Aktualności

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłamy ankietę potrzeb szkoleniowych, przygotowaną przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym – zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia.

Ankieta jest skierowana do profesjonalistów systemu ochrony zdrowia, dla których w kolejnych miesiącach będziemy organizować specjalistyczne szkolenia służące rozwojowi kompetencji w zakresie prewencji zachowań samobójczych.

Zachowania samobójcze to narastający problem zdrowia publicznego. Podejmowanie działań przez nas wszystkich – instytucje rządowe, samorządowe, pozarządowe, służby publiczne oraz wszystkich ludzi dobrej woli – jest koniecznością, zwłaszcza w sytuacji, w której badania pokazują pogorszenie stanu zdrowia psychicznego Polaków, do czego przyczynia się m.in. pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, postępujące zmiany klimatyczne i ryzyko kryzysu gospodarczego, co może przełożyć się na dodatkowy wzrost wskaźników samobójstw.

 

Link do ankiety online: https://forms.gle/sWBZAbhsbpnmUSQS7

Link do ankieta pdf – pobierz

 

Termin odsyłania wypełnionej ankiety upływa we środę 19 października 2022 roku.

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres: szkolenia.biurozzs@ipin.edu.pl

 

Z wyrazami szacunku,

 

Dr Anna Baran i Marta Pawłowska MBA

Liderki Zespołu Badawczego Programu NPZ

 

Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom

 

 

 

Samobójczym

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii

ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 21 82 366

mail: biurozzs@ipin.edu.pl

www: ipin.edu.pl

 

Aktualności

www.wz.wzp.pl/aktualności/nabor-wnioskow-program-stypendialny-wybieram-pielegniarstwo

Nabór wniosków – program stypendialny „Wybieram pielęgniarstwo”

23 sie 2022 11:03 Autor: Aleksandra Borskowicz

1 października 2022 r.

rusza nabór wniosków o udzielenie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2022/2023.

 

NABÓR TRWA OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

O stypendium może ubiegać się student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest studentem I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo w szkole wyższej, mającej siedzibę na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego;

2) jest mieszkańcem Województwa Zachodniopomorskiego;

3) nie powtarza roku i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów:

4) zawrze umowę stypendialną.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zamieszczone są w uchwale Nr XXXIV/400/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zasad przyznawania przez Województwo Zachodniopomorskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo.

Ogłoszenie o naborze wniosków stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr 1311/22 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2022/2023.

Szczegółowe informacje: treść ogłoszenia naboru, wzór wniosku o przyznanie stypendium oraz wzór umowy stypendialnej w załączeniu.

Załączniki

ogloszenie_o_naborze.pdf

wzor_wniosku_o_przyznanie_stypendium.pdf

wzor_umowy_o_przyznanie_stypendium.pdf

 

 

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Uchwała Nr 560/VIIP/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Uchwała Nr 560/VIIP/2022
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.2021, poz. 628.)w związku z art. 8 ust 1 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. 2013, poz. 1562) w związku z § 10 pkt 3 lit a-c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu, wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020, poz. 666 ze zm.) oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawiera następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. tytuł zawodowy:
  1. magister pielęgniarstwa („mgr piel.”) lub magister położnictwa („mgr poł.”),
  2. licencjat pielęgniarstwa („lic. piel.”) lub licencjat położnictwa („lic. poł.”),
  3. pielęgniarka dyplomowana („piel. dypl.”) lub położna dyplomowana („poł. dypl.”),
  4. pielęgniarka lub położna
 3. uzyskane specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
 4. numer prawa wykonywania zawodu.

§ 2. Uchyla się Uchwałę nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                                           Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                      Zofia Małas

 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Tam, gdzie jest miłość , tam jest życie” w Częstochowie 19-21.01.2023

 

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XXV Jubileuszowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 19-21 stycznia 2023 roku. Z wielką przyjemnością będziemy gościć znakomitych prelegentów, specjalistów i przyjaciół Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Tematem przewodnim konferencji będą słowa M. Gandhi:

„Gdzie jest miłość, tam jest życie”.

