Aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W tym roku samorząd zawodowy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych obchodzi swoje 25 – lecie.

Z tej okazji Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych organizuje uroczyste obchody.

 

Uroczystość odbędzie się 28 października 2016r. /godz. 13.00 – 20.00/ w Operze na Zamku.

 

Serdecznie zapraszamy Pielęgniarki i Położne, które wyrażają chęć udziału.

W szczególności zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którzy jeszcze nigdy nie uczestniczyli w uroczystościach organizowanych przez naszą Izbę.

 

Zgłoszenia udziału przyjmuje Sekretariat Izby pod nr tel. 91/4329861 bądź na e-mail sipip@sipip.szczecin.pl .

Dane niezbędne do otrzymania zaproszenia:

– Imię i Nazwisko;

– adres do korespondecji;

– regularne opłacanie składki członkowskiej;

– nr PWZ lub nr PESEL.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

20161114_konf1 20161114_konf2

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Aktualności

Informacja prasowa nr 1

Wrzesień 2016

 

Przy NRPiP powstaje zespół ekspertów koordynujący tworzenie rekomendacji w zakresie
postępowania z pacjentami z NTM

 

Jest wiele do zrobienia w obszarze poprawy jakości opieki nad pacjentem z nietrzymaniem moczu. Polskie pielęgniarki mają do dyspozycji pełen wachlarz środków pomocniczych, ale nie zawsze wiedzą, jak efektywnie z nich korzystać i jakie są między nimi różnice. Dlatego potrzebne jest wprowadzenie standardów postępowania oraz kompleksowa edukacja w tym zakresie. Takie są wnioski ze zorganizowanej w połowie września w ramach XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich sesji „Profilaktyka, diagnostyka, leczenie i higiena pacjenta z NTM”.

 

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zgodnie z Ustawą z 1 lipca 2011 r., nie tylko sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu ale także m.in. zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, jako organ samorządu zawodowego, jest więc najwłaściwszym podmiotem do wytyczenia standardu praktyki pielęgnowania i opieki nad osobami z NTM.

Co jest potrzebne pacjentowi z NTM? – zadała pytanie Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji na Pomoc Niesamodzielnym, wieloletnia konsultant kraju w dziedzinie pielęgniarstwa osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. – Żeby mógł właściwie funkcjonować, powinien: mieć dostęp do sprzętu, produktu i środków pielęgnujących, zostać odpowiednio wyedukowany w zakresie ich stosowania przez kompetentne osoby zlecające oraz mieć możliwość refundacji tych środków.

 

Wg Elżbiety Szwałkiewicz, osoba z NTM jest pacjentem szczególnym, ze względu na wymiar psychiczny schorzenia. Składają się na niego nieustanny strach przed przeciekaniem i przykrym dla otoczenia zapachem, lęk o  brak środków na właściwe zabezpieczenie skóry i bielizny osobistej przed zabrudzeniem, codzienne trudności z właściwym funkcjonowaniem a także świadomość zależności od opieki zewnętrznej, poczucie wstydu i utrata sfery intymnej. Tym większa jest więc rola pielęgniarki w dotarciu do takich pacjentów i zapewnieniu im właściwej opieki.

Bardzo odbiegamy od tego co dzieje się w krajach ościennych, nawet tych biedniejszych – mówiła Elżbieta Szwałkiewicz. – W zasadzie dysponujemy tym, co na świecie, tylko nie zawsze mamy wystarczającą wiedzę w tym zakresie. Wiele z nas, pielęgniarek nie rozróżnia produktów chłonnych stosując jedynie nazwę „pampers”!. Tymczasem żadna pielęgniarka nie powinna proponować dorosłemu człowiekowi „pampersa”, bo to go po prostu obraża!

 

Dlatego tak ważna jest edukacja pielęgniarek w tym zakresie. Mówiła o tym podczas swojego wystąpienia Anna Sadkowska, dyrektor ds. pielęgniarstwa Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota.

