Rola i zadania dokumentacji medycznej w prowadzonych postępowaniach

Zapraszamy w szczególności pielęgniarki rodzinne i środowiskowe oraz pielęgniarki POZ. Możliwy jest również udział pielęgniarek innych specjalności.

Program szkoleń obejmuje 20 godzin dydaktycznych oraz sesję grupy Balintowskiej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne zawierające teksty wykraczające poza zakres wykładów, a zdaniem ekspertów szczególnie przydatne w dalszym rozwoju zawodowym. Szkolenie kończy test zdobytej wiedzy. Wszyscy uczestnicy otrzymają odpowiednie certyfikaty.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Więcej informacji na stronie – http://prometriq.pl/psychiatriagd/

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, podstawowy.

Najbliższy kurs będzie organizowany w dniach :   19-20.12.2017.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o złożenie tradycyjnej karty zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr   91-432-98-68

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu

KOSZT KURSU:

Podstawowy:         190 zł

Dział Szkoleń SIPiP
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl
91/432-98-64

 

Szkolenia

KOMUNIKAT

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzi nabór na bezpłatny kurs dokształcający:Psychologiczna relacja pomagania i metody wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny” w ramach projektu: „Wzrost kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.07.00-32-K030/16.

Rozpoczęcie kursu dokształcającego  planowane jest na dzień  24.11.2017r.

Cel kształcenia:

 • Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:

 1. Złożenie wniosku o założenie konta w systemie SMK,
 2. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych i pełnej aktywacji konta należy kliknąć:
  Dane o planowanych szkoleniach – rodzaj kształcenia dziedzina- kliknąć wybierz – znaleźć kurs w województwie zachodniopomorskim organizowany przez SIPIP i kliknąć zapisz się na kurs

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl


oraz  złożenie u organizatora:

 • Wypełnionej ankiety rekrutacyjnej, którą należy dostarczyć  do Działu Szkoleń do 10.11.2017r. Ankietę można przynosić osobiście, przesyłać mailowo, faxem lub pocztą tradycyjną. Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Ankieta rekrutacyjna – pobierz

CLOSE
CLOSE