                Mahatma Gandhi pragnął wzajemnego szacunku i poszanowania odmienności innych, godnego życia, poczucia bezpieczeństwa. Odczuwał potrzebę, aby ludzie sobie wzajemnie pomagali, rozwijali  w sobie ducha braterstwa i miłości. Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy. Jest darem, nie osiągnięciem, który możemy pomnażać i obdarzać innych, ale również ją przyjmować. Kocha się za nic – nie istnieje żaden powód miłości. Mówiąc o sprawach i problemach osób, które na co dzień pochylają się nad nieuleczalnie chorymi, chcemy uczyć się miłości bezinteresownej, miłości ofiarnej i wymagającej.

Przewodnictwo naukowe  nad Konferencją objęła prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko. Podczas Konferencji odbędzie się również Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej oraz Pielgrzymka Hospicjów Polskich na Jasną Górę.

Nadchodzącą konferencję ponownie organizujemy dla Państwa w nowoczesnym i komfortowym Hotelu Arche****, przy ul. Oleńki 20 www.hotelczestochowa.com, w bliskiej lokalizacji Jasnej Góry.

Zapraszamy na XXV Jubileuszową Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, połączoną z obchodami 30 – lecia Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi  Częstochowskiej, która będzie wspaniałą okazją na spotkanie i wymianę doświadczeń w grupie osób zaangażowanych w realizację i rozwój opieki paliatywnej i ruchu hospicyjnego.

Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej:   www.hospicjum-konferencja.pl

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

mgr Artur Kaptacz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

 

Aktualności

Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie Zaprasza do rekrutacji na studia podyplomowe Executive MBA – Zarządzanie w ochronie zdrowia.

Najbliższa edycja Prometriq MBA rozpoczyna się 22 października 2022 r. Wykład inauguracyjny (otwarte webinarium) poprowadzi prof. dr hab. Cezary Włodarczyk ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Trzydniowa sesja stacjonarna w Sopocie odbędzie się w dniach 9-11 grudnia br.

Uczestnicy Prometriq MBA otrzymują odpowiednie świadectwa polskie (uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, kierowania podmiotem leczniczym oraz zwolnienia z egzaminu ARS) oraz certyfikaty zgodne z międzynarodowym standardem MBA. Upoważniają one do używania tytułu MBA, który w krajach rozwiniętych mają na wizytówkach nie tylko dyrektorzy i ordynatorzy, ale wszyscy lekarze zajmujący stanowiska kierownicze. Szczegóły: https://prometriq.pl/mba-online/

Osoby zainteresowane studiowaniem w języku angielskim, mogą uczestniczyć w europejskiej edycji studiów MBA realizowanych przez międzynarodowe konsorcjum pod marką Collegium Prometricum – The Business School for Healthcare. Pierwsza edycja międzynarodowa rusza w marcu 2023 r. Informacje publikowane są na stronie www.prometricum.eu

Informacje szczegółowe – pobierz

 

Prometriq Akademia Zarządzania

Bohaterów Monte Cassino 15, 81-704 Sopot

Tel. 698-101-798

www.prometriq.pl

 

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Szanowni Państwo,

Jestem Adiunktem w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie prowadzimy projekt badawczy, na podstawie którego chcielibyśmy opracować rzetelne narzędzie do oceny wiedzy pielęgniarek na temat sepsy. Biorąc pod uwagę bardzo ważną rolę pielęgniarek w zakresie rozpoznawania, profilaktyki i leczenia sepsy, chcielibyśmy opracować narzędzie, które pozwoli na ocenę poziomu wiedzy pielęgniarek, a tym samym ukierunkowanie kształcenia podyplomowego w tym obszarze.