Sytuacja jest delikatna a problemów dużo. Pacjenci się wstydzą, my czasami też się wstydzimy o tym mówić, w gabinetach lekarskich nie ma na to czasu, dlatego cała odpowiedzialność spoczywa na pielęgniarkach, w dobrej rozmowie. A żeby potrafić ją przeprowadzić, potrzebne są kursy specjalistyczne i przypominające.

Anna Sadkowska zwróciła uwagę, że są problemy z delegowaniem pielęgniarek na szkolenia. Zwróciła się więc z apelem do osób zarządzających placówkami, by umożliwiać pielęgniarkom edukację, zwłaszcza, że mają zapisane w ustawie podnoszenie kwalifikacji. – Dobrze, żeby w każdej placówce był taki lider, osoba, do której pacjent uda się po poradę. Może powinna to być pielęgniarka epidemiologiczna? Myślę, ze zaczniemy działać w tym kierunku, mamy wiele ośrodków, wystarczy napisać program i ruszać.

 

Do koncepcji stworzenia szkoleń w zakresie pomocy osobom z NTM odniosła się Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Chcemy stworzyć grupę ekspertów działających przy NRPiP. Mamy nadzieję, że to gremium wypracuje rekomendacje dotyczące jakości opieki nad pacjentem z NTM, w oparciu o które będzie można rozpocząć szkolenia.  Minister Radziwiłł powiedział niedawno podczas spotkania z nami, że w aspekcie funkcjonowania służby zdrowia widzi ogromną rolę pielęgniarki w POZ. My również ją widzimy. Jesteśmy świetnie wykształcone, często i chętnie uczestniczymy w kursach i szkoleniach. Dlatego chętnie podniesiemy swoje kwalifikacje także w obszarze opieki nad pacjentem z nietrzymaniem moczu.

 

Wniosek z sesji dotyczącej roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem z NTM jest jeszcze jeden – pielęgniarka może w zasadniczy sposób wpłynąć na życie chorego. Dzięki właściwemu doradztwu i odpowiedniemu doborowi produktów kompensujących utraconą sprawność zwieraczy, może nie tylko reagować na skutki choroby ale też dać szansę osobie niepełnosprawnej z NTM na poprawę jakości życia. Może zmienić diagnozę „niezdolny do samoobsługi” ….  na  „zdolny do samoobsługi …”.

Pielęgniarka jest jak cudotwórca – podsumowała Elżbieta Szwałkiewicz. – Może zrobić z pacjenta samodzielnego i niesamodzielnego, może zamienić los człowieka w normalność albo totalny horror.

 

Osoba do kontaktu: Mariola Łodzińska, wiceprezes NRPiP

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na szkolenie:

 

Prawo dla pielęgniarek i położnych po zmianach

Warszawa, 18 października 2016 r.

 

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w sposób istotny rozszerza zakres uprawnień przedstawicieli obydwu grup zawodowych. Nowe kompetencje w przewidywalnej perspektywie staną się częścią obowiązków zawodowych  dużej części środowiska pielęgniarek i położnych. Jak w przypadku  każdego obowiązku regulowanego ustawowo, jego niewypełnienie (lub niewłaściwe wypełnienie) może stać się podstawą odpowiedzialności prawnej. Niewątpliwie nowe uprawnienia znacząco rozszerzają zakres tej odpowiedzialności. Już dziś warto poznać regulacje dotyczące tej problematyki. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zakresem nowych uprawnień. Zaprezentowane zostaną podstawowe zagrożenia prawne związane z

wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej oraz zasady ich unikania. Druga część szkolenia poświęcona zostanie krytycznej analizie form zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz poradom dotyczącym wyboru optymalnej polisy ubezpieczeniowej.

 

 

Plan szkolenia

 1. Ogólne założenia zmian ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o działalności leczniczej.
 2. Nowe uprawnienia w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej
  a)  Prawo do wypisywania recept
  b)  Prawo do kierowania na badania
  c)  Wypisywanie recept na zlecenie lekarza
  d)  Badania fizykalne pacjenta
 3. Zasady dokumentowania powyższych działań.
 4. Książeczka zdrowia dziecka- obowiązki pielęgniarki/położnej.
 5. Praktyczny przegląd  najczęstszych przypadków odpowiedzialności prawnej pielęgniarki i położnej (uszczerbek na zdrowiu pacjenta, poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej, naruszenie praw pacjenta).
 6. Zmiany w zakresie odpowiedzialności zawodowej- jak skutecznie odpierać zarzuty w postępowaniu przed Rzecznikiem i Sądem Izby Pielęgniarek i Położnych.
 7. Formy zatrudnienia pielęgniarki / położnej (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie, wolontariat) – krytyczna analiza w kontekście odpowiedzialności osobistej.
 8. Zasady wyboru  optymalnej polisy ubezpieczeniowej.
 9. Dyskusja

 

Szczegółowy program oraz informacje znajdą Państwo na stronie www.pce.com.pl w zakładce ‚Szkolenia’ lub klikając tutaj

 

Pozdrawiam,

Anna Osińska

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Polska Szkoła Pielęgniarstwa Alergologicznego 2016

 

Szanowni Państwo,

Proszę na zamieszczenie na stronach Izb Pielęgniarskich komunikatu, dotyczącego organizowanych 19 listopada 2016 roku w Bydgoszczy II Dni Pielęgniarstwa Alergologicznego „Pielęgniarstwo alergologiczne nowe wyzwania nowe dylematy”.

Konferencja objęta jest Patronatem Honorowym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

 

Z wyrazami szacunku,

dr Ewa Szynkiewicz

Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego.

 

Organizatorzy:

Sekcja Pielęgniarstwa Alergologicznego PTA,

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy,

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego CMUMK,

Studenckie Koło Internistyczne przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego.

 

 

W załączeniu przesyłam I komunikat

 

I Komunikat

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Dniach Pielęgniarstwa Alergologicznego:

Pielęgniarstwo alergologiczne nowe wyzwania nowe dylematy”,

które odbędą się w dniu 19 listopada 2016 roku w Bydgoszczy. Konferencja objęta jest Patronatem Honorowym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

W ramach konferencji poruszone zostaną tematy omawiające działania edukacyjne pielęgniarki wobec pacjenta z rozpoznaną alergią na orzechy, zagadnienia dotyczące opieki nad pacjentami z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym, nowymi metodami leczenia chorych z niedoborami odporności oraz sytuacji szczególnych w anafilaksji. Przypomnimy o postępowaniu podczas różnicowania astmy z POCHP, omówimy najnowsze rekomendacje GINA.

Do udziału zapraszamy pielęgniarki wszystkich specjalności. Poruszane zagadnienia pozwolą na pogłębienie wiedzy, wymiany doświadczeń oraz możliwości podejmowania współpracy pielęgniarek z wielu dziedzin, stanowić będą inspirację modyfikacji i postępowania w codziennej pracy.

Do zobaczenia w Bydgoszczy na II Dniach Pielęgniarstwa Alergologicznego.

 

Z wyrazami szacunku,

dr Ewa Szynkiewicz

Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego.

 

Miejsce konferencji: Sala B 209 budynek Patomorfologii CMUMK przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 9.

Przewidywany czas trwania konferencji: 10.00 – 15.00.

Wstęp bezpłatny.

Rejestracja: zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail:

konferencjaalergologiczna@gmail.com

Wszelkie pytania proszę kierować pod numer telefonu 502358797

 

Organizatorzy:

Sekcja Pielęgniarstwa Alergologicznego PTA,

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy,

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego CMUMK,

Studenckie Koło Internistyczne przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego.

 

Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w II komunikacie.

 

 

Szkolenia

20160928_szkol

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że w listopadzie 2016r.  planujemy rozpoczęcie   kursu specjalistycznego w dziedzinie:
„Wykonywanie i ocena testów skórnych„  dla pielęgniarek

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2011r.) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 45 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 24 godziny,

zajęcia praktyczne – 21 godzin.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA

PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO

WYKONYWANIE I OCENA TESTÓW SKÓRNYCH

 

 

 1. Przeprowadzenie wywiadu w kierunku: ekspozycji alergenowej, zażywania leków, chorób przewlekłych.
 1. Przygotowanie pacjenta do diagnostyki alergii metodą punktowych testów skórnych (w tym natywnych).
 1. Wykonanie punktowych testów skórnych preparatami standaryzowanymi i metodą natywną z zastosowaniem aktualnych metod i technik wykonania zgodnych ze standardami.
 1. Odczyt, wstępna ocena i wstępna interpretacja wyniku punktowych testów skórnych wg ogólnie stosowanych zasad.
 1. Przygotowanie pacjenta i wykonanie samodzielnie naskórkowych testów płatkowych kontaktowych z zastosowaniem aktualnych technik i metod stosowania.
 1. Dokonanie pomiaru naskórkowych testów płatkowych (kontaktowych) i ocena wyników wg stosowanych metod interpretacji.
 1. Edukowanie pacjenta z zakresu eliminacji/unikania alergenów ocenionych jako dodatnie w korelacji z zebranym wywiadem z uwzględnieniem występującej u pacjenta choroby alergicznej.

 

 

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że planujemy od 25 października 2016r. rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie „PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO” dla pielęgniarek i pielęgniarzy dofinansowanej ze środków Ministra Zdrowia.
W kształceniu mogą wziąć udział osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat nie odbywały specjalizacji dofinansowanych ze środków publicznych.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039), do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, pielęgniarz, którzy złożyli u organizatora kształcenia:

 

 • pisemny wniosek o dopuszczenie do specjalizacji,
 • dokument potwierdzający posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w zawodzie w ciągu ostatnich pięciu lat.
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu (poświadczona za zgodność z oryginałem)
 • zaświadczenie o ukończonych kursach specjalistycznych w dziedzinie: „Wykonywania i interpretacji zapisu EKG” dla pielęgniarek i położnych oraz „Resuscytacji krążeniowo – oddechowej” dla pielęgniarek i położnych (poświadczone za zgodność z oryginałem)
 • Informujemy, że po decyzji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych aby ułatwić Państwu podjęcie wybranego kształcenia (kursy kwalifikacyjne, szkolenia specjalizacyjne) w/w kursy specjalistyczne nie muszą stanowić warunku wstępnego dopuszczenia do danego rodzaju kształcenia, warunek ten musi być spełniony przed rozpoczęciem zajęć stażowych realizowanych w ramach danej specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego .
 • Uczestnik przed zakończeniem i zaliczeniem specjalizacji, musi posiadać ukończone szkolenie w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

– dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.

lub

– zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne

lub

– zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres  szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 68.

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 857 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 430 godz. w tym 54 godz. Zajęć warsztatowych/ćwiczeniowych
 • zajęcia praktyczne – 427 godz.

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Rozpoczęcie specjalizacji i pierwsze zajęcia odbędą się 25 października 2016r.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

W DZIEDZINIE „PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO”

1. Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe stanu zdrowia pacjentów internistycznych.

2. Dokumentowanie parametrów stanu zdrowia pacjenta.

3. Ocena funkcjonowania układu nerwowego, krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, dokrewnego, krwiotwórczego, kostno-stawowo-mięśniowego – poprzez wykonywanie badania podmiotowego, przedmiotowego, analizę podstawowych badań laboratoryjnych.

4. Ocena stanu funkcjonalnego chorego oraz nasilenia dolegliwości za pomocą badania fizykalnego i specyficznych skal:

– ocena natężenia bólu VAS

– ocena stanu emocjonalnego przy użyciu skal: skala depresji Becka, skala depresji Hamiltona; skala depresji i lęku HADS

– skala ryzyka odleżyn, np. Norton, Waterlow

– skala MRC do oceny stanu wydolności układu oddechowego

– ocena stanu jamy ustnej za pomocą skali Becka, WHO;

– ocena ryzyka krwawień spowodowanych zaburzeniami hemostazy za pomocą kwestionariusza;

– ocena stopnia neutropenii za pomocą skali WHO

– ocena stanu wydolności układu ruchu u pacjenta za pomocą: skali Index Barthel, skali Katza, klasy wydolności czynnościowej, skali Lovetta, stopnia zakresu ruchów w poszczególnych stawach

– cena stanu odżywienia pacjenta za pomocą skali MNA

– ocena stanu czynnościowego, w ramach całościowej oceny geriatrycznej (COG).

– określanie zapotrzebowania na opiekę na podstawie kwestionariusza: EASY-Care lub NOSGER, CANE.
5. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej oraz opracowanie planu opieki, realizowanie działań, ocenianie i dokumentowanie efektów opieki, nadzorowanie przebiegu realizacji procesu pielęgnowania.

6. Wykonywanie/monitorowanie EKG i interpretowanie zapisu, w tym w zakresie: rytmu zatokowego, pobudzeń dodatkowych, asystolii, bloku a-v III°, częstoskurczu komorowego, migotania komór.

7. Wykonanie/monitorowanie pomiaru szczytowego przepływu wydechowego za pomocą PEF–metru i zinterpretowanie wyniku.

8. Wykonanie/monitorowanie pomiarów parametrów za pomocą pulsoksymetru, kapnometru.

9. Ocena wyrównania glikemii w cukrzycy typu 1 i typu 2 oraz innych chorób o podłożu endokrynologicznym na podstawie uzyskiwanych wyników pomiarów i podstawowych badań laboratoryjnych.

10. Ocena stanu wydolności układu krwiotwórczego u pacjenta, w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych.

11. Ocena stopnia kontroli astmy testem ACTTM.

12. Ocena motywacji do rzucenia palenia i stopnia uzależnienia od nikotyny (kwestionariusz Fagerströma i kwestionariusz Schneider).

13. Kierowanie pacjenta na badanie diagnostyczne –pełny profil glikemii.

14. Interpretowanie wyników badań glikemii, glukozurii, mikroalbuminurii, ketonurii i podejmowanie odpowiednich interwencji.

15. Wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy OGTT.

16. Interpretowanie wyniku hemoglobiny glikowanej HbA1c.

17. Ocena stopnia przewodnienia pacjenta dializowanego.

18. Przygotowanie oraz nadzorowanie prawidłowości przygotowania pacjenta ze schorzeniem układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, dokrewnego i przemiany materii, nerwowego, krwiotwórczego, kostno-stawowo-mięśniowego, opieki paliatywnej do badań i zabiegów diagnostycznych, terapeutycznych, w tym m.in.:

-bronchoskopii;

-badania radiologicznego przewodu pokarmowego;

-rektosigmoidoskopii;

-kolonoskopii;

-gastroskopii;

-nakłucia otrzewnej;

-artroskopii;

-badania płynu stawowego

-scyntygrafii tarczycy;

-biopsji szpiku i trepanobiopsji z talerza kości biodrowej

19. Wykonanie upustu krwi.

20. Wykonywanie próby opaskowej.

21. Wykonanie alergicznych testów skórnych.

22. Wykonanie testu tuberkulinowego.

23. Wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych (drenaż ułożeniowy, opukiwanie (wstrząsanie) klatki piersiowej, sprężynowanie klatki piersiowej, oklepywanie klatki piersiowej i toalety drzewa oskrzelowego.

24. Pobranie plwociny na badanie bakteriologiczne i cytologiczne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

25. Pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej na gazometrię i wykonanie oznaczenia.

26. Rozpoznawanie potencjalnie odwracalnych objawów pogarszających jakość życia chorych paliatywnych.

27. Rozpoznawanie i udzielanie pierwszej pomocy osobom w stanach zagrożenia życia.

28. Wykonanie zabiegów resuscytacyjnych (masaż zewnętrzny serca, sztuczna wentylacja za pomocą aparatu ambu, defibrylacja elektryczna serca).

29. Prowadzenie tlenoterapii pod kontrolą gazometrii samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

30. Przygotowanie pacjenta do podawania leków drogą wziewną przy zastosowaniu różnego typu inhalatorów, nebulizatorów i przy uwzględnieniu jego stanu.

31. Zakładanie cewnika Foleya do pęcherza moczowego u mężczyzny (do dwukrotnej próby).

32. Podejmowanie działań zapobiegających zakażeniom u chorych z cewnikiem Foleya, z cewnikiem założonym nadłonowo, pęcherzem Brickera.

33. Prowadzenie instruktażu w zakresie treningu pęcherza moczowego u chorych z problemem nietrzymania moczu.

34. Kroplowe przetaczanie dożylne płynów, podawanie dożylne leków (Heparinum, Natrium Chloratum 0,9%, Glucosum 5%, Natrium Chloratum 10%, Calcium 10%) oraz modyfikacje ich dawki, w trakcie trwania dializy, zgodnie z planem leczenia ustalonym dla danego pacjenta oraz obowiązującymi w danym zakładzie opieki zdrowotnej standardami.

35. Doraźnie modyfikowanie dawek leczniczych leku przeciwbólowego i leków stosowanych w celu łagodzenia innych dokuczliwych objawów (duszność, nudności, wymioty) u chorych objętych opieką paliatywną.

36. Rozpoznawanie stanów hipoglikemii i hiperglikemii oraz udzielenie kompetentnej pomocy.

37. Doraźna modyfikacja stałej dawki leczniczej insuliny szybko- i krótkodziałającej.

38. Przygotowanie pacjenta do podawania leków w warunkach domowych drogą podskórną za pomocą ampułkostrzykawek.

39. Przygotowanie pacjenta do podawania leków biologicznych drogą podskórną.

40. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki powikłań długotrwałego leżenia.

41. Wdrażanie profilaktyki powikłań procesu chorobowego i farmakoterapii.

42. Przygotowanie chorego do domowego leczenia tlenem i prowadzenia tlenoterapii –samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

43. Prowadzenie instruktażu w zakresie: rozwiązywania problemu mikcji o podłożu neurogennym, zasad odżywiania pacjenta z problemem dysfagii, poprawy komunikacji u pacjentów z zaburzeniami mowy pochodzenia neurogennego, z zespołem zaniedbywania stronnego, z dyspraksją.

44. Prowadzenie edukacji i nadzorowanie wykonania ćwiczeń oddechowych przez pacjentów.

45. Prowadzenie edukacji grupowej wśród pacjentów ze schorzeniami internistycznymi w zakresie samoopieki.

46. Opracowanie i realizowanie programów edukacji zdrowotnej pacjentów w zakresie modyfikowalnych czynników ryzyka schorzeń internistycznych.

47. Prowadzenie poradnictwa dla opiekunów osób chorych w zakresie postępowania pielęgnacyjnego, dietetycznego i rehabilitacyjnego wobec pacjentów ze schorzeniami internistycznymi.

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabory na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, podstawowy.

Najbliższy kurs będzie organizowany w dniach :   08-09.11.2016r.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o złożenie karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

 • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

 • kartę zgłoszenia
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • ksero dowodu osobistego

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 23.02.2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących Przetaczania krwi i jej składników szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:       

Podstawowy:         190 zł


Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64

Szkolenia

 Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że organizujemy kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki”  dla pielęgniarek .

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 25.11.2014r.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • zaświadczenie potwierdzające półroczny staż pracy
 • zaświadczenia potwierdzające ukończone kursy specjalistyczne w dziedzinie Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych i Wykonywania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych ( kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  Izby:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 64.

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 445 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 200 godzin,

zajęcia praktyczne – 245 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

 

 

CLOSE
CLOSE