 

Link do ankiety badawczej

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrE89Ce3Ow8BZDlXKZR7NdsbxPR-MN0ccu3ELfJJ2tHb2z_A/viewform?fbclid=IwAR2MgGwSIr41JNBS8pG6WOTiiBIqGnCIW-HuPJSIAnCXrW3M9h-HUsKA60Y

Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat sepsy: występowania, objawów, postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz zapobiegania

Nazywam się Nicole Bartulewicz. Jestem doktorantką w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przygotowuję pracę dotyczącą wiedzy pielęgniarek/pielęgniarzy na temat sepsy: występowania, objawów, postępowani diagnostyczno-terapeutycznego oraz zapobiegania. Opiekunem naukowym pracy jest prof. dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek, a opiekunem pomocniczym dr n. o zdr. Lena Serafin. Celem pracy jest ocena wiedzy personelu pielęgniarskiego, która pozwoli na zrealizowanie rezolucji WHO z 2017r., która zobowiązuje nas do podniesienia świadomości na temat sepsy, leczenia, objawów oraz profilaktyki. Badanie skierowane jest to aktywnych zawodowo pielęgniarek. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy i na każdym etapie badania uczestnik może zrezygnować z udziału. Otrzymane wyniki zostaną poddane zbiorczej analizie, a następnie zaprezentowane w publikacjach naukowych. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie szczerych odpowiedzi, które pozwolą mi na zebranie potrzebnych do rzetelnej analizy danych.

W początkowej części badania znajdują się pytania jednokrotnego wyboru, kolejna część zawiera informację o wielokrotnym wyborze odpowiedzi
Badanie będzie realizowane do 31.08.2022 r.
Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.

W przypadku wszelkich pytań i uwag proszę o kontakt: lena.serafin@wum.edu.pl

 

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

 

dr n. o zdr. Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Wydział Nauk o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Aktualności

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Aktualności

Szanowni Państwo.

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza do udziału w 42. edycji programu MBA w ochronie zdrowia (studia podyplomowe ONLINE z trzydniową sesją stacjonarną w Sopocie – XII 2022).

Edycje 39. i 40. Prometriq MBA ukończyło 175 Słuchaczy, w tym ponad połowa to dyrektorzy oraz menadżerowie szpitali. Zachęcamy do zapoznania się z opiniami: https://prometriq.pl/mba-online  oraz warunkami uczestnictwa w studiach podyplomowych Prometriq Executive MBA – Zarządzanie w ochronie zdrowia.

 

Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia trzysemestralnych, ponad 400-godzinnych, studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS, który jest jedyną polską uczelnią niepubliczną w randze uniwersytetu i posiada kategorię naukową A+. Ponadto słuchacze otrzymają dyplom MBA w języku angielskim walidowany przez Porto Business School posiadającą akredytacje AMBA i AACSB, potwierdzające spełnienie światowych wymagań względem MBA. Absolwenci uzyskają również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, kierowania podmiotem leczniczym oraz będą zwolnieni z egzaminu państwowego dotyczącego certyfikacji kompetencji menedżerskich (projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa).

 

Studenci Prometriq MBA mają też możliwość udziału w wybranych wykładach zagranicznych partnerów Collegium Prometricum.

Zapraszamy do kontaktu – 698 101 798.

 

Aktualności

W ramach programu edukacyjnego Akademia Pielęgniarstwa Diabetologicznego Boehringer Ingelheim zaprasza do udziału w szkoleniu e-learning Radzenie sobie z zastrzeżeniami pacjentów. 

Podczas szkolenia Monika Bolanowska – trener umiejętności interpersonalnych i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem –  przedstawi koncepcję Marshalla B. Rosenberga Komunikacja bez przemocy, sposoby komunikacji docierające do źródeł zastrzeżeń pacjentów oraz strategie radzenia sobie z usłyszanymi obiekcjami, techniki komunikacji i ogólne przykłady ich zastosowania, tzn. jak nie należy rozmawiać z pacjentami i jakie są przyczyny niepowodzenia i fiaska takich rozmów, oraz jak można i należy prowadzić dialog, wykorzystując odpowiednie narzędzia i osiągając w rezultacie zamierzony efekt.

Patronat honorowy nad szkoleniem: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Patronat merytoryczny nad szkoleniem: Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

Szkolenie dostępne w serwisie edukacjapacjenta.pl:

https://www.edukacjapacjenta.pl/szkolenia/127

Małgorzata Łaniecka | Marketing Manager
iLCS  – Marynarska 14 | Warszawa 02-673

AktualnościAktